P3NL-nieuws april

30-04-2018Het kenmerk van het samenwerken binnen een federatie die professionals over de volle breedte van met name de GGZ en het jeugddomein vertegenwoordigt, is dat er veel onderwerpen aan bod komen. Zo ook de afgelopen maand. Hieronder een overzicht van de gezamenlijke activiteiten:

Staatssecretaris
Op 11 april mocht Marnix de Romph, directeur P3NL, samen met Lisette Pondman van de NVRG en de belangenbehartiger van P3NL in Den Haag, Bieke Oskam, in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis. Het plezierige van zo’n 1-op-1 gesprek is dat je wat uitgebreider de gelegenheid hebt om aan te geven waar de federatie P3NL voor staat. Zo is heel nadrukkelijk het perspectief van de professional belicht en de problemen waar bijvoorbeeld de relatie- en gezinstherapeuten tegenaan lopen m.b.t. de erkenning en bekostiging van hun inzet. Volgende maand krijgt dit gesprek een ambtelijk vervolg in een gesprek met de secretaris-generaal.

Beroepengebouw
Het beroepengebouw binnen de GGZ blijft P3NL bezighouden. NIP, NVGzP, NVO en NVP werken samen, onder voorzitterschap van Marc Verbraak van P3NL, om tot een plan van aanpak te komen hoe we dat kunnen vernieuwen. Hierbij is de patiënt het uitgangspunt naast de kwaliteit en effectiviteit van de door de professional geleverde zorg. De genoemde partijen proberen om nog
voor 1 juli met een plan van aanpak te komen. De afgelopen maand is hier een aantal keren constructief overleg over gevoerd.

Gepast gebruik
Ook de afgelopen maand was er weer een vergadering van zowel de stuurgroep als het directeurenoverleg van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT). Belangrijk onderwerp is het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van ROM en de oprichting van het kwaliteitsinstituut voor de ggz-AKWA (zie ook hier). De stuurgroep heeft inmiddels de knopen over dit laatste doorgehakt dus trekken zorgverzekeraars, patiënten en professionals hierbij nu samen op. De directeuren hebben er in hun vergadering op aangedrongen om het plan van aanpak voor ‘de nieuwe ROM’ kritisch te laten bekijken door professionals. Hiervoor wordt dus in mei een bijeenkomst georganiseerd. Ook P3NL zal voor een afvaardiging zorgen.

Hoofdlijnenakoord GGZ?
In het regeerakkoord staat dat er een hoofdlijnenakkoord moet komen voor onder andere de GGZ. Tegen die achtergrond zijn er op 10, 17 en 24 april bijeenkomsten georganiseerd door VWS op
ambtelijk en bestuurlijk niveau. De eerste contouren tekenen zich af en de verwachting is dat er voor 15 mei a.s. een eerste tekst kan liggen waar bestuurlijk over doorgesproken kan worden. Vanuit P3NL is vooral pleidooi gevoerd en inbreng geleverd voor de onderwerpen ‘arbeidsmarkt’, ‘opleiding’ en de samenloop van de verschillende domeinen. Bij dat laatste kun je denken aan de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet met als voorbeeld de 18-/18+-problematiek.

Kwaliteitsstatuut
Zoals bekend, is er een versie 1.1. van het Kwaliteitsstatuut gemaakt. Ondertussen wordt er gewerkt aan een inhoudelijke doorontwikkeling. Op 19 april kwam de werkgroep hiervoor bij elkaar.

Algemene Vergadering
Op 3 april is er een Algemene Vergadering (AV) van P3NL georganiseerd. Behalve de jaarstukken zijn ook de criteria voor het lidmaatschap van P3NL vastgesteld. Concreet zijn we in gesprek met de Vereniging voor Psychodiagnostisch werkenden (VVP) en de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Het bestuur kan hier in haar vergadering van mei een besluit over nemen.

Commissies
Op 9 april vergaderde de commissie Bekostiging van P3NL over tal van lopende zaken, op 16 april was het de beurt aan de directeuren van de 9 aangesloten verenigingen. Hierbij was het centrale
onderwerp: verkennen van een nieuwe contributiegrondslag voor 2019. Diezelfde avond kwam de commissie Jeugd bij elkaar. Hierbij is vooral de gezamenlijke inbreng voor de evaluatie van de
Jeugdwet aan bod gekomen. Die is vervolgens ingebracht bij een Algemeen overleg op 23 april in de Tweede Kamer.

AVG
Het is bijna mei en vanaf de 25e van deze maand wordt er gehandhaafd op de AVG. Inmiddels hebben ruim 750 leden van de bij P3NL aangesloten verenigingen gebruik gemaakt van het aanbod
om hier grip op te krijgen. Vanwege de grote belangstelling is besloten dat er nog eens aan maximaal 500 zorgverleners dit aanbod wordt gedaan. Wees er snel bij, want je kunt er nu nog voor zorgen dat je op tijd klaar bent voor deze wet. Op 25 april is vanuit P3NL een extra bericht verschenen dat via de lidverenigingen is verspreid: hierin staan antwoorden op veel gestelde vragen. Houd de verdere berichtgeving dus in de gaten.

EMDR-congres
Tot slot; op 7 april had de VEN, die 15 jaar bestaat, een drukbezocht congres over EMDR onder de titel ”Het lab en de praktijk”. Natuurlijk was P3NL ook te gast. Zie de website voor een terugblik.