P3NL-nieuws

11-07-2017

De afgelopen week heeft P3NL nieuwsberichten verstuurd over o.a.:

Nieuwe voorzitter Agenda voor gepast gebruik en transparantie
Update Kwaliteitsstatuut GGZ
Even voorstellen: voorzitter commissie Jeugd van P3NL
Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut

Nieuwe voorzitter Agenda voor gepast gebruik en transparantie

Binnen de GGZ wordt door P3NL samengewerkt met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en brancheverenigingen binnen de Agenda voor gepast gebruik en transparantie. Sinds vorige week heeft dit bestuurlijk overleg een nieuwe voorzitter: Peter van Lieshout.
Prof. dr. Peter van Lieshout is psycholoog / filosoof en onder andere oud-directeur van het NIZW, voormalig directeur-generaal van VWS, oud-voorzitter van de VPRO, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht. De verwachting is dat we nu op heel korte termijn weer meters kunnen maken met de uitvoering van de Agenda. Op 3 juli is er onder voorzitterschap van Van Lieshout een bestuurlijk overleg over het ROM’en. Omdat dit de achterliggende maanden een struikelblok was, is dat tijdelijk ‘uit de Agenda getild’ om gericht aandacht te geven en in overleg op te lossen. Dat lijkt nu te gaan lukken. Concreet: er wordt een pilot gestart om ROM door te ontwikkelen.

Update Kwaliteitsstatuut GGZ

Sinds 1 januari 2017 moeten regiebehandelaren in de GGZ beschikken over een Kwaliteitsstatuut. Voor verreweg de meeste vrijgevestigde en instellingen is dat inmiddels ook het geval. Voor de instellingen geldt dat er 424 accounts zijn aangemaakt, vervolgens zijn er 373 statuten ingediend waarvan er inmiddels 353 zijn goedgekeurd. Voor de vrijgevestigden is dat respectievelijk 4.828 accounts, 4.478 ingediende statuten en 4.329 goedgekeurde Kwaliteitsstatuten.In de afgelopen maand is gestart met het aanschrijven van aanbieders die voor 1 februari 2017 alleen een account hebben aangemaakt. Het betrof hier 285 aanbieders, waarvan 60 accounts inmiddels verwijderd zijn. Dit waren zorgaanbieders met dubbele accounts en aanbieders die gestopt waren met de praktijk. In een aantal gevallen hebben aanbieders niet de juiste AGB-code opgegeven. Deze aanbieders worden in de aankomende periode benaderd en verzocht hun gegevens te corrigeren.

Even voorstellen: voorzitter commissie Jeugd van P3NL

Jeugd is een belangrijk onderwerp binnen P3NL. Eind juni is hiervoor een commissie ingericht die een onafhankelijk voorzitter heeft gevonden in de persoon van Him Vishnudatt. Vishnudatt is psycholoog / bedrijfskundige en momenteel bestuurder van Caleido Zorg, een organisatie voor ambulante psychiatrie die inzet op geïntegreerde wijkgerichte zorgverlening, waarbij de onderlinge dienstverlening door bewoners wordt aangevuld met een professioneel zorgaanbod. Dit vanuit de vaste overtuiging dat de lokale maatschappelijke verbinding met lokale zorgpartners in de vorm van consortia tot betere zorg en minder kosten leidt. Vishnudatt noemt als voorbeeld een probleemgezin dat bekend is bij de schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, thuiszorg en maatschappelijk werk. “Als je dit gezin integraal zorg verleent vanuit de kracht van de wijk, zit je volgens onze berekeningen ruim 10% onder de gebruikelijke kosten. Nog afgezien van wat de positieve werking is op dat gezin.”

In de periode dat P3NL werd opgericht, was er een zogenaamde tafel Jeugd om over gezamenlijke onderwerpen van gedachten te wisselen, die is nu omgezet naar een permanente commissie. De opdracht van de commissie in een notendop:

  • Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsborging in het jeugddomein, o.a. door bij te dragen aan het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming en de totstandkoming van de norm voor verantwoorde werktoedeling.
  • Het leveren van een bijdrage aan de evaluatie Jeugdwet.
  • Het vormen van een klankbord voor het thema ‘preventie’ en vroege interventie binnen de Agenda voor gepast gebruik en transparantie.
  • Het leveren van inhoudelijke input en het betrekken van de achterban bij de ontwikkeling van de Jeugdportal.
  • Het monitoren van het thema ‘bekostiging’ en afstemming met de commissie Bekostiging van P3NL.

Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut

Partijen in de ggz besluiten tot de doorontwikkeling van ROM door de inrichting van een eigen kwaliteitsinstituut
Vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz bereikten op 3 juli een akkoord over de doorontwikkeling van de Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor een adequate en effectieve inzet van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg.

De afgelopen jaren is veel tijd en geld geïnvesteerd in ROM. Tegelijkertijd stond ROM ook meer dan eens ter discussie. Zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars realiseren zich dat draagvlak onder professionals en patiënten een noodzakelijke voorwaarde is voor een betekenisvol gebruik van ROM. Met het akkoord leggen de partijen de regie voor de doorontwikkeling van ROM waar die thuishoort: bij professionals en patiënten.

Het belang van ROM
Door ROM krijgen patiënten samen met hun behandelaar zicht en greep op de voortgang van de behandeling en kunnen zij keuzes maken over vervolgstappen. Ook kunnen de uitkomsten van ROM worden gebruikt door professionals onderling, om in een veilige omgeving van elkaar te leren. Op termijn draagt ROM – samen met andere informatiebronnen – bij aan transparantie van aanbieders aan patiënten en verzekeraars over de kwaliteit van het professionele handelen. Samen met de zorgstandaarden kan ROM bijdragen aan een optimale leercyclus en zorgen voor een continue verbetering van de professionele normen. De komende tijd wordt dan ook door patiënten en professionals gebruikt om de maat voor kwaliteit te verdiepen en door te ontwikkelen.

Kwaliteitsinstituut
Voor een optimale doorontwikkeling van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de ggz. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar goede voorbeelden uit de ziekenhuiszorg, waarbij onder regie van professionals en patiënt transparantie wordt geboden over de kwaliteit van zorg. Ook bij de inrichting van het nieuwe kwaliteitsinstituut in de ggz krijgen behandelaren en patiënten de regie. Alle partijen in de ggz committeren zich aan de afspraak dat een dergelijk kwaliteitsinstituut op 1 januari 2019 operationeel is.

Privacy
Een essentiële randvoorwaarde bij de doorontwikkeling van ROM is dat de privacy bij de gegevensverzameling gewaarborgd blijft. Het systeem moet aan alle nieuwe eisen voor de bescherming van persoonsgegevens voldoen. Op dit moment loopt er een kort geding over de gegevensverwerking. De uitkomst hiervan zal relevant zijn bij de doorontwikkeling van ROM. Eind augustus wordt meer duidelijkheid verwacht over de werkwijze en de noodzakelijke randvoorwaarden voor de aanlevering van ROM-gegevens.

Het akkoord over de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring is gesloten door GGZ Nederland, LVVP, NVvP, MIND, P3NL, V&VN, Meer GGz en Zorgverzekeraars Nederland.