P3NL-nieuws

21-11-2017

Privacywetgeving verandert; Van Wpb naar AVG

Het lijkt nog ver weg maar op 18 mei 2018 wordt een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe (Europese) wet vervangt vanaf dat moment de huidige Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Dat heeft consequenties voor iedere organisatie die werkt met persoonsgegevens: dus voor de lidverenigingen van P3NL maar ook voor hun individuele (vrijgevestigde) leden kan dit gevolgen hebben. Wie niet voldoet aan de nieuwe wet, kan hoge boetes krijgen en bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk.

De nieuwe wet omvat een aantal belangrijke veranderingen dat gaat over de toestemming om gegevens te verwerken: zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen en moeten mensen die toestemming weer makkelijk kunnen intrekken. Naast deze ‘versterking’ van rechten, zijn er ook aanvullende rechten gecreëerd voor de cliënten. Er komen dus meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van een organisatie om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden: de zogeheten inspanningsverplichting. Een overzicht van alle veranderingen vind je hier .

P3NL heeft daarom besloten om de samenwerking te zoeken met de Stichting AVG voor Verenigingen. Deze stichting biedt een hulpmiddel aan waarmee verenigingen en zelfstandig gevestigde professionals kunnen nagaan of zij voldoen aan de nieuwe eisen. De afspraken met de stichting worden op dit moment geconcretiseerd. Deelname aan het AVG-programma voor vrijgevestigde professionals zal circa € 25,- (inclusief btw) gaan kosten. Eind van dit jaar dan wel begin 2018 zal dit aanbod worden gedaan.

Bekostiging van langdurige zorg

Is de langdurige zorg toe aan een nieuwe bekostigingswijze? Sinds de invoering van de zorgzwaartepakketten in 2009 is er veel veranderd. Zo zijn er nieuwe prestaties en leveringsvormen van zorg bijgekomen, is de langdurige zorg in 2015 overgegaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en is er steeds meer aandacht voor (betalen voor) de gewenste kwaliteit. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat onderzoek doen naar de huidige stand van zaken in de langdurige zorg. Ook de psychologische zorg wordt daarbij betrokken.

Kostenonderzoek Wlz
De NZa heeft opdracht gegeven tot een kostenonderzoek in de langdurige zorg. Met het onderzoek wil de NZa inzicht krijgen in de zorg die aanbieders leveren aan cliënten met een Wlz-indicatie of een aanspraak op eerstelijns verblijf, en wat deze zorg kost.

Adviesorganisatie KPMG Plexus voert het kostenonderzoek uit. In de maand oktober zijn de kostprijsgegevens bij de zorgaanbieders in de Wlz opgevraagd en de NZa analyseert nu de uitkomsten van het kostenonderzoek en bespreekt deze met de brancheorganisaties van zorgaanbieders en verzekeraars. Vervolgens stelt de NZa per 2019 nieuwe tarieven vast.

Intramurale behandeling
Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft het rapport “Naar een eenduidige aanspraak voor alle Wlz-cliënten” opgesteld en op 27 september 2017 als advies naar het ministerie van VWS gestuurd. In het advies pleit ZiN ervoor om behandeling integraal in de Wlz op te nemen voor mensen die in een instelling verblijven. Op deze manier kunnen  cliënten in de Wlz integrale en kwalitatief goede zorg en ondersteuning kunnen krijgen en de onduidelijkheid en onterechte verschillen tussen zorg aan cliënten met een zelfde zorgvraag kan worden opgeheven.

Voor  de cliënten die in een instelling verblijven worden alle Wlz behandeling en de aanvullende zorgvormen onderdeel van de aanspraak. Het gaat dan om:

  • Algemeen en specifieke medische zorg (huisartsenzorg)
  • Paramedische zorg
  • Farmaceutische zorg
  • Behandeling van psychische stoornis als die integraal onderdeel uitmaakt van de  behandeling
  • Hulpmiddelen
  • Tandheelkundige zorg
  • Vervoer naar behandeling

Wel moeten de financiële consequenties van het besluit nog goed worden onderzocht. Als gevolg van het advies komt de behandeling voor alle Wlz cliënten die in een instelling verblijven onder de Wlz. Dit betekent een overheveling van middelen voor de behandeling die nu nog voor een deel van de cliënten vanuit de Zvw wordt gefinancierd. Op basis van de huidige tarieven zou dit neerkomen op een overheveling van €690 miljoen van de Zvw naar de Wlz. Daarnaast is de aanspraak in de Wlz voor farmacie, hulpmiddelen en paramedische zorg uitgebreider dan in de Zvw. ZiN adviseert om in samenwerking met de NZa vervolgonderzoek te doen naar de financiële consequenties van de voorgestelde wijzigingen in beleid en regelgeving.

De staatssecretaris zal een besluit gaan nemen over dit advies. Het is nu niet mogelijk iets over het tijdspad daarvan aan te geven. Wel heeft het ministerie van VWS al opdracht gegeven tot een onderzoek naar de huidige uitvoeringspraktijk van behandeling met name hoe de behandeling nu wordt georganiseerd.

Toegang GGZ-cliënten tot Wlz
Het nieuwe kabinet gaat het besluit nemen over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met psychische aandoeningen. De Wlz noemt een psychische aandoening nu niet als grond voor toegang. Het gaat om ongeveer 12.000 tot 16.000 mensen die 24 uur per dag hulpverlening, zorg of bescherming nodig hebben en volgens cliënten- en familieorganisatie MIND, Federatie Opvang, GGZ Nederland en RIBW Alliantie nu geen recht op deze langdurige zorg hebben maar dit wel zouden moeten krijgen.

Doordat de kabinetsformatie lang op zich heeft laten wachten en er dus geen besluit is genomen, dreigt de zorg voor deze groep mensen met ernstige psychiatrische problematiek per 2020 blijvend via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bekostigd te worden. De vrees is dat dat cliënten in de Wmo overvraagd worden, omdat die wet uitgaat van zelfstandig meedoen aan de samenleving, terwijl dat juist is waar cliënten moeite mee hebben. Bekostiging vanuit de Wet langdurige zorg neemt die druk weg en biedt de benodigde stabiliteit.

De Tweede Kamer liet in 2014 al weten het belangrijk te vinden dat voor ggz-cliënten met zware problematiek stabiele bekostiging van zorg en ondersteuning nodig is. Ook ZiN en de NZa lieten al weten toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten belangrijk te vinden.

Het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis kan nog wel even duren. Eerst moet het kabinet het besluit nemen en daarna zijn er nog meerdere uitvoeringsvragen (inhoudelijk en financieel). Waar het op wetsniveau onder andere gaat om het toevoegen van de grondslag psychische stoornis aan de Wlz, gaat het ook om het inrichten van de indicatiestelling, het ontwikkelen van passende zorgprofielen en het maken van prestatiebeschrijvingen en tarieven. Alles overziend zal het zorgvuldig voorbereiden van een eventuele wetswijziging nog twee jaar in beslag nemen.

Marieke Visser, NVO
(oorspronkelijk geschreven voor de Commissie Bekostiging van P3NL)

Veelgestelde vragen over het ROM-men

Deelnemers aan de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) hebben besloten tot het hervatten van het gebruik van ROM (Routine Outcome Monitoring) voor leren en verbeteren.

In deze factsheet, opgesteld in opdracht van P3NL, wordt antwoord gegeven op de meestgestelde vragen over de ROM-aanlevering. De afspraken gelden voor zowel vrijgevestigden als professionals in instellingen.

De factsheet, is ook te vinden op onze website in het themadossier ‘privacy en gegevens’.