P3NL-nieuws

07-11-2017

De afgelopen weken heeft P3NL nieuwsberichten verstuurd over o.a.:

GGZ-campagne ‘Weg van de wachtlijst’ (toolkit beschikbaar)
Nieuwe productstructuur ggz en fz (nieuwe fase met verplichte deelname instellingen)
– Wachttijden GGZ te lang en complexere zorgvragen (peiling over GGZ onder huisartsen)

GGZ-campagne ‘Weg van de wachtlijst’ (toolkit beschikbaar)

Branche- en beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op GGZ-zorg en bundelen daarom de krachten.
Voorlichting speelt daarin een belangrijke rol. GGZ Nederland, koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben het initiatief genomen om speciaal voor de wachtkamer materialen te ontwikkelen. Deze campagne, Weg van de wachtlijst, heeft als doel cliënten en patiënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een wachtlijst komen te staan.

GGZ Nederland, MIND en ZN roepen huisartsen(posten), gezondheidscentra, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, GGZ-instellingen, gemeenten en alle jeugdhulpaanbieders op de ‘toolkit’ voor de wachtkamer te bestellen. De toolkit bestaat uit een poster, flyers en een countercard voor op de balie. Ook is er digitale informatie beschikbaar, bijvoorbeeld voor de monitor in de wachtkamer.

Voor meer informatie over de campagne, het (kosteloos) bestellen van een toolkit of het downloaden van monitorcontent: www.wegvandewachtlijst.nl.

De campagne Weg van de wachtlijst mag rekenen op de steun van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), P3NL namens negen landelijke beroeps- en wetenschappelijke verenigingen voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), MeerGGZ en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG).  

Zie hier de publicatie op de website van ZN

Nieuwe productstructuur ggz en fz (nieuwe fase met verplichte deelname instellingen)

Sinds januari testen ggz-aanbieders op vrijwillige basis het nieuwe model. Zo verzamelen zij onmisbare data voor de vormgeving en uiteindelijke implementatie van het model in 2020. Tot nu toe nemen nog onvoldoende behandelaren deel aan de pilot. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit het proefdraaien voor een aantal instellingen verplichten.

De bijdrage van instellingen blijft nog achter. Dat baart de NZa zorgen. Er is begrip dat prioriteiten op korte termijn aandacht vragen, maar de noodzakelijke verbetering op de langere termijn mag niet in het gedrang mag komen. De NZa heeft daarom besloten om enkele tientallen ggz- en fz-instellingen te verplichten vanaf 1 januari 2018 proef te draaien met het nieuwe systeem. Deze instellingen hebben hierover op 30 oktober jl. bericht gekregen. Deze instellingen zijn geselecteerd d.m.v. een steekproef. Er zijn inmiddels bijna voldoende deelnemende vrijgevestigden en daarom is besloten daarvoor geen extra deelnemers aan te wijzen. Wel is het zo dat van deze groep de vrijwillige deelname is omgezet in een verplichte deelname. Ook de betrokken vrijgevestigden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Op de speciale website www.nieuwmodelggzfz.nl vindt u alle informatie over het nieuwe model.

Wachttijden GGZ te lang en complexere zorgvragen (peiling over GGZ onder huisartsen)

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft een nieuwe peiling gehouden onder haar leden met als insteek het huidige GGZ-systeem. De resultaten zijn representatief met 1.303 respondenten waarvan 74% praktijkhouder is. Als belangrijkste knelpunten komen de wachttijden in zowel de gespecialiseerde als de generalistische GGZ naar voren. De huisartsen zijn ook bezorgd over de mogelijkheden om zorg te kunnen bieden aan ernstig psychiatrische patiënten. Een derde punt van zorg is de samenwerking met de GGZ-partners. P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zal over de uitkomsten in gesprek gaan met de LHV en InEen, de vereniging voor georganiseerde huisartsenzorg. “De uitkomsten bevestigen het beeld dat wij hebben en vragen om een gezamenlijke aanpak”, aldus P3NL-directeur Marnix de Romph.

Steeds meer mensen brengen een bezoek aan de huisarts vanwege psychische klachten. Ruim driekwart van de huisartsen heeft daarmee te maken en 81% constateert dat de complexiteit van de klachten is toegenomen.

Een andere trend is dat er steeds vaker patiënten worden overgenomen uit de gespecialiseerde GGZ. De huisartsen geven aan dat hiervoor weinig tijd beschikbaar is (47%) en er te weinig – ambulante – gespecialiseerde zorg beschikbaar is (60%). Ook voelt niet iedere huisarts zich voldoende bekwaam voor de complexer wordende problematiek (37%) en is er gebrek aan voldoende personeel (30%). Daar komt bij dat bij de overname van patiënten er niet altijd overleg plaatsvindt met de GGZ-behandelaar (54%) en dat de daarbij horende correcte en tijdige informatieoverdracht vaak onvoldoende is (52%). Ook blijkt dat terugverwijzing bij verergering van de klachten zonder wachttijd niet mogelijk is (77%).

Verwijsmogelijkheden
Zowel de verwijzing naar de generalistische GGZ (65% scoort hierop matig tot voldoende) als de gespecialiseerde GGZ (53%), is reden tot zorg. De daarmee samenhangende wachttijden zijn in de gespecialiseerde GGZ langer (65% geeft een wachttijd van langer dan 8 weken aan) dan in de basis-GGZ maar hier zijn de wachttijden wel langer geworden (55% binnen 4 tot 8 weken).

Het functioneren van de crisisdiensten wordt door 17% beoordeeld als ‘verslechterd’ en 21% geeft aan dat de wachttijden onveranderd lang zijn. In april 2017 zijn er nieuwe verwijsafspraken ingegaan. Bijna 70% is hiervan op de hoogte. De overgrote meerderheid past deze nieuwe afspraken ook toe.

Praktijkondersteuner GGZ
De inzet van de praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH) is zeer breed toegepast: 97% van de huisartsen werken er mee. De helft van de huisartsen meldt een gemiddelde wachttijd van 2 tot 3 weken, de andere helft heeft dat niet: en dat loopt parallel met de behoefte aan meer uren. Om de POH te financieren, zet de helft consultatiegelden in uit de POH-GGZ-module voor de consultatie van psychiater of psycholoog. De andere helft maakt gebruik van de e-health-gelden.

Het volledige onderzoek vindt u hier.