P3NL-nieuws

11-09-2017

De afgelopen weken heeft P3NL nieuwsberichten verstuurd over o.a.:

– ‘Het schuurt een beetje’; boeiende analyse zorgwetten door Raad openbaar bestuur
– Enquête vanuit beroepsverenigingen; evaluatie Jeugdwet
– Uitspraak rechter over ROM-gegevens en privacy
– De verkeerde bed-problematiek; boeiende column NVVS en P3NL

en daarnaast heeft het P3NL-bestuur op 12 juni 2017, de opdracht commissie Jeugdvastgesteld waarin de opdracht, de randvoorwaarden en de praktische werkwijze van de commissie Jeugd binnen P3NL staan.

‘Het schuurt een beetje’; boeiende analyse zorgwetten door Raad openbaar bestuur

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft, in opdracht van de staatssecretaris van VWS, een boeiende analyse gemaakt van de samenhang van de zorgwetten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Wet Publieke Gezondheid (Wetpg). Het rapport verscheen in juni 2017. De conclusie luidt dat de wetten weliswaar enigszins schuren maar dat ingrijpende veranderingen in de zorgwetten of het systeem niet wenselijk zijn. De Rob heeft een reeks van zeer praktische aanbevelingen gedaan met betrekking tot de uitvoering van de wet, de pet, het budget en de praktijk en het perspectief van de burger. De belangrijkste aanbeveling: “Fricties zullen ook bij betere afstemming van wetten blijven. Besturen is dus ook het vinden van oplossingen waar de wet geen oplossing biedt.”

De wet
Er zijn flinke verschillen in de beide wetten. De meest in het oog springende verschillen hebben betrekking op de mate waarop er wordt samengewerkt, de toekenning van budgetten, bepaling eigen bijdragen en de uitwisseling van persoonsgegevens. Het grootste verschil dat de Rob signaleert, is het verschil in waarden: in de Wpg zorgt de overheid voor de openbare gezondheidszorg, in de Wmo 2015 en de Jeugdwet verwacht diezelfde overheid van de burger dat de burger zoveel mogelijk op eigen kracht doet.

De pet
De gemeente werkt met partijen in de regio, met het Rijk en de zorgverzekeraars. Dat zijn veel verschillende actoren met verschillende verantwoordelijkheden en rollen. Hoe dit systeem functioneert, hangt af van de kwaliteit van de samenwerking van alle betrokkenen maar de Rob stelt nadrukkelijk dat er vooral ruimte nodig is om al doende te leren.

Het budget
Beleid op maat en integrale uitvoering liggen onder de wens te decentraliseren maar zeker ook de beperking van de kosten. Decentralisatie veronderstelt een zekere vrijheid voor de gemeenten om zelf de uitkomsten te bepalen. Tegelijkertijd zijn die gemeenten ook weer in hoge mate financieel afhankelijk van het Rijk en daar ligt een belangrijk risico.

Praktijk en perspectief burger
Kijkend vanuit de burger (maar ook vanuit de professional) constateert de Rob dat er een aantal knelpunten is:

  • De knip tussen de Wmo 2015 en de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Zvw (Zorgverzekeringswet) leidt tot ‘wal-schip-situaties’.
  • De professional krijgt steeds meer te maken met zaken als stapeling van eigen bijdragen maar ook afwenteling komt regelmatig voor.
  • Kwetsbare groepen zoals daklozen en verslaafden zijn onvoldoende in beeld.
  • De sociale sector en de gezondheidssector zijn twee verschillende werelden met een eigen taal, manieren van werken en kennis.

Er zijn dus knelpunten maar daarmee ook kansen die vooral liggen in het creëren van een betere samenhang. Met deze conclusie is P3NL het van harte eens, zeker ook als we kijken naar de Jeugdwet die op dit moment ook wordt geëvalueerd.

Schuren vraagt om samenwerken
Al met al adviseert de Rob vooral dat de huidige wetten en systemen niet worden aangepast: “daar ligt de oplossing niet”. De Rob heeft 10 aanbevelingen opgesteld op elk van de vier terreinen: pet, wet, budget en praktijk/perspectief burger. Al deze – praktische – aanbevelingen richten zich op verheldering van rollen, verantwoordelijkheden en manieren van afstemmen en samenwerken.

Het totale, zeer leesbare, rapport dat in juni 2017 verscheen, vindt u hier.

Enquête vanuit beroepsverenigingen

Evaluatie Jeugdwet

In het kader van de evaluatie van de Jeugdwet hebben alle beroepsverenigingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming de handen ineen geslagen voor een enquête waarin de professionals hun ervaringen en ideeën kunnen uiten. Alle genoemde professionals worden opgeroepen hieraan deel te nemen om hun stem in de evaluatie naar voren te brengen. Bij deze wordt iedere professional dan ook gevraagd dit bericht breed te delen onder de collega’s.

De enquête vindt u hier

Uitspraak rechter over ROM-gegevens en privacy

Op 3 augustus jl. heeft de voorzieningenrechter de uitspraak gedaan dat de ROM (RoutineOutcome Monitoring)-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) niet als persoonsgegevens moeten worden aangemerkt. Wel moet er nader onderzoek worden gedaan over de directe herleidbaarheid naar personen en ook moet het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden afgewacht. Met deze uitspraak verwerpt de rechter de eis tot onmiddellijke stopzetting van aanlevering en verwerking van ROM-gegevens. SBG blijft daarom komende tijd ROM-gegevens verwerken en werkt intussen mee aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter is er weer een stap gezet in de privacydiscussie rondom de ROM. P3NL heeft in deze discussie steeds het belang van ROM en benchmarking om de kwaliteit van de GGZ te verbeteren, onderschreven en staat achter een veilige aanlevering van ROM-gegevens binnen de wettelijke kaders. Met de huidige kennis van zaken kunnen zorgaanbieders hun ROM-gegevens veilig en verantwoord aanleveren, maar het is uiteraard aan de leden zelf daar hun eigen afweging in te maken. De SBG stelt vast dat een deel van de instellingen en vrijgevestigden hun gegevens steeds zijn blijven aanleveren.

Op de langere termijn werkt P3NL met de partners van de ‘Agenda gepast gebruik en transparantie’ aan een structurelere oplossing om de dataverzameling voor de kwaliteitsverbetering verder te verbeteren in een kwaliteitsinstituut voor de GGZ. Uiteraard worden alle P3NL-leden hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Het bericht zoals de SBG die heeft gepubliceerd, vindt u hier.

De volledige uitspraak met onderbouwing vindt u hier

De verkeerde bed-problematiek; boeiende column NVVS en P3NL

Binnen P3NL is het adagium: “geen gezondheid zonder mentale gezondheid”. De seksuoloog is een voorbeeld van die succesvolle integrale benadering. Onder de intrigerende titel De verkeerde-bed-problematiek schreven Hester Pastoor (voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie) en Marnix de Romph (directeur P3NL) een column om een lans te breken voor de erkenning van de seksuologie als volwaardige discipline binnen de gezondheidszorg. U vindt de column hier.