P3NL-nieuws

21-06-2021

Wie verdient de P3NL-prijs 2021?

Welke professional heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het vak?
Op 8 oktober 2021 zal voor de derde keer de P3NL-prijs worden uitgereikt.

Tot 1 augustus kunnen professionals en de aangesloten verenigingen kandidaten voor de prijs aandragen. De prijs is een beloning en aanmoediging voor professionals die het vakgebied van de psycholoog, pedagoog en psychotherapeut op een positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier onder de aandacht brengen.

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt aan prof. dr. Mark van der Gaag. Hij kreeg de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. In 2020 ontving dr. Iva Bicanic de prijs, voor haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.

De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. Daarnaast krijgt de winnaar de gelegenheid tot het schrijven van een artikel of blog en het mogen houden van een voordracht op de P3NL-middag op 8 oktober 2021.

Criteria
Er worden kandidaten gezocht die:

  • actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
  • actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • bijdragen aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.
  • bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.

Aanmelden kandidaten
Leden van de P3NL-verenigingen kunnen kandidaten aandragen bij de jury. Kandidaten hoeven geen lid van een P3NL-vereniging te zijn. Dien je voordracht gemotiveerd en
schriftelijk in, voor 1 augustus 2021, bij Rianne Groen (rianne.groen@p3nl.nl).

De kandidaten worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat dit jaar uit Tessa van Iperen (directeur NVRG) en Mieke van Herk (voorzitter NBTP). De jury doet een voordracht aan het bestuur van P3NL. Het bestuur besluit uiterlijk 1 september 2021 wie de P3NL-prijs 2021 wint. De winnaar wordt daarna op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen en een lezing te verzorgen op de bijeenkomst op 8 oktober.

Formatiebrief en brief aan kamercommissie VWS over wetsvoorstel jeugdinkoop

Drie onderwerpen voor goede ggz en jeugdhulp

De afgelopen tijd heeft P3NL twee brieven naar ‘Den Haag’ gestuurd: een formatiebrief en een brief over een wetsvoorstel over aanbesteding van jeugdhulp.

Formatiebrief
In de formatiebrief zijn drie onderwerpen aangedragen die volgens psychologen, psychotherapeuten en pedagogen belangrijk zijn bij de formatie en het nieuwe kabinet:

  1. inzetten op antwoordgerichte zorg,
  2. het instellen van een fonds voor het bekostigen van de extra inzet van gedragswetenschappers tijdens de hersteloperatie die na de coronacrisis nodig is om de mentale veerkracht te versterken
  3. het met man en macht wegnemen van de knelpunten in de jeugdhulp en jeugd-ggz.

Lees de volledige brief

Brief wetsvoorstel inkoop jeugdhulp
P3NL heeft een aantal punten bij de Kamerleden van de Commissie VWS onder de aandacht gebracht met betrekking tot het wetsvoorstel Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015.

Het wetsvoorstel beoogt de aanbestedingsprocedures van gemeenten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te versimpelen. P3NL onderschrijft dat doel, maar ziet een aantal risico’s. Het grootste risico is dat gemeenten alleen met een beperkt aantal grote organisaties contracten afsluiten. De kennis en kunde van vrijgevestigden en kleine aanbieders gaat dan verloren, tenzij deze kleine zorgaanbieders zich verenigen of aansluiten bij een grotere gecontracteerde partij. P3NL is bang dat hierdoor de administratieve lasten niet minder worden, maar worden verschoven. en dat dit voorstel de wachttijden niet vermindert. P3NL hoopt dat de Tweede Kamerleden de aandachtspunten gebruiken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Lees de brief aan de Kamercommissie VWS

Kennisagenda in de praktijk

Lees de praktijkverhalen van professionals en cliënten
De kennisagenda van P3NL bestaat uit tien kennishiaten, aangedragen door professionals en cliënten. Doe inspiratie op  en lees de praktijkverhalen van professionals en cliënten.

Wil je zelf iets delen aan de hand van een van de kennishiaten, neem dan contact op.