P3NL-nieuws

04-11-2019

Naar aanleiding van het voornemen van minister van Engelshoven, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om binnen universiteiten middelen voor alfa- en gammastudies te verschuiven naar bètastudies, stuurde P3NL op 5 september jl. een brief aan de minister en de woordvoerders van het wetenschapsbeleid en hoger in de Tweede Kamer. Deze brief werd verstuurd mede namens het Convent Hoogleraren Pedagogiek, het Convent Hoogleraren Klinische Psychologie en de Kamer voor Pedagogiek en Onderwijskunde,

In deze brief werd onder andere ervoor gewaarschuwd dat het verschuiven van middelen van alfa- en gammastudies naar bètastudies vrijwel zeker leiden tot toegenomen werkdruk en grootschaliger onderwijs bij onder andere de opleidingen psychologie en pedagogiek. Daarnaast pleit P3NL ervoor om een arbeidsmarktonderzoek te doen naar de gewenste in- en uitstroombehoefte van bachelor- en masteropleidingen pedagogiek en psychologie in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdhulp.

Op 9 oktober stuurde minister van Engelshoven een schriftelijke reactie. Deze brief is op 31 oktober ook naar de Tweede Kamer gestuurd.