P3NL-nieuws

05-02-2019

Rudolf Ponds nieuw lid bestuur P3NL

Per 1 september is prof. dr. Rudolf Ponds toegetreden tot het bestuur van de NVGzP en per vanaf 1 januari 2019 is hij voorzitter. Vanaf die datum is hij ook toegetreden tot het bestuur van P3NL. Rudolf is klinisch neuropsycholoog en afdelingshoofd/hoogleraar Medische Psychologie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is hij werkzaam bij de afdeling Hersenletsel van het revalidatiecentrum Adelante en het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Samenwerking en afstemming

De afgelopen maand kwamen de directeuren bij elkaar op 14 januari. Hier is vooral gesproken over hoe we de acties uit het jaarplan van P3NL verdelen onder elkaar, zodat elke vereniging betrokken is en een actieve bijdrage kan leveren aan juist die onderwerpen die voor haar van belang zijn. Binnen het bestuur, dat op 22 januari bij elkaar kwam, is een eerste verkenning gedaan van een meerjarig perspectief voor P3NL. We komen daar later uitvoerig op terug, maar de samenwerking smaakt naar meer! De commissie jeugd vergaderde op 21 januari en de commissie bekostiging op 28 januari. Hieronder wordt één van de onderwerpen die besproken zijn, uitgelicht.

Experiment bekostiging

Vorige maand hebben we door Tweede Kamerleden goed te informeren de staatssecretaris ervan kunnen weerhouden de NZa een aanwijzing te geven voor het starten van een experiment dat in onze ogen niet-uitvoerbaar was. Tijdens een bestuurlijk overleg over het HLA op 21 december is afgesproken dat partijen snel zullen overleggen over een alternatief voorstel. De afgelopen maand is P3NL samen met GGZ Nederland aan de slag gegaan om tot een voorstel te komen. Het voorstel wordt op 13 februari besproken met de betrokken partijen.

Kennisagenda

Na de eerdere berichten over het onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw hebben we deze maand meegedacht met de NVVP en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) tijdens een prioriteringsbijeenkomst voor de kennisagenda psychiatrie. Er is in beeld gebracht welk onderzoek wat betreft de NVVP het hardst nodig is. Deze prioritering door de NVVP  vergroot de kans op een succesvolle subsidieaanvraag. Om die reden willen we ook met een eigen kennisagenda komen voor de psychologie. Daarvoor is een bijeenkomst binnen P3NL-verband voorbereid. Dit is gedaan door Arnold van Emmerik en Jack Dekker namens het P3NL bestuur, Arnoud Arntz als voorzitter van het convent van hoogleraren klinische psychologie, met ondersteuning door Dian de Vries van de VGCt. De bij P3NL aangesloten verenigingen is al gevraagd om onderwerpen aan te dragen. Dat kan nog steeds via rianne.groen@p3nl.nl.

Beroepenstructuur

Zoals bekend, zijn NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL aan de slag met het project over het vernieuwen van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische zorg. De stuurgroep heeft eerder deze maand het eindrapport van fase 1 (een inventarisatie) vastgesteld. Tijdens de AV van 5 februari wordt hier binnen P3NL-verband over doorgepraat.

Administratieve lasten

In januari heeft P3NL afspraken gemaakt met VvAA over deelname aan (Ont)Regel de zorg. Via de nationale (Ont)Regelmonitor wordt minimaal twee keer per jaar de status van de regeldruk volgens zorgverleners, waaronder natuurlijk psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, in beeld gebracht. Zo houden we met elkaar de vinger aan de pols bij de realisatie van het actieplan (Ont)Regel de zorg dat het ministerie van VWS in mei 2018 presenteerde. Voor meer informatie zie https://www.p3nl.nl/nwb/75.

Monitor contractering

In het Hoofdlijnenakkoord (HLA) hebben we afspraken gemaakt over contractering. De NZa volgt de ontwikkelingen in het contracteerproces en zal tot en met 2022 jaarlijks met een rapportage in de vorm van een monitor komen. De NZa heeft daarvoor een vragenlijst opgesteld waar P3NL en het NIP nauw bij zijn betrokken. P3NL wil graag dat de ervaringen van de professionals gehoord worden. Daarom hebben we professionals via hun verenigingen gevraagd om de vragenlijst zelf in te vullen als ze vrijgevestigd zijn, of de vragenlijst onder de aandacht te brengen van de instelling waar ze werkzaam zijn. De vragenlijst kan tot 18 februari worden ingevuld. Zie verder https://www.p3nl.nl/nwb/77.

Kwaliteitsstatuut (KS)

In het HLA is ook afgesproken dat het KS toe is aan een aanpassing. Daar is de achterliggende maanden hard aan gewerkt. Op 31 januari verstuurden we een bericht speciaal bedoeld voor instellingen en praktijken met een kwaliteitsstatuut GGZ voor 18+. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan raden we aan dit bericht (zie https://www.p3nl.nl/nwb/78) alsnog zorgvuldig te lezen en de noodzakelijke acties die beschreven staan uit te voeren voor 16 maart 2019. De belangrijkste acties zijn namelijk het geven van toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan het zorginstituut. U moet ook toestemming vragen aan de personen waarvan persoonsgegevens in uw kwaliteitsstatuut staan. Daarnaast moet u aangeven of u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van gegevens aan https://kiezenindeggz.nl.