P3NL-nieuws

03-12-2018

Richtlijnen

De afgelopen maand was er het nodige te doen rondom de inschrijving van de kwaliteitsstandaarden in het register van het Zorginstituut Nederland. Afgelopen 5 jaar hebben partijen onder regie van het NKO gezamenlijk hard gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de zorg in de GGZ. P3NL vindt de inschrijving in het register een belangrijke laatste stap om deze standaarden ook daadwerkelijk vast te leggen als de professionele norm die professionals, patiënten en verzekeraars hebben afgesproken. Een aantal partijen wil nu uitstel daarvan omdat de uitvoerbaarheid volgens hen niet mogelijk is. P3NL stelt zich op het standpunt dat implementatie inhoud volgt en dat het moment en de condities waaronder dat gebeurt, vastgelegd kunnen worden in een implementatieplan. Inschrijving kan wat ons betreft dus gewoon! Gezamenlijk is wel besloten tot het uitstellen van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). Belangrijkste reden: bij de zorginkoop door zorgverzekeraars bij GGZ zorgaanbieders voor 2019 bleken er te grote interpretatieverschillen te zijn over de uitvoering van de GMAP. Meer lees je in deze brief die ook namens P3NL is verstuurd.

Bekostiging

Het zogenaamde zorgclustermodel dat in de plaats zou komen voor de huidige DBC-systematiek komt niet van de grond. Dat is vervelend, omdat er veel energie in is gestoken maar er nu niet voldoende data zijn verzameld om tot een goede afweging te kunnen komen. Het is dus de vraag of stoppen dan wel doorgaan nu verstandiger was. En er loopt nog een consultatieronde van de NZa waar we vorige maand al over berichtten. Onze inbreng lees je hier. Dit onderwerp zal uitvoerig aan bod komen tijdens het AO van 6 december a.s. want er is grote verwarring over ontstaan.

Kwaliteitsinstituut

De verenigingen die binnen P3NL-verband samen werken, trokken de afgelopen maand samen op bij de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord begeleidt het Zorginstituut Nederland dit traject. Voor 1 december moet er een voorstel worden neergelegd voor aanpassingen op korte termijn; dat is gelukt. Belangrijk daarbij is onze inzet om de mogelijkheden voor het medebehandelaarschap te verruimen. Dat wordt waarschijnlijk gehonoreerd. Op 20 december is er een bestuurlijk overleg over o.a. dit onderwerp waarna het voorstel kan worden verspreid. Daarnaast is er ook nog een lijst met onderwerpen die discussie oproepen, waarover voor 1 april 2019 een besluit moet worden genomen. Hierop staat op ons verzoek de uitbreiding van de lijst met beroepen die regiebehandelaar mogen zijn.
Praktisch: partijen schreven een gezamenlijke brief aan het Zorginstituut over het verlengen van de geldigheid van het huidige statuut tot 31 december 2019. Voor instellingen en vrijgevestigden betekent dit dus dat zij in de tussentijd geen nieuw KS hoeven op te leveren. Het moet wel actueel gehouden worden. Daarover krijgen zij nog nader bericht.

Kennisagenda

Op 14 november nam P3NL deel met maar liefst 8 (!) vertegenwoordigers aan een bijeenkomst over het onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw. In het hoofdlijnenakkoord is per jaar 5 miljoen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is niet veel als je kijkt naar andere sectoren en het aantal honoreerbare onderzoeksvoorstellen. Tegen die achtergrond is gesproken over het opstellen van een kennisagenda voor de psychologie. Mind heeft een kennisagenda vanuit het perspectief van de patiënt opgesteld en de NVVP doorloopt een traject dat in april 2019 tot een kennisagenda voor de psychiatrie moet leiden. We hebben met hen afspraken gemaakt over de manier waarop P3NL daarbij betrokken zal worden. Belangrijk is dat we ook een ‘eigen’ kennisagenda willen opstellen zodat we meer inhoudelijke sturing kunnen geven aan het onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw. Als je daarover wilt meedenken, laat dat dan even weten via info@p3nl.nl

Beroepenstructuur

Zoals bekend, zijn NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL aan de slag met het project over het vernieuwen van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische zorg. Fase 1, de inventarisatie, nadert zijn afronding. Tijdens de Algemene Vergadering van 4 december zal SiRM namens de stuurgroep de stand van zaken geven, maar het beeld is: patiënten en verwijzers zijn het overzicht kwijt en ook de experts uit het werkveld geven aan dat er een te grote onduidelijkheid is. De noodzaak om tot een verduidelijking van de beroepenstructuur te komen is  aangetoond. Op 26/11 hebben we een gesprek gevoerd met VWS over het vervolg. Volgens afspraak zullen we een plan van aanpak opstellen. We zullen daar in een volgend maandbericht inhoudelijk op terugkomen.

Samenwerking binnen P3NL

Ik wil hier kort de onderwerpen noemen waarop door de directeuren van de aangesloten verenigingen is besloten om de samenwerking tussen de verenigingen te verkennen of vorm te geven: vereenvoudigen en harmoniseren (waar dat kan) van accreditatie en registratie van bij- en nascholing, het AVG-aanbod in 2019 en de klachten- en geschillenregeling met daaraan gekoppeld een rechtsbijstandsverzekering voor de bijkomende kosten. Op elk van deze onderwerpen zijn werkgroepjes aan de slag.

Verenigingszaken

De afgelopen maand waren er weer een aantal overleggen: de directeuren kwamen op 12 november bij elkaar en de commissie bekostiging vergaderde de 26e. Het bestuur vergaderde op 20 november. In die vergadering is een aantal besluiten genomen die vervolgens zullen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 4 december. Dat gaat over een aantal aanpassingen in de statuten en het huishoudelijk reglement, het jaarplan en de begroting voor 2019 en een nadere regeling voor aspirant-leden en associaties.

Aansluiting LV POH-GGZ bij P3NL

Tot slot een bericht: het bestuur van P3NL heeft besloten om de landelijke Vereniging POH-GGZ toe te laten als lid van de federatie. Hiermee komt het aantal aangesloten verenigingen op elf! De verenigingen hebben bij elkaar ruim 37.000 leden. Belangrijk is dat we met de aansluiting van de LV POH-GGZ een belangrijke verbinding hebben kunnen leggen tussen huisartsenzorg en GGZ. We heten de LV POH-GGZ van harte welkom!