P3NL-nieuws

02-11-2018

Consultaties en formele reacties

De afgelopen maand heeft P3NL i.o.m. de aangesloten verenigingen input geleverd tijdens een aantal schriftelijke consultaties. De belangrijkste is die over de nieuwe bekostiging van de GGZ en de forensische zorg. Onze inbreng lees je hier. Verder maakten we al eerder melding van het feit dat de staatssecretaris het veld heeft opgeroepen om zoveel mogelijk data aan te leveren die als input dient voor het zogeheten zorgclustermodel. P3NL heeft daar gehoord de aangesloten verenigingen een reactie op gegeven. Die lees je hier.

In het kader van een andere kijk op bekostigen van de GGZ hebben we deze zomer i.s.m. de VGCt een manifest aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Hierover is vervolgens een aantal kamervragen gesteld. Het antwoord van de staatssecretaris lees je hier.

Klachten- en geschillenregeling P3NL

Vorige maand heeft Peter Meijer namens P3NL een gesprek gehad met de directeur en de manager juridische zaken van de Geschillencommissie. Daar kwamen twee aandachtspunten uit naar voren: ga bij je eigen rechtsbijstandverzekering na of de kosten van de inzet van een geschillencommissie worden gedekt en verschijn daadwerkelijk op de zitting mocht dat zich voordoen. De commissie hecht daar groot belang aan!

AVG-aanbod P3NL

Op dit moment maken ruim 1.100 professionals gebruik van het AVG-aanbod dat via de ‘eigen’ beroepsvereniging wordt aangeboden door P3NL. Omdat de handhaving op de AVG volgend jaar geïntensiveerd zal worden, er een nieuwe Europese E-wet zit aan te komen en zorgverleners ook in 2019 moeten kunnen aantonen hoe zij de privacywetgeving naleven, zullen we ons aanbod in 2019 continueren. Dat zal op verzoek van de aangesloten professionals wel worden uitgebreid met een juridische helpdesk en beter op maat worden gesneden van de psychologische en pedagogische beroepen. De kosten zullen als gevolg daarvan ook stijgen, maar nog steeds zal het een kwestie zijn van tientjes en ook durven we de stelling aan dat het een buitengewoon concurrerend aanbod zal zijn. Juist omdat we dit tegen kostprijs zullen aanbieden. Nadere informatie volgt!

Kiezen in de GGZ

Op 8 november gaat de website ‘Kiezen in de GGZ’ live. Deze website ondersteunt cliënten en verwijzers bij het vinden van een passende GGZ-behandelaar. Op de website worden niet alleen basisgegevens getoond, zoals bijvoorbeeld adres en telefoonnummer, maar ook informatie over soorten behandeling, wachttijden en vergoedingen. Kiezen in de GGZ geeft straks een zo compleet en actueel mogelijk overzicht van alle GGZ-aanbieders met een AGB-code. De gegevens van zorgaanbieders op deze website, zijn gebaseerd op de gegevens in het AGB-register. Wil je dat jouw organisatie of praktijk ook goed wordt gevonden en correct wordt vermeld, dan is het belangrijk dat je je gegevens van tevoren goed controleert. Je controleert je gegevens rechtstreeks in het AGB-register, of via de huidige proefversie van ‘Kiezen in de GGZ’. Wijzigingen geef je door aan Vektis via deze link.

Beroepenstructuur

Zoals bekend zijn NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL aan de slag met het project over het vernieuwen van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische zorg. Nadat eerder al interviews zijn afgenomen met betrokken partijen en personen, zijn er in de maand oktober zogenoemde focusgroepen georganiseerd met vertegenwoordigers van patiënten/cliënten/naasten. Er zijn ook expertsessies geweest en was P3NL gastheer van een minicongres over dit onderwerp op 11 oktober. Op 1 november is er een terugkoppeling verzorgd aan alle betrokken partijen tijdens een bijeenkomst op het ministerie van VWS.

Samenwerking binnen P3NL

De verenigingen die binnen P3NL-verband samenwerken, trokken de afgelopen maand o.a. samen op bij de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut; een lastig dossier met veel tegengestelde belangen. P3NL en het NIP hebben met behulp van de NVGzP tekstvoorstellen ingeleverd over de KP en KNP’ers binnen het statuut. Hun positie moet hierdoor duidelijker worden.

Verder heeft de NVO een verzoek ingediend voor het gebruikmaken van de experimenteerruimte. Het verzoek om de orthopedagoog-generalist toe te laten als regiebehandelaar, ligt nu voor aan de stuurgroep van de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie. P3NL vindt we dat we maximaal gebruik moeten maken van het aanwezige potentieel aan regiebehandelaren. Hieraan gekoppeld, hebben we een pleidooi gevoerd om nu zo snel mogelijk de onafhankelijke commissie in te richten voor het beoordelen van dit soort aanvragen.

Op 8 oktober hebben Maartje Schoorl en Annemiek de Heus als experts P3NL vertegenwoordigd tijdens de startbijeenkomst Zinnige Zorg PTSS van het ZorgInstituut Nederland. Op 31 oktober was het de beurt aan Mark van der Gaag en Bas Wijffels om P3NL te vertegenwoordigen tijdens een vergelijkbare startbijeenkomst voor de verdiepingsfase Zinnige Zorg Psychose.

Verenigingszaken

De afgelopen maand is het concept jaarplan van P3NL voor 2019 en de bijbehorende begroting gedeeld met de directeuren van de aangesloten verenigingen om hen in de gelegenheid te stellen suggesties te doen of hun overwegingen te delen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat P3NL zaken oppakt waar de aangesloten verenigingen belang bij hebben. Op 15 oktober vergaderde de commissie Jeugd en konden ook zij input leveren voor het jaarplan. Het bestuur zal naar verwachting tijdens haar vergadering van 20 november het jaarplan en begroting vaststellen, waarna het laatste woord is aan de AV op 4 december.

Vanaf 1 november is Rianne Groen terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal vanaf die datum volledig aan de slag gaan voor P3NL met een werkplek bij de VGCt.
Op deze plek bedanken we Wing-Sam Cheung voor haar inzet als vervanger van Rianne in de afgelopen maanden!