P3NL-nieuws

01-10-2018

Hoofdlijnenakkoord

Zoals bekend, zijn op 10 juli de handtekeningen onder het definitieve hoofdlijnenakkoord voor de GGZ gezet. Ook die van P3NL staat er onder. Het is nu zaak om de afspraken die gemaakt zijn, concreet uit te werken in een werkplan. De onderwerpen waar we in elk geval bij betrokken willen zijn (of blijven), liggen op het terrein van opleidingen, het wegwerken van de wachtlijsten en de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Verder zijn heel belangrijke onderwerpen de beroepenstructuur (zie het bericht verderop in dit maandbericht), de veldnorm over welke beroepen voor bekostiging in aanmerking zouden moeten kunnen komen en het experiment van de NZa met nieuwe vormen van bekostiging. Taaie en complexe materie, maar voor professionals van groot belang! In overleg met de 10 aangesloten verenigingen wordt gekeken of dit de onderwerpen zijn, of dat er nog meer is dat we met elkaar moeten oppakken.

Geschillencommissie vrijwel ‘ongebruikt’

Afgelopen maand heeft Peter Meijer namens P3NL een gesprek gehad met de directeur en de manager juridische zaken van de Geschillencommissie. De constatering is dat er vrijwel geen zaken bij hen terechtkomen (één in 2018 tot nu toe en één in 2017). Dat is goed nieuws. Toch zijn er twee belangrijke punten van aandacht die voor de aangesloten leden van belang zijn. Ten eerste is het zaak bij de eigen rechtsbijstandverzekering goed na te gaan of de kosten van de inzet van een geschillencommissie worden gedekt. Dit is weliswaar vermeld als men zich bij de geschillenregeling aanmeldt, maar een extra controle kan geen kwaad. Een tweede aandachtspunt is het grote belang dat de commissie hecht aan het daadwerkelijk verschijnen van beide partijen op een zitting. Het komt regelmatig voor dat de partij tegen wie de klacht is ingediend, niet ter zitting verschijnt. Binnenkort zal eenzelfde gesprek overigens plaatsvinden met de klachtenfunctionaris om daar de ervaringen te evalueren.

Beroepenstructuur

Het project over het vernieuwen van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische zorg van NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL, is in volle gang. De afgelopen maand zijn interviews afgenomen met betrokken partijen en personen. Er zijn twee focusgroepen geweest met vertegenwoordigers van patiënten/cliënten/naasten. Dit project is inmiddels in volle gang en bevindt zich in de eerste fase. Zo is er door SiRM, het bureau dat ons hierbij ondersteunt, met tal van partijen en personen gesproken en wordt deskresearch gedaan. Tijdens de P3NL-bijeenkomst op 11 oktober wordt uitgebreid over dit onderwerp met elkaar gesproken. Het project vloeit voort uit een verzoek van VWS dat ook is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Belangstelling voor P3NL

Voorafgaand aan de AV van P3NL op 25 september, heeft Marnix de Romph kennisgemaakt met het voltallige bestuur van de Landelijke Vereniging POH-GGz. Op basis van deze gesprekken en de wens om de krachten te bundelen om de aansluiting van de GGZ en de huisartsenzorg te verbeteren, heeft de Landelijke Vereniging POH-GGz besloten om een formeel verzoek te doen om lid te worden van P3NL. De aanvraag zal worden beoordeeld door het bestuur van P3NL en daarna worden voorgelegd aan de AV.

Nieuwe voorzitter VEN

Onlangs werd bekend dat Annemieke Driessen benoemd is tot voorzitter van de VEN. Annemieke is al sinds 2016 bestuurslid van de VEN en heeft zich in die tijd laten zien als een reële en betrokken bestuurder. Naast haar bestuurslidmaatschap is zij namens de VEN lid van de ledenraad bij P3NL en actief binnen de Special Interest Group EMDR en Schematherapie. Zij neemt de voorzittershamer over van Carlijn de Roos, die vijftien jaar voorzitter van de VEN is geweest. Ook Ad de Jongh, initiatiefnemer en bestuurslid van het eerste uur, treedt terug uit het bestuur. Zowel Ad als Carlijn blijven betrokken bij de VEN en EMDR Europe.

Verenigingszaken

De afgelopen maand vergaderde het bestuur van P3NL dat bestaat uit Marc Verbraak (voorzitter), Arielle de Ruyter (penningmeester), Jim Bijlstra, Jack Dekker en Arnold van Emmerik. Twee weken later was de Algemene Vergadering aan bod. Er waren ook overleggen van de directeuren en de commissie bekostiging. Op tal van onderwerpen is afgesproken op welke wijze we proberen samen op te trekken. Bijvoorbeeld: de consultatie van de NZa “Nieuwe vorm van bekostiging in de GGZ en fz”, een gezamenlijke reactie op het EVC-traject zoals dat nu begint te lopen, maar ook praktische zaken als webinars, registratie van na- en bijscholing, contact met FBZ inzake de vertegenwoordiging bij o.a. CAO-onderhandelingen etc. Ook is er een nieuwe contributiesystematiek voor P3NL vastgesteld. Deze houdt beter rekening met de omvang van de verschillende verenigingen doordat er meerdere klassen zijn ingevoerd.