P3NL-nieuws

02-07-2018

Jack Dekker completeert bestuur P3NL

Op 12 juni vond een Algemene Vergadering (AV) plaats met vertegenwoordigers van de tien verenigingen. Hierbij is unaniem ingestemd met de voordracht van Jack Dekker als opvolger van Jeroen Muller als bestuurslid namens het NIP. Het bestuur is daarmee weer compleet en bestaat naast Jack verder uit Arielle de Ruijter (penningmeester), Jim Bijlstra, Arnold van Emmerik en Marc Verbraak (voorzitter).

Zinnige zorg GGZ

Het Zorginstituut Nederland was tijdens de AV van 12 juni te gast om onze vragen te beantwoorden met betrekking tot de bestuurlijke consultatieronde over Zinnige Zorg ggz. Zo werd duidelijk wat de insteek is bij het verder onderzoeken van psychose en PTSS, de punten waar P3NL en de VEN voor hebben gepleit, en hoe zich dat verhoudt tot bijvoorbeeld het verzekerd pakket.

Beroepengebouw

Zoals al aangekondigd, werken NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL samen om tot een projectvoorstel te komen over het vernieuwen van het beroepengebouw. De notitie waarin die bedoeling is verwoord, is gedeeld met de AV-leden. Inmiddels hebben we met VWS kunnen afspreken dat zij ons formeel het verzoek zullen doen om dit op te pakken. Ook kon inmiddels een bureau worden geselecteerd om ons te ondersteunen; dat is SiRM geworden (zie: https://www.sirm.nl). Zij zullen op heel korte termijn een plan van aanpak opleveren.

Wachtlijsten

Vorige maand hebben partijen onder aanvoering van GGZ Nederland en ZN een gezamenlijke brief gestuurd aan de staatssecretaris waarin wordt aangegeven op welke manier de sector zich zal inspannen om de wachttijden terug te dringen. P3NL heeft net als het NIP, NVVP, LVVP en V&VN die brief niet meeondertekend, hoewel we de inhoud ondersteunen. De reden? Enkele cruciale bespreekpunten zoals opleiding en arbeidsmarkt waren nog onvoldoende uitgewerkt. Nu dit in het hoofdlijnenakkoord lijkt te worden opgenomen, kunnen we het aangescherpte plan alsnog medeondertekenen.

Nieuw: hergroeperingsoverleg

Er is ook nog een hergroeperingsoverleg: iets nieuws dat bedoeld is om de samenhang tussen de nieuwe bekostigingsstructuur, de zorgstandaarden en transparantie te bewaken. De huidige DBC-structuur kent nadelen; dat is bekend. Er wordt dus gekeken naar het zogenoemde zorgclustermodel als alternatief. Maar krijgen we zo de ruimte voor de patiënt en de professional die we zoeken, en tegelijkertijd de ‘houvast’ die zorgverzekeraars zoeken bij de bekostiging? Een taai onderwerp waar veel mee samenhangt. Jullie begrijpen dat hier de nodige overleggen voor zijn gevoerd. Nog voor de zomer wordt duidelijk hoe we hiermee verder gaan. P3NL is van mening dat we op basis van de uitkomsten van de pilots gefundeerde keuzes moeten maken, maar dat we ondertussen wel moeten durven bijsturen.

Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT)

Ondertussen gingen de gebruikelijke directeuren- en bestuurlijke overleggen (resp. DO en BO) van de AGGT gewoon door. Deze maand was er op 18 juni een DO en 25 juni een BO. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn onder andere: het plan voor de doorontwikkeling van de ROM en de start en financiering van het kennisinstituut Akwa waarin SBG en NKO zullen opgaan. Ook kreeg een aantal ambitieuze projecten van MIND groen licht. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigheid, mantelzorgvraagstukken, zelfmanagement, samen beslissen bij psychofarmaca, etc.

Gezamenlijke (re)acties

P3NL en NIP hebben eerder deze maand samen een reactie gegeven op het rapport van de NZa over de wachttijden. Die reactie kun je hier lezen.

Tot slot, deze maand was er niet alleen een vergadering van de adviesraad, maar ook een stakeholdersoverleg van de keuzewebsite “Kiezen in de GGz”. Ook hierbij waren de professionals goed vertegenwoordigd. We vinden het belangrijk dat er goede informatie op die website komt; voor patiënten en hun naasten, maar zeker ook voor professionals.

Marnix de Romph MA
Directeur