Oplossing voor tekort aan regiebehandelaren?

13-06-2018Als ik op donderdag 7 juni in gesprek ga met leidinggevenden van Pro Persona op onze ‘ontwikkeldag’ wordt me al snel duidelijk dat hun grootste zorg is het vinden van verpleegkundigen, gz- en klinisch psychologen en psychiaters Als ik die avond met een vriendin in de tuin wat bijklets, verzucht zij (vanuit een heel ander perspectief) hoe naar het is dat ze zo lang moet wachten tot haar zoontje bij de gz-psycholoog terecht kan, net nu hij het zo nodig heeft…

Meer ambulantisering en minder kliniek
Ik vraag me af hoe het komt dat we dit tekort op de arbeidsmarkt onvoldoende aan hebben zien komen. Er zijn natuurlijk wel wat ontwikkelingen geweest….. Met de komst van het opleidingsfonds en een plannend Capaciteitsorgaan jaren geleden, werden opleidingsinstellingen geschoond in hun budgetten op opleiding. Dit had als doel om opleidingsplekken onafhankelijk te versterken. Zowel opleidingsfonds als Capaciteitsorgaan hebben goed werk geleverd. Er zijn echter nogal wat ontregelingen geweest in het zorglandschap de afgelopen jaren, althans als je daar vanuit planningsperspectief en capaciteit naar kijkt.

Meer ambulantisering en minder kliniek is een duidelijke maatschappelijke beweging die de capaciteitsplanning beïnvloedde. Waar eerder in klinieken veel nadruk lag op verpleging/ begeleiding, is er meer geambulantiseerd werkend nadruk op behandeling (FACT) en regie. Met de invoering van het kwaliteitsstatuut is de tweede ontregeling voor de planning geïntroduceerd. Hierin staat immers hoe belangrijk regiebehandelaren zijn en het aandeel dat ze moeten hebben in iedere behandeling. Hiermee werd de inzet van BIG-geregistreerde professionals vergroot en de krapte nijpender. De stelselwijziging heeft als derde een verschuiving gebracht van Specialistische- naar Basis GGZ. Van ‘breed multidisciplinair’ naar ‘monodisciplinaire’ behandeling. In drie van de vier zorgproducten in de Basis GGZ is de gz-psycholoog regiebehandelaar. Een verdere groei van de Basis GGZ is maatschappelijk gewenst en dit zal dan de tekorten nog verder doen toenemen.

Witte rook voor 2019
Toen deze hele spanning in wachtlijsten enerzijds en tekorten aan regiebehandelaren anderzijds opliep, mocht ik als voorzitter van vLOGO gaan praten bij het ministerie hierover. Wat we vanuit vLOGO bedachten, was een tijdelijke financiële oplossing om meer mensen op te gaan leiden tot gz-psycholoog. De afgelopen jaren is het steeds zo dat we ruim 600 gz-psychologen gefinancierd op kunnen leiden vanuit het opleidingsfonds. Met de meer dan 1.000 aanvragen konden velen dan ook niet opgeleid worden. Tegelijkertijd is er een onderbenutting van de beschikbare opleidingsfondsgelden bij de klinisch psychologen/neuropsychologen en psychotherapeuten. Je snapt het al… ons voorstel is nu tijdelijk gelden over te hevelen naar de gz-psychologenopleiding. De miljoenen die op de plank blijven liggen tijdelijk inzetten voor de versteviging van de hoeveelheid BIG geregistreerde gz-psychologen, waar we maatschappelijk veel behoefte aan hebben, ook voor doorstroom naar de artikel 14-beroepen.

Het goede nieuws is dat alle betrokken gz-hoofdopleiders er juichend voor zijn… Ook opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen willen graag! Het wachten is nu op VWS die in goede balans tot een besluit wil komen… en nu maar hopen als patiënt en beroepsveld dat er witte rook uit de schoorsteen zal gaan komen voor 2019. Ga je mee hopen en opletten of het gebeurt?

Dr. C(ecile) Exterkate, klinisch psycholoog-psychotherapeut
Raad van Bestuur Pro Persona
Voorzitter vLOGO
Bestuurslid SPON/RCSW