NVGzP wil meer duidelijkheid over privacyvraagstuk aanlevering cliëntgegevens NZa

31-08-2022


Leden hebben bij de NVGzP en in de media hun zorgen geuit over de veiligheid van het aanleveren van cliëntgegevens bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het bestuur van de NVGzP neemt deze zorgen uiterst serieus en is achter de schermen druk bezig met het zorgvuldig uitzoeken van deze kwestie.

Het NVGzP-bestuur hecht namelijk veel belang aan de geheimhoudingsplicht van zorgverleners en de privacy van cliënten. Daarnaast vindt het NVGzP-bestuur het ook belangrijk dat de zorgvraagtypering beter in kaart wordt gebracht. Wat speelt er nu precies en wat adviseert het bestuur aan de leden?

Per 1 juli cliëntgegevens registreren in administratie
Vanaf 1 juli 2022 verwacht de NZa dat zorgverleners in de GGZ in hun administratie gedetailleerde gegevens registeren over de klachten van hun cliënten (de antwoorden op de HoNOS+-vragen). Dit wordt in de Regeling Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de NZa vermeld. Deze gegevens heeft de NZa nodig om de zorgvraagtypering beter in kaart te brengen. Zorgvraagtypering is een middel om de werkelijke zorgvraag van een cliënt in kaart te brengen. Het gaat daarbij over de zwaarte van de zorgvraag, bijvoorbeeld lichte of complexe zorg, maar ook over de kans op herstel, stabiliteit of terugval. Zorgvraagtypering is daarmee een middel om een verband te leggen tussen de zorgvraag en de inzet van zorg.

Meer inzicht in de zorgvraagtypering heeft, in combinatie met het zorgprestatiemodel, als doel ervoor te zorgen dat cliënten passende en tijdige zorg ontvangen. Ook dít vindt het bestuur van de NVGzP een belangrijke ontwikkeling. Het aanleveren van cliëntgevoelige informatie moet dan wel op een veilige manier gebeuren, zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener. Daarnaast is het ook van belang om na te gaan of het beroepsgeheim van de zorgverlener al dan niet geschonden wordt als de gevraagde cliëntgegevens worden verstrekt aan de NZa. Het aanleveren van cliëntgegevens is verplicht als dit wettelijk zo geregeld is. Als zorgverleners door wet- en regelgeving verplicht zijn om gegevens te verstrekken, kunnen zij daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden als zij aan de wet en/of regel voldoen.

De uiterste datum waarop het voor zorgverleners verplicht is om de door de NZa gevraagde informatie aan te leveren, is 31 oktober 2022. Er is dus nog even tijd om deze kwestie goed uit te laten zoeken. De NZa is nu aan zet om aan te tonen dat de veiligheid van cliëntgegevens kan worden gegarandeerd en dat daarvoor voldoende maatregelen in acht zijn genomen. De NVGzP is zich ervan bewust dat ook de NZa hecht aan de privacy van cliënten en zich hierover gedegen kan verantwoorden. De NVGzP liet al eerder weten hoe de NZa omgaat met privacygevoelige informatie.

Advies NVGzP aan leden
De NVGzP adviseert haar leden om de verplichte informatie, zoals vermeld in de Regeling Geestelijke gezondheidszorg en Forensisische zorg,  in de eigen administratie te registreren. Let er daarbij op dat in de Regeling zowel Registratie- als Informatieverplichtingen (hoofdstukken 3 en 4) staan en ook Informatieverplichtingen aan de NZa (artikel 4.2).

Voor 1 november 2022 zal de NVGzP – bij voorkeur in samenspraak met het NIP en eventuele andere beroepsverenigingen – haar leden informeren over de rechtmatigheid en veiligheid van dit aanleveringsproces en haar leden ondersteunen in de communicatie richting cliënten.

Bezwaar tegen het aanleveren van gegevens?
Een cliënt die bezwaar heeft tegen het aanleveren van gegevens, kan dit aangeven via de Privacyverklaring zorgprestatiemodel. De privacyverklaring is te vinden in de bijlagen bij de Regeling Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg. Een aantal informatie-elementen worden dan niet aangeleverd.

Contact
Wil jij ook je zorgen delen? Of heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Stuur dan een mail naar: csalden@nvgzp.nl