NVGzP ledenvergadering akkoord met werkplan 2015

17-02-2015

Peter van Drunen

Meer leden, een betere positionering van de NVGzP en de gz-psycholoog en de specialismen en de ontwikkeling van een eigen kwaliteitsbeleid. Dat zijn enkele highlights uit het werkplan van de NVGzP voor 2015, waarmee de ledenvergadering op 12 februari akkoord ging. Daarnaast stemde de ledenvergadering in met deelname van de NVGzP aan de Federatie van Psychologen, Pedagogen en Psychotherapeuten (FPPP) en met aanpassing van de Statuten, onder andere om in de toekomst slagvaardiger te kunnen optreden.

Evenals voorgaande vergaderingen vond de ledenvergadering plaats in de Witte Vosch, een sfeervolle locatie in hartje Utrecht. Na de NVGzP-lezing van Edwin Brugman werd eerst het 2015de lid in de bloemen gezet: Angela Kusters, piog bij Dimence en SPON Nijmegen. Vervolgens werd stilgestaan bij een andere belangrijke mijlpaal: de aanstelling van Mirjam van Dootingh als nieuwe verenigingsdirecteur.  Daarna kwamen de plannen van de NVGzP voor 2015 aan de orde.

Werkplan 2015

Het werkplan NVGzP 2015 beschrijft in hoofdlijnen wat de NVGzP in 2015 denkt te gaan doen voor haar leden. Centraal staan vier thema’s:

  • de positionering van de NVGzP binnen de beroepsgroep: groei van de vereniging, versterking van de verenigingsorganisatie en  verbetering van de positie ten opzichte van andere verenigingen;
  • positionering van de gz-psychologie en de specialismen: laten zien wat gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen kunnen en wat hun rol is binnen de gezondheidszorg
  • bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening
  • belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.

Samenwerking met andere organisaties van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten

Begin deze maand werden de plannen bekend voor de oprichting van een samenwerkingsverband van psychologische, pedagogische en psychotherapeutische beroepsorganisaties. Deze Federatie van Psychologen, Pedagogen en Psychotherapeuten (FPPP) moet ervoor gaan zorgen dat de beroepsgroep in de toekomst beter meer invloed krijgt op de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de plaats van de beroepsgroep daarbinnen. De NVGzP heeft mede aan de wieg gestaan van deze samenwerking en zal ook een plaats krijgen in het bestuur van de nieuwe organisatie. De ledenvergadering ging akkoord met het voorstel om als NVGzP hieraan deel te nemen.

Nieuwe verenigingsstructuur

Door de snelle groei van het aantal leden is de NVGzP qua organisatie uit haar jasje gegroeid.  De vorige ledenvergadering was al akkoord gegaan met de introductie van een nieuwe verenigingsstructuur. Belangrijk element hiervan is de vervanging van de ledenvergadering door een gekozen ledenraad. Hierdoor kan de NVGzP slagvaardiger opereren en wordt de inbreng van de leden in het verenigingsbeleid beter gewaarborgd. Daarnaast komen er een kleiner bestuur, een aparte afdeling voor specialisten en commissies die deeltaken binnen de vereniging op zich gaan nemen.

Voor al deze wijzigingen is en wijziging van de Statuten nodig. Deze wijziging werd met unanieme stemmen door ledenvergadering geakkoordeerd. Omdat er minder dan de vereiste 2/3 van alle leden aanwezig waren zal dit besluit officieel bekrachtigd moeten worden in een extra ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op 3 maart.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.