Nieuws uit stuurgroep psychologische beroepenstructuur

07-07-2020

In het najaar 2019 is het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ gestart. De stuurgroep, bestaande uit de voorzitters van de NVP, de NVGzP, het NIP, de NVO, de LVVP en P3NL, heeft onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, in april 2020 een eerste conceptadvies uitgebracht.

Zie voor meer achtergrondinformatie het eerder geschreven nieuwsbericht.

Planning zomer 2020
Op 30 juni was de laatste stuurgroepvergadering voor de zomer. Hierbij een update naar aanleiding van de resultaten en afspraken van deze vergadering:

  • In de afgelopen maand heeft de stuurgroep gesprekken gevoerd met verschillende verenigingen die lid zijn van de adviesraad, waarin de meeste belanghebbende partijen hebben deelgenomen, om hun reactie op het advies te bespreken. Ook hebben de leden van de stuurgroep het advies binnen hun eigen vereniging besproken. Binnen de NVGzP heeft het bestuur alle gremia in de gelegenheid gesteld te reageren tijdens een invitational conference op 11 juni 2020. De opgehaalde reacties heeft NVGzP-voorzitter Rudolf Ponds meegenomen naar de stuurgroepvergadering. In de stuurgroepvergadering zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de reacties en gespreksresultaten verwerkt worden in het advies. Daarna volgt er een nieuwe versie van het advies.
  • Deze nieuwe versie wordt medio juli 2020 gestuurd naar de leden van de Adviesraad, en de andere verenigingen die gereageerd hebben op de eerdere versie. Binnen de NVGzP zal deze versie ook opnieuw toegezonden worden aan de eerder betrokken gremia. Tot uiterlijk 15 augustus kunnen de leden van de diverse gremia concrete suggesties sturen voor een betere verwerking van alle reacties. Dit kan per mail aan: bureau@nvgzp.nl.
  • De stuurgroep bespreekt de binnengekomen reacties eind augustus in de stuurgroep en rondt op basis hiervan het advies af. De voorzitters van de stuurgroep stellen een gezamenlijke presentatie op, waarmee zij begin september hun eigen vereniging kunnen informeren over het advies.