Nieuws uit de afdeling Specialisten

26-09-2019

 

De NVGzP zet zich in voor de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. Momenteel is de afdeling specialisten druk bezig met de positionering van de psychologisch specialist. We willen jou als klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog via deze weg op de hoogte brengen van de activiteiten van deze afdeling.

1. Speerpunten afdeling
Voor het jaarplan van 2020 is opnieuw naar de visie van de afdeling specialisten gekeken. Het hoofddoel van de afdeling is het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheid door een sterkere positionering van het beroep klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog als medisch specialisten. Vanuit het adagium ‘de juiste zorg door de juiste professional’ zal de afdeling inhoudelijk het gesprek aangaan en onderwerpen benaderen vanuit de vraag wat effectief is gebleken. De speerpunten voor 2020 zijn: FWG 75, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog onderdeel van de medische staf, duidelijk beroepengebouw, de juiste werkzaamheden door de juiste professional. Naast doelen op de korte termijn, wil de afdeling stil staan bij de GGZ in de toekomst. De ontwikkelingen in het beroepenveld en het financieringsstelsel zullen gevolgen hebben voor de positionering van het vak van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. We willen deze strategisch in de toekomst kunnen inzetten en vertalen naar wat dit betekent voor de komende 20 jaar.

2. Update klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog als medisch specialist
Zoals jullie weten, is in de nieuwe cao niet opgenomen dat de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog onderdeel is van de medische staf. De NVGzP is momenteel met FBZ in gesprek om dit in de onderhandelingen over twee jaar mee te nemen. Tussentijds wil de vereniging handvatten geven aan de leden om zelf al stappen te ondernemen binnen de instelling. Namens de afdeling specialisten is de NVGzP in gesprek met de FBZ. Op dit moment is daarin bereikt dat, naast de behaalde salarisafspraken, psychologen in opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog, niet meer teruggeplaatst worden in functieschaal gedurende de duur van de opleiding. Het is goed dat dit zorgvuldig verwoord is in: de werknemer die de opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog volgt, behoudt de schaal, trede en doorgroei waarin de werknemer zat voordat deze de opleiding inging.

Niet behaalde resultaten die wij wel van belang achten om hier te noemen, en die wat ons betreft bij de volgende cao-onderhandelingen opnieuw op tafel dienen te worden gelegd, zijn:

  • Volledige vergoeding van alle kosten voor (BIG-)herregistratie voor gz-psychologen, net zoals voor de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.
  • Het afschaffen van de eigen bijdrage bij post-master opleidingen.
  • Zoals eerder aangekondigd, gaan het NIP en de NVGzP verder met het onderwerp ‘medische staf’ om gelijkwaardige zitting van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen binnen de medische staf te realiseren.
  • Voor wat betreft de salariëring van opleidelingen is er weliswaar een mooi resultaat behaald, maar hier dient bij de volgende cao nog een reparatie plaats te vinden, waarbij de opleidingsschalen conform de AIOS-structuur kunnen worden ingevuld. Dit, opdat het enerzijds financieel haalbaar blijft om opleidelingen aan te nemen, ook als ze al zeer ervaren zijn en hoog ingeschaald. Anderzijds is het van belang dat er een standaard rondom de salarisschalen wordt toegepast, zodat de opleidelingen passend worden ingeschaald.

In oktober vindt er een vervolgafspraak plaats over een generieke functiebeschrijving voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog die gewaardeerd gaat worden in FWG 75.

3. Bedoeling BIG-campagne
In juni is het filmpje ‘check de BIG’ gelanceerd. Deze campagne is gestart teneinde de positionering van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog als specialist in het beroepenveld te kunnen verduidelijken. Immers, de onbekendheid van de verschillende titels en functies bij cliënten, verwijzers en verzekeraars maakt een vakinhoudelijke versteviging bij uitstek ingewikkeld. Daarbij is door de verdeeldheid een gezamenlijke lobby omslachtig of zelfs onmogelijk en komen veranderingen langzaam tot stand. Wij zijn daarom gebaat bij een heldere afbakening.
Als een gepland gevolg hierop zal een filmpje worden ontwikkeld waarin de specifieke rol van de specialisten voor het voetlicht komt. Vooralsnog staat onze campagne los van de campagne van VWS over het vermelden van de BIG-registratie.

4. Nieuwe leden voor de afdeling
Zoals overal in ons vakgebied volgen ook binnen de afdeling de ontwikkelingen zich snel op. Drie leden nemen dit jaar afscheid. We zijn daarom op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse of ken je een geschikte kandidaat, neem dan contact op met Willeke Brinkman, directeur NVGzP, wbrinkman@nvgzp.nl