Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

02-09-2021

Op 1 september verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

Verdeelplan VWS
Voor het toewijzingsjaar 2022 heeft TOP Opleidingsplaatsen in totaal 1322 plaatsen toegewezen. Deze opleidingsplaatsen zijn toegewezen volgens de in het protocol vastgestelde procedure. Het ministerie van VWS heeft het toewijzingsvoorstel van TOP Opleidingsplaatsen verwerkt in het verdeelplan medische vervolgopleidingen 2022 dat op 17 augustus jl. is vastgesteld en gepubliceerd. Je vindt dit verdeelplan op de website van het ministerie van VWS. De link naar het document vind je ook op de website van TOP Opleidingsplaatsen, klik hier.

Beschikbaarheidbijdrage aanvragen
Via de website van de NZa kun je de beschikbaarheidbijdrage aanvragen en informatie vinden over de regelgeving en tarieven: Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022 BR/REG-2131. Praktijkinstellingen die alleen zorg aan jeugd onder de 18 jaar verlenen, vragen in het kader van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling de beschikbaarheidbijdrage aan via de Dienst uitkering subsidies aan Instellingen. Samen met de FGzPt en TOP Opleidingsplaatsen heeft de NZa getracht dit proces inzichtelijker te maken middels een animatie. Deze vind je op de pagina van de NZa: Beschikbaarheidbijdrage vervolgopleidingen | Video | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

Historisch opleidingsvolume (HOV)
Zoals in eerdere berichten is vermeld, heeft het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen op verzoek van VWS besloten dat het HOV vanaf toewijzingsjaar 2024 louter gebaseerd zal zijn op beschikte plaatsen. Voor de toewijzing 2023 betekent dit dat het HOV berekend wordt op basis van 2019 (beschikt en niet beschikt), 2020 (beschikt en niet beschikt) en 2021 (beschikt). Voor de toewijzing 2024 zal het HOV meetellen op basis van louter beschikte plaatsen over de jaren 2020 t/m 2022.

Veldpartijenbijeenkomst
Op 6 oktober 2021 van 14:00 tot 17:00 uur organiseert TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst. De beroeps- en brancheorganisaties die hierbij betrokken zijn, zullen hiervoor binnenkort een uitnodiging ontvangen. Het doel van de bijeenkomst is om terug te kijken op de toewijzing 2022 en om aandachtspunten te bespreken voor de toewijzing 2023 en de jaren daarna. Gepland wordt op een fysieke bijeenkomst in Amersfoort waarbij in ieder geval de volgende hoofdpunten besproken zullen worden: evaluatie toewijzingsproces en verkenning toewijzingscriteria.

Informatie van het Capaciteitsorgaan
Voor de raming van het benodigde aantal opleidingsplaatsen voor de gz-psychologen heeft het Capaciteitsorgaan een factsheet gemaakt waarin de doelstelling van de raming staat. Ook staat er in met wie en hoe de raming tot stand komt. Tot slot wordt de uitkomst van de laatste tussentijdse bijstelling toegelicht.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.