Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

11-09-2020

Op 11 september verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

    1. Verdeelplan VWS 2021 is gepubliceerd
    2. Beschikbaarheidsbijdrage aanvragen
    3. Historisch opleidingsvolume (HOV)
    4. Evaluatie Proeftuinen

1. Verdeelplan VWS 2021 is gepubliceerd
Voor het toewijzingsjaar 2021 heeft TOP Opleidingsplaatsen in totaal 1236 plaatsen toegewezen. Deze opleidingsplaatsen zijn toegewezen volgens de in het protocol vastgelegde procedure.
Het ministerie van VWS heeft dit toewijzingsvoorstel verwerkt in het verdeelplan medische vervolgopleidingen 2021 dat op 27 augustus jl. is vastgesteld en gepubliceerd.

2. Beschikbaarheidsbijdrage aanvragen
Via de website van de NZa kunt u de beschikbaarheidbijdrage aanvragen en informatie vinden over de regelgeving en tarieven: Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 BR/REG-21140. Praktijkinstellingen die alleen zorg aan jeugd verlenen onder de 18 jaar vragen in het kader van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling de beschikbaarheidbijdrage aan via de Dienst uitkering subsidies aan Instellingen.

3. Historisch opleidingsvolume (HOV)
Zoals in eerdere berichten is vermeld heeft het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen op verzoek van VWS besloten dat het HOV vanaf toewijzingsjaar 2024 louter gebaseerd zal zijn op beschikte
plaatsen. Voor de toewijzing 2021 en 2022 heeft de maatregel nog geen consequenties en worden zowel beschikte als niet beschikte plaatsen meegeteld. Voor de toewijzing 2023 betekent dit dat het HOV berekend wordt op basis van 2019 (beschikt en niet beschikt), 2020 (beschikt en niet beschikt) en 2021 (beschikt). Voor de toewijzing 2024 zal het HOV meetellen op basis van louter beschikte plaatsen over de jaren 2020 t/m 2022.

4. Evaluatie Proeftuinen
De laatste evaluatie van de proeftuinen is deze zomer afgerond en het concept eindrapport is opgesteld. Het rapport beoogt een beeld te geven van de voordelen van gezamenlijk opleiden en
over hoe samenwerkingsverbanden om zijn gegaan met de geconstateerde knelpunten, uitdagingen en aanbevelingen uit eerdere evaluaties. De conclusies en aanbevelingen die het rapport benoemt zijn besproken in de stuurgroepvergadering van 8 september jl. De belangrijkste bevindingen zijn o.a. dat het bestuurlijke commitment, de stabiliteit van de opleidingen en de infrastructurele ondersteuning zijn vergroot binnen de proeftuinen. Ook de beleving van de PIOG over de aangeboden opleidingstrajecten binnen de proeftuinen is positief. Het advies van de stuurgroep zal later deze maand worden uitgebracht aan het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen en op 7 oktober in de veldpartijenbijeenkomst worden besproken. Publicatie van de resultaten wordt dit najaar verwacht.