Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

08-07-2020

Op 7 juli verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

  • Terugkoppeling zienswijzeprocedure
  • Concept definitief toewijzingsvoorstel 2021
  • Proeftuinen

Terugkoppeling zienswijzeprocedure
Praktijkopleidingsinstellingen waren dit jaar tot 10 juni 17.00 uur in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het concept toewijzingsvoorstel 2021 dat op 25 en 26 mei jl. is verstuurd. Er zijn in totaal 54 zienswijzen ingediend waarvan er één na overleg is ingetrokken. Er zijn drie zienswijzen overgenomen. De toegekende zienswijzen betreffen twee systeemfouten bij TOP Opleidingsplaatsen en een correctie in het opleidingsregister, hetgeen resulteert in:
– Eén toekenning van een garantieplek voor de opleiding psychotherapeut;
– Twee intrekkingen van een sanctie voor de opleiding psychotherapeut respectievelijk  gezondheidszorgpsycholoog.
Lees verder

Concept definitief toewijzingsvoorstel 2021
Op 3 juli jl. is het concept definitief toewijzingsvoorstel 2021 uitgestuurd. In dit toewijzingsvoorstel zijn intrekkingen en zienswijzen verwerkt. De bijgaande tabel laat de actuele situatie per 3 juli zien. Het totaaloverzicht wordt 7 juli op de website gepubliceerd
Lees verder

Proeftuinen
Om de ontwikkeling in ‘breed opleiden’ te stimuleren faciliteert TOP Opleidingsplaatsen sinds 2018 een aantal proeftuinen. Deze proeftuinen bestaan uit samenwerkende instellingen/praktijken die o.a. tot doel hebben innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen en knelpunten die ontstaan bij het gezamenlijk opleiden. Daarnaast dienen de proeftuinen om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin ook kleinere instellingen/praktijken kunnen participeren en zo ja, welke eisen aan samenwerkings-verbanden gesteld moeten worden en hoe deze het beste vorm gegeven kunnen worden.
Lees verder

Lees hier de hele nieuwsbrief.