Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

23-06-2022

Op 22 juni verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

(Concept) definitief toewijzingsvoorstel 2023
Het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2023 voor de opleidingen psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) is donderdag 16 juni 2022 per mail verstuurd. In onderstaande tabel kun je zien hoeveel plaatsen zijn aangevraagd voor 2023 en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare plaatsen.
Ten opzichte van het concept toewijzingsvoorstel 2023 van 10 mei jl. laten de cijfers zien dat voor de opleiding psychotherapeut nu alle beschikbare plaatsen zijn toegewezen en dat voor de klinisch psycholoog er nog een paar aanvragen zijn bijgekomen.

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)
N.B. Dit overzicht betreft het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2023 dat door diverse factoren nog aan verandering onderhevig kan zijn. Op 14 juli zal het definitief toewijzingsvoorstel worden gepubliceerd.

Extra uitvraag
Ten gevolge van intrekkingen en extra aanvragen, waren voor de opleiding psychotherapeut uiteindelijk 5 aanvragen meer dan dat er plaatsen beschikbaar waren. De standaard verdeelregels zijn op deze ronde toegepast. Praktijkopleidingsinstellingen die zowel bij de eerste ronde als de tweede ronde een aanvraag hebben gedaan, hebben voor beide rondes een aparte toewijzingsbrief ontvangen.

Zienswijzen
Praktijkopleidingsinstellingen waren ook dit jaar in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het concept toewijzingsvoorstel 2023 dat op 10 mei jl. is verstuurd. In totaal zijn er dit jaar 45 zienswijzen ingediend. TOP Opleidingsplaatsen heeft 41 zienswijzen afgewezen en besloten 4 zienswijzen toe te kennen. De gegrond verklaarde zienswijzen betreffen een fout bij TOP Opleidingsplaatsen, correcties in het Opleidingsregister en het toelaten van een extra aanvraag. De aanpassingen hebben een toewijzing tot gevolg gehad van 1 plaats gz-psycholoog. Alle zienswijzen, behalve 2, hebben betrekking op de opleiding voor gz-psycholoog. Verreweg de meeste zienswijzen betreffen het geringe aantal beschikbare plaatsen en de negatieve gevolgen voor praktijkopleidingsinstellingen en hun opleidingsbeleid. Een aantal komt hierdoor in de knel met samenwerkingspartners.

Zoals bekend, baseert TOP Opleidingsplaatsen zich voor het vaststellen van het toewijzingsvoorstel voor reeds erkende praktijkopleidingsinstellingen louter op het historisch opleidingsvolume (HOV). Mogelijke andere argumenten voor de toewijzing worden niet meegewogen. Verder geldt bij schaarste aan plaatsen dat slechts 1% van de beschikbare plaatsen wordt toegewezen aan nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in het toewijzingsprotocol 2023, terug te vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

Wachtlijst
Voor de opleidingen gz-psycholoog, GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) en psychotherapeut in tweede instantie, is een klein aantal voorlopig toegewezen plaatsen in reserve gehouden totdat alle klachten zijn afgehandeld. De betreffende praktijkopleidingsinstellingen zijn hiervan op de hoogte gebracht en horen in de eerste helft van juli definitief of zij nog een (extra) toewijzing ontvangen vanuit de wachtlijst.

Proeftuinen
Er zijn 11 proeftuinen actief voor het toewijzingsjaar 2023. Dit zijn samenwerkingsverbanden die uit 8 of meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen bestaan en een vertegenwoordiging hebben van ten minste 4 verschillende sectoren. De samenwerkingsverbanden hebben een specifieke rol in het verkennen van de mogelijkheden om regionaal op te leiden. De huidige proeftuinen zijn actief in de volgende regio’s:

 • Friesland
 • Groningen
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Utrecht
 • Brabant
 • Noord-Limburg
 • Zeeland

Samenwerking in proeftuinverband wordt aangemoedigd door de toekenning van 20% extra plaatsen (de zogeheten bonusplaatsen). In totaal zijn er 193 plaatsen toegekend aan de proeftuinen. Hiervan zijn 160 plaatsen regulier toegewezen en zijn er afgerond 33 bonusplaatsen toegekend.

Klachtenprocedure
Praktijkopleidingsinstellingen die ten aanzien van de totstandkoming van het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2023 een klacht hebben, kunnen deze bij het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen indienen tot en met 29 juni. Voor het indienen van een klacht dient de praktijkopleidingsinstelling het digitale formulier op de website te gebruiken. Voor verdere uitleg over de klachtenprocedure zie het toewijzingsprotocol 2023 en de klachtenprocedure, eveneens op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

Project toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen
Inmiddels is de onderzoeksfase gestart en worden de resultaten van de eerste bevindingen gedeeld met belangstellenden in de klankbordsessies.

 • Klankbordbijeenkomsten ronde 1: 23 juni en 28 juni van 16-17 uur. Je kunt je inschrijven voor één van beide bijeenkomsten middels deze link.
 • Klankbordbijeenkomsten ronde 2: 8 september en 13 september van 16-17 uur
 • Klankbordbijeenkomsten ronde 3: 17 november en 22 november van 16-17 uur.
 • Voor ronde 2 en 3 volgt de inschrijvingslink later.

Heeft u vragen naar aanleiding van het plan van aanpak? Neem dan gerust contact op met Paul Poortvliet, ppoortvliet@bosmanvos.nl.

Bericht van de Opleidingsraad: vervolg programma APV
VWS is akkoord met het vervolg van het programma APV. Fase 2 gaat van start! De onderwerpen waarmee de projectgroepen zich gaan bezighouden zijn onder andere:

 • ontwikkeling van een implementatieplan voor de directe aansluiting tussen de universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog;
 • doorontwikkeling en inrichting van (regionale) samenwerkingsverbanden voor het opleiden van BIG-psychologen;
 • ontwikkeling van toekomstbestendige didactische instrumenten en herziening van de opleidingsplannen.

De tweede fase van APV richt zich op de uitwerking van de adviezen uit fase 1: er wordt preciezer in kaart gebracht hoe veranderingen tot stand kunnen komen, welke randvoorwaarden er zijn en wie in de implementatie welke rol zou kunnen hebben. De uiteindelijke implementatie van de adviezen is aan het veld zelf.
Met het Programma APV wordt ernaar gestreefd dat de doorlopende leerlijn van de universiteit tot en met de specialistische BIG-opleidingen zo effectief en doelmatig mogelijk wordt gerealiseerd en geborgd. Hoe blijf je op de hoogte van APV? Op de website www.progapv.nl staat het laatste nieuws. Daar zijn ook de adviezen te vinden die in fase 1 zijn ontwikkeld.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.