Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

17-05-2022

Op 16 mei verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

Concept toewijzingsvoorstel 2023
Het concept toewijzingsvoorstel 2023 voor de opleidingen psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en GGZ verpleegkundig specialist (3-jarige opleiding) is op 10 mei per mail verstuurd. Alle praktijkopleidingsinstellingen zijn per digitale brief op de hoogte gesteld van hun toewijzing. Deze brief is ook te lezen in de portal van TOP Opleidingsplaatsen. In onderstaande tabel kun je zien hoeveel plaatsen zijn aangevraagd voor 2023 en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare plaatsen.

Het overzicht geeft weer dat voor de opleiding gz-psycholoog dit jaar opnieuw meer plaatsen zijn aangevraagd dan er beschikbaar zijn. Het benodigde historisch opleidingsvolume (HOV) voor één volledige plaats voor de opleiding gz-psycholoog bedraagt 2242 dagen. Het aantal garantieplaatsen dat is toegekend, is voor de opleiding gz-psycholoog 29.

Bij de toewijzing voor de verpleegkundig specialist GGZ 3-jarige opleiding zijn precies het aantal plaatsen aangevraagd dat beschikbaar is. Voor de opleiding voor psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn voldoende subsidieplaatsen beschikbaar om alle aanvragen te honoreren.

Voor de opleiding gz-psycholoog zijn in totaal 8 plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende praktijkinstellingen. Aangezien de vraag van nieuw erkende praktijkinstellingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de plaatsen verdeeld op basis van loting. Wanneer een praktijkopleidingsinstelling nieuw erkend is en geen plek toegewezen heeft gekregen, is men uitgeloot en kan men een volgend jaar opnieuw loten.

Instellingen die deze toewijzingsronde voor het eerst een toewijzing ontvangen, komen t/m toewijzingsjaar 2026 in aanmerking voor een gegarandeerde instroomplaats zodat zij HOV kunnen opbouwen. Bij de toewijzing voor 2023 hebben 28 praktijkinstellingen die in een eerder jaar zijn ingestroomd een zogenaamde garantieplaats gekregen. Voor alle opleidingen, behalve die voor gz-psycholoog, geldt de loting onder de  nieuw erkende praktijkinstellingen niet aangezien er voor deze opleidingen in totaal meer plaatsen beschikbaar zijn dan aangevraagd.


N.B. Dit overzicht betreft het concept toewijzingsvoorstel 2023 dat door diverse factoren nog aan verandering onderhevig kan zijn.

Wachtlijst
Voor de opleidingen gz-psycholoog en GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) is een klein aantal voorlopig toegewezen plaatsen in reserve gehouden totdat alle zienswijzen en klachten zijn afgehandeld. De betreffende praktijkopleidingsinstellingen zijn hiervan op de hoogte gebracht en horen in de eerste helft van juli definitief of zij nog een (extra) toewijzing ontvangen vanuit de wachtlijst.

Doorgeven van intrekkingen en sanctiebeleid
TOP Opleidingsplaatsen hanteert sinds 2019 een sanctiebeleid bij het niet invullen van een opleidingsplek met een toegewezen beschikbaarheidbijdrage (zie definitief toewijzingsprotocol 2023, website TOP Opleidingsplaatsen). Het aantal praktijkopleidingsinstellingen dat in 2021 te laat een subsidieplaats heeft ingetrokken, bedraagt 19. Een aanmerkelijk lager aantal dan de 59 in 2020. Uiteindelijk is voor de toewijzing 2023 op 2 praktijkopleidingsinstellingen een sanctie toegepast.

Praktijkopleidingsinstellingen kunnen een eventuele  sanctie voorkomen door tijdig aan de opleidingsinstelling door te geven dat zij een toegewezen beschikte plaats willen intrekken. De opleidingsinstelling dient dit uiterlijk 31 mei 2022 door te geven aan TOP Opleidingsplaatsen. In dat geval kan TOP Opleidingsplaatsen deze plaatsen nog herverdelen in het definitief toewijzingsvoorstel 2023.

Doorgeven van aanvragen voor extra plaatsen
Zoals hierboven is vermeld, zijn er dit jaar plaatsen overgebleven voor de opleidingen psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

 • psychotherapeut                     6
 • klinisch psycholoog              52
 • klinisch neuropsycholoog   6

Praktijkopleidingsinstellingen die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen dit door te geven aan de opleidingsinstelling. Deze dient de extra aanmeldingen 31 mei 2022 door te geven aan TOP Opleidingsplaatsen.

Zienswijzen
Indien je van menig bent dat het concept toewijzingsvoorstel 2023 op basis van onjuiste verwerking van de feiten tot stand is gekomen of dat het toewijzingsvoorstel om een andere reden niet juist is, kun je een zienswijze indienen. Je geeft in je zienswijze aan waarom het toegewezen aantal opleidingsplaatsen volgens jou niet klopt. Je dient je zienswijze te onderbouwen en van bewijstukken te voorzien. Zienswijzen die niet volledig zijn ingevuld/onvoldoende zijn onderbouwd, worden niet in behandeling genomen. Je reactie moet uiterlijk 23 mei 2022 in bezit zijn van TOP Opleidingsplaatsen. Voor het indienen van een zienswijze kun je gebruik maken van het formulier dat je vindt op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

Proeftuinen
Er zijn 11 proeftuinen actief voor het toewijzingsjaar 2023. Dit zijn samenwerkingsverbanden die uit 8 of meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen bestaan en een vertegenwoordiging hebben van ten minste 4 verschillende sectoren. De samenwerkingsverbanden hebben een specifieke rol in het verkennen van de mogelijkheden om regionaal op te leiden. De huidige proeftuinen zijn actief in de volgende regio’s:

 • Friesland
 • Groningen
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Utrecht
 • Brabant
 • Noord-Limburg
 • Zeeland

Samenwerking in proeftuinen wordt aangemoedigd door de toekenning van 20% extra plaatsen (de zogeheten bonusplaatsen). In totaal zijn er 194 plaatsen toegekend aan de proeftuinen. Hiervan zijn 162 plaatsen regulier toegewezen en zijn er 32 bonusplaatsen toegekend.

Project toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen
Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft opdracht verstrekt aan organisatieadviesbureau Bosman & Vos om twee projecten uit te voeren:
1. Ontwikkeling van een nieuwe toewijzingssystematiek en -criteria.
2. De evaluatie van de proeftuinen.

Van januari tot heden hebben Paul Poortvliet en Marike Schoneveld van Bosman & Vos de beide opdrachten nader onderzocht, en daarvoor verschillende veldpartijen gesproken. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak. Belangrijke punten in de aanpak zijn:

 • De beide projecten hebben raakvlakken met elkaar en worden in onderlinge samenhang uitgevoerd.
 • Omdat toewijzen en de proeftuinen ook raken aan andere onderwerpen die breder zijn dan de opdracht, wordt er een meedenkgroep geformeerd bestaande uit Anneloes van den Broek, namens het LPO, Peter Muris, namens de opleidingsinstellingen, Jos Egger, namens het HCO, Rob Verrips, namens het programma APV, en de Secretarissen van TOP Opleidingsplaatsen.
 • Er worden tijdens de looptijd van de projecten geregeld (online) klankbordbijeenkomsten gepland, altijd op twee momenten, om deelname optimaal te faciliteren:
  – Klankbordbijeenkomsten ronde 1: 23 juni en 28 juni van 16-17 uur. Je kunt je inschrijven voor een van beide bijeenkomsten via deze link.
  – Klankbordbijeenkomsten ronde 2: 8 september en 13 september van 16.00-17.00 uur.
  – Klankbordbijeenkomsten ronde 3: 17 november en 22 november van 16.00-17.00 uur.
  – Voor ronde 2 en 3 volgt de inschrijvingslink later.

Heb je vragen naar aanleiding van het plan van aanpak? Neem dan gerust contact op met Paul Poortvliet, ppoortvliet@bosmanvos.nl.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.