Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

27-12-2021

Op 23 december verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

21 extra plaatsen in 2022 voor de opleiding tot GZ-psycholoog
Voor de opleiding tot GZ-psycholoog heeft het ministerie van VWS voor het opleidingsjaar 2022 in totaal 832 gesubsidieerde opleidingsplaatsen ter beschikking gesteld. Hiervan waren aan de start van de toewijzing 811 plaatsen voor de reguliere toewijzing bestemd en 21 plaatsen voor de pilot EVC. Vanwege uitloop van de pilot EVC heeft het ministerie van VWS op 14 december 2021 de 21 plaatsen vrijgegeven aan TOP Opleidingsplaatsen voor reguliere toewijzing.

Voor de verdeling van de 21 plaatsen maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van de wachtlijst, behorende bij de reguliere toewijzing 2022. TOP Opleidingsplaatsen heeft de eerste 21 praktijkopleidingsinstellingen op de wachtlijst benaderd om uit te vragen of zij alsnog 1 (extra) gesubsidieerde opleidingsplek voor 2022 kunnen invullen. Wanneer praktijkopleidingsinstellingen het aanbod afwijzen, dan gaat de plaats naar de eerstvolgende op de wachtlijst. De betreffende praktijkopleidingsinstellingen hebben tot 17 december 2021 gehad om te reageren op de uitvraag van TOP Opleidingsplaatsen. Alle plaatsen zijn nu ingevuld.
Op 22 december heeft TOP Opleidingsplaatsen de opleidingsinstellingen op de hoogte gebracht van de ontvangen aanvragen. Zij zijn verzocht om uiterlijk maandag 17 januari 2022 deze aanvragen aan TOP Opleidingsplaatsen te bevestigen.
Het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 21 plaatsen zal op 19 januari 2022 aan het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen worden voorgelegd ter goedkeuring en diezelfde week worden verstuurd aan de betreffende praktijkopleidingsinstellingen en worden gepubliceerd op de website. Uiterlijk 1 maart 2022 zal het definitief toewijzingsvoorstel bekend worden gemaakt.

Proeftuinen
Voor het toewijzingsjaar 2022 zijn zeven proeftuinen actief en wordt verwacht dat nummer acht van start zal gaan. Gepland wordt dat de proeftuinen in 2022 geëvalueerd zullen worden, waarbij met name onderzocht wordt welke doorontwikkelingsmogelijkheden er zijn m.b.t. regionaal opleiden. Hierbij zullen de uitkomsten uit het APV-programma en de input vanuit belanghebbende partijen uiteraard worden meegenomen.

De regiehouders van de proeftuinen hebben minimaal twee keer per jaar met TOP Opleidingsplaatsen een algemeen regiehoudersoverleg. In dit overleg wordt onderlinge kennis gedeeld over regionaal samenwerken en worden best practices besproken m.b.t. logistieke en administratieve werkzaamheden. Ook komen onderwerpen zoals regionaal opleiden, consortiumvorming en centraal werkgeverschap aan de orde. Naast het vormen van een proeftuin, zijn er ook andere mogelijkheden om in gezamenlijkheid op te leiden. Mocht je meer informatie hierover willen dan kun je die vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen en/of contact opnemen met één van de beleidsadviseurs.

Deadline koppelen instroomsubsidieplaatsen
Op 30 november jl. heeft het Opleidingsregister van de FGzPt de praktijkopleidingsinstellingen erop geattendeerd dat volgens de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alle toegewezen instroomsubsidieplaatsen voor het kalenderjaar 2021 vóór 31 december 2021 gekoppeld dienen te zijn aan een opleideling in het Opleidingsregister van de FGzPt.

Als een toegewezen instroomsubsidieplaats (conform verdeelplan 2021) niet voor 31 december a.s. is gekoppeld aan een opleideling, dan ontvangt de praktijkopleidingsinstelling voor het jaar 2021 geen beschikbaarheidbijdrage voor deze opleideling. De instroomsubsidieplaatsen kunnen niet met terugwerkende kracht gekoppeld worden. De praktijkopleidingsinstelling is samen met de opleidelingen verantwoordelijk voor het juist en tijdig registreren van de opleidingsgegevens in het register.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.