Nieuws over opstart BIG-herregistratie: met o.a. afschaffing tweejaars-werkonderbrekingseis

03-05-2022


In april informeerde het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) de NVGzP over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de BIG-registratie. Deze ontwikkelingen hebben we hieronder op een rij gezet. 

Herregistratieverplichting wet BIG weer van start
Circa 10.230 BIG-geregistreerde gz-psychologen en 4.000 psychotherapeuten hebben gebruik gemaakt van de opschorting van de herregistratie in verband met de coronaperiode. Hoor je bij deze uitstelgroep? Dan krijg je tot uiterlijk 31 december 2022 de tijd om je te herregistreren. In mei ontvang je hierover een formele oproepbrief van het CIBG. Heb je in juni nog niets gehoord, neem dan contact op met het BIG-register. Wil je meer informatie over de opstart van de herregistratie? Lees dan: opstart herregistratie: hoe werkt het?

Herregistratie vraag je aan bij het BIG-register door in te loggen op Mijn BIG-register.

Herregistratie specialisten
De herregistratie voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (artikel 14 van de Wet BIG) is per september 2020 weer hervat. Zolang je als klinisch psycholoog  of klinisch neuropsycholoog staat ingeschreven in het register van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt, hoef je je niet te herregistreren voor de titel als gz-psycholoog. Sta je naast klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog ook geregistreerd als psychotherapeut, dan moet je je voor deze titel wel herregistreren bij het CIBG. Hierover ontvang je in mei 2022 een formele oproepbrief van het CIBG.

Afschaffing tweejaarseis
Het ministerie van VWS treft voorbereidingen om de tweejaars-werkonderbrekingeis bij herregistratie af te schaffen en streeft ernaar om deze wijziging in het najaar van 2022 in werking te laten treden. Vooruitlopend hierop worden nog geen uitzonderingen gemaakt. De tweejaarseis houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, niet meetellen bij de herregistratie in het BIG-register. Deze eis pakte in de praktijk hard uit voor langdurig zieke zorgverleners, vooral ook in de coronaperiode. Verwacht je dat je bij je herregistratieaanvraag in de problemen komt door een werkonderbreking van langer dan twee jaar, dan wordt geadviseerd zo laat mogelijk (maar uiterlijk op de uiterste herregistratiedatum) herregistratie aan te vragen. Meer informatie hierover vind je op: Voorbereidingen schrappen tweejaars-werkonderbrekingseis gestart.

Ziekte en verlof bij herregistratie opgeven
Het is mogelijk om een bepaald aantal uren voor ziekte en verlof bij de aanvraag voor herregistratie op te geven. In het beoordelingskader Algemeen wordt dit in Hoofdstuk 4 toegelicht.