Nieuwe toewijzingscriteria TOP Opleidingsplaatsen 2024

18-11-2022

In het afgelopen jaar heeft TOP Opleidingsplaatsen onderzoek laten doen naar toewijzingscriteria die naast de opleidingsprestaties uit het verleden (HOV), ook rekening houden met ontwikkelingen in het zorgveld. Handhaving van de bestaande systematiek, gebaseerd op historisch opleidingsvolume (HOV), zou betekenen dat voor 2024 alleen gesubsidieerde opleidingshistorie nog zou mogen meetellen, wat een nadelig effect zou hebben voor praktijkopleidingsinstellingen uit bepaalde sectoren, zoals de VVT.

Uit het onderzoek dat o.a. bestond uit verschillende klankbordbijeenkomsten en meedenkgroepen met verschillende partijen uit het veld, o.a. de beroeps-en brancheorganisaties, de hoofdopleiders, de Opleidingsraad, het programma APV, het LPO, VWS, het Capaciteitsorgaan, de NZa, de FGzPt en individuele geïnteresseerden, is uiteindelijk een getrapt toewijzingsmodel gekomen dat op 9 november voor het opleidingsjaar 2024 is vastgesteld.

Het getrapte model bestaat uit 4 treden. TOP Opleidingsplaatsen zal de nieuwe criteria verwerken in het concept toewijzingsprotocol 2024 dat eind van dit jaar gereed zal zijn.

Trede 1: Zorgvraag sectoren
In deze eerste trede worden de beschikbare subsidieplaatsen verdeeld over sectoren op basis van zorgvraag. Het Capaciteitsorgaan levert de cijfers aan voor de zorgvraag per beroep, per sector.
Omdat de zorgvraag per sector onderdeel is van de toewijzingscriteria, wil TOP Opleidingsplaatsen daarom de gegevens van de praktijkopleidingsinstellingen actualiseren. Zij vragen of alle erkende opleidingsinstellingen vóór 8 december 2022 het formulier Checklist Wet Marktordening Gezondheidszorg volledig ingevuld en ondertekend digitaal willen retourneren via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Trede 2: Regionale samenwerking
Het opleiden in samenwerking neemt in de voorgestelde toewijzingscriteria een belangrijke plaats in. Praktijkopleidingsinstellingen die overwegen een regionaal samenwerkingsverband te starten, dienen zich uiterlijk 1 februari 2023 bij TOP Opleidingsplaatsen aan te melden. De voorwaarden voor de regionale samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op die van de proeftuinen. Documenten en formulieren die kunnen helpen bij het organiseren van een regionaal samenwerkingsverband, zijn te vinden op de website van TOP: ‘Samen Opleiden’.

Trede 3: Continuïteit
Het historisch opleidingsvolume zoals TOP nu hanteert, komt in een andere vorm terug in trede 3, omdat continuïteit van opleiden en opgebouwde infrastructuur relevant zijn voor de kwaliteit van opleiden. In de definiëring van deze trede gaat TOP uit van 3 jaar beschikt opleiden. Praktijkopleidingsinstellingen die aan dit criterium voldoen, hebben (per sector) voorrang in de toewijzing op praktijkopleidingsinstellingen die hier niet aan voldoen.

Trede 4: Loten
Overgebleven plaatsen worden (per sector) verloot onder de nog niet gehonoreerde aanvragen.

We zijn blij dat TOP goed geluisterd heeft naar de vele signalen uit het veld, waaronder van het NIP en haar klankbordgroep opleidingen en er een nieuwe toewijzingssystematiek is ontwikkeld. De door bureau Bosman en Vos ontwikkelde nieuwe getrapte toewijzingssystematiek lijkt op het eerste gezicht aan de genoemde knelpunten tegemoet te komen. Hoe en wat dit voor welke sector betekent is echter nog niet precies duidelijk, hiervoor wachten we op de doorberekeningen. Uiteraard volgen we dit op de voet en houden we jullie op de hoogte.

Mocht je wat meer willen lezen over het nieuwe toewijzingsmodel, bijv. wat het model betekent voor nieuwe toetreders, dan kun je in deze notitie de details vinden.

21 december van 15:00 tot 16:30 uur, organiseert TOP Opleidingsplaatsen een algemeen informatiemoment waar je je vragen kunt stellen over de nieuwe toewijzingssystematiek. Voor deze bijeenkomst kun je je aanmelden via: https://datumprikker.nl/pdx3rfqa4aw48484