Nieuwe regeling declaraties en privacy jeugdzorg

18-08-2015

Op 6 augustus is een tijdelijke regeling  gepubliceerd voor de verstrekking van gegevens aan gemeenten bij de declaratie van jeugdzorg. Hiermee wordt een voorlopige oplossing gecreëerd voor de problemen rond bescherming van persoonsgegevens en doorbreking van het beroepsgeheim bij declaratie van jeugdzorg.

Bij de transitie van de jeugdzorg was aanvankelijk  niet voorzien in een goede regeling voor de bescherming van persoonsgegevens soms gedetailleerde informatie op over de diagnose en de behandeling. Professionals werden hierdoor gedwongen om bij declaratie van zorg te handelen in strijd met hun beroepsgeheim.

Met de nieuwe regeling wordt de verstrekking van gegevens aan strenge regels gebonden. Het is een voorlopige regeling, die van kracht is totdat in het kader van de zogenaamde Veegwet een definitieve regeling wordt getroffen.

Hoofdlijnen van de regeling

In het kort komt de regeling voor de jeugd-GGZ op het volgende neer:

  • er mogen door gemeenten niet meer gegevens  worden opgevraagd dan voorheen, toen de jeugdzorg nog onder de zorgverzekeringswet en de AWBZ viel;
  • voor generalistische jeugd-GGZ worden geen diagnosegegevens op de declaratie vermeld;
  • voor gespecialiseerde jeugd-GGZ worden geen diagnosegegevens vermeld als het gaat om de productgroepen ‘crisis’, ‘diagnostiek’ of ‘behandeling kort’;
  • bij andere productgroepen in de gespecialiseerde GGZ wordt volstaan met vermelding van de diagnosehoofdgroep volgens de DSM-IV;
  • evenals in de volwassenen GGZ geldt een privacyregeling: als er sprake in van een ondertekende privacyverklaring mogen geen tot de diagnose herleidbare gegevens worden vermeld;
  • gemeenten mogen tot de inwerkingtreding van de Veegwet geen nadere informatie opvragen in het kader van materiële controles.

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Voor de privacyverklaring geldt dat deze tegelijkertijd met de declaratie moet zijn ingediend. Bij declaraties die al zijn ingediend kan dus niet alsnog een privacyverklaring worden ingediend.

Reacties 

Het College Bescherming Persoonsgegevens, dat eerder erg kritisch was over de privacy in de jeugdzorg, heeft ingestemd met de regeling. Volgens het CBP is de regeling op dit moment de enige mogelijkheid om een grondslag te bieden voor declaratie van jeugdzorg. Wel wordt met kracht aangedrongen op een snelle definitieve regeling.

Vanuit het beroepsveld is zeer kritisch gereageerd op de regeling. De KNMG, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, NIP, NVO en LVVP wijzen in een gezamenlijke brief vooral op de ontbrekende waarborgen voor het gebruik van de gegevens door de gemeenten. Anders dan zorgverzekeraars bestaan voor gemeenten geen specifieke regels voor de omgang met persoonsgegevens over de gezondheid. De beroepsorganisaties vragen de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie en de VNG om gemeenten expliciet te wijzen op de algemene privacywetgeving en het belang van een zorgvuldige omgang met de gegevens.

Meer lezen

Tijdelijke Regeling declaratie jeugdzorg

Privacyverklaring gespecialiseerde jeugd-ggz

Brief beroepsverenigingen inzake tijdelijke regeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.