Nieuw landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in landelijk register

17-12-2020

Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft een nieuw landelijk kwaliteitsstatuut voor de GGZ opgenomen in het openbaar register. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle zorgaanbieders een nieuw kwaliteitsstatuut hebben volgens de normen die in deze versie staan beschreven. Het worden zodoende drukke tijden voor de GGZ gezien de personeelstekorten, de invoering van het zorgprestatiemodel, het zorgclustermodel en het nieuwe kwaliteitsstatuut.

Waarom een nieuw kwaliteitsstatuut?
Alle zorgaanbieders in de GGZ voor volwassenen moeten sinds 1 januari 2017 beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hierin staat beschreven volgens welke eisen de zorg aan cliënten wordt verleend. Beroepsverenigingen, patiëntorganisaties en brancheorganisaties hebben gezamenlijk bepaald wat de minimale eisen zijn om deze zorg te mogen verlenen. Het zorginstituut heeft afgelopen jaar een aantal knopen doorgehakt over de eisen aan de gevraagde competenties en taakuitoefening van regiebehandelaars nadat het veld hierover niet tot overeenstemming kon komen. De nieuwe eisen ten aanzien van het regiebehandelaarschap zijn in dit nieuwe model kwaliteitsstatuut vastgelegd.

Wat verandert er in het nieuwe kwaliteitsstatuut?
Het kwaliteitsstatuut heeft een aantal belangrijke aspecten:

  • Twee rollen regiebehandelaar
  • Niveau regiebehandelaar op basis van complexiteit
  • Lerende netwerken

Twee rollen regiebehandelaar
Het nieuwe kwaliteitsstatuut maakt een onderscheid tussen een indicerend regiebehandelaar en een coördinerend regiebehandelaar. De indicerend regiebehandelaar heeft een belangrijke rol bij de intake, indicatiestelling en diagnostiek en het opstellen van het behandelplan,  samen met de cliënt en andere behandelaren. De coördinerend regiebehandelaar is voor cliënten, naasten en andere zorgverleners het centrale aanspreekpunt tijdens de behandeling en reflecteert met de cliënt regelmatig over het verloop van de behandeling en begeleiding. Bij vrijgevestigden zijn deze twee functies vaak gecombineerd in één persoon. De NVGzP vindt het goed dat er meer aandacht is voor goede diagnostiek door een bekwame professional in het begin van het behandeltraject.

Niveau regiebehandelaar op basis van complexiteit
Een BIG-registratie artikel 3 of artikel 14 voor de meer complexe gevallen blijft een vereiste om als regiebehandelaar te werken in de GGZ voor volwassenen. Dat betekent dat gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten hun rol behouden. De positie van de klinisch neuropsychologen is nu ook helder geborgd.
De complexiteit van de zorgvraag en het zorgaanbod van de instelling of vrijgevestigde bepalen nu meer de eisen die gesteld worden aan de regiebehandelaar. De complexiteit wordt uitgesplitst naar problematiek en zorgaanbod (A t/m D). Het niveau wordt geduid op basis van de wet BIG, de beroepsopleiding en een aantal competenties. Er worden geen beroepen meer genoemd, maar onduidelijk is wel welke nieuwe beroepen regiebehandelaar kunnen zijn. In ieder geval de orthopedagoog-generalist, maar onduidelijk is of ook gespecialiseerde hbo-verpleegkundigen coördinerend (en ook indicerend) regiebehandelaar kunnen zijn (bij minder complexe patiënten en aanbod). Wanneer meer duidelijk wordt welke specifieke beroepen daadwerkelijk deze rollen kunnen vervullen, komen we daar uiteraard op terug.

Daarnaast wordt er een grotere rol toebedeeld aan (psychologisch) specialisten, terwijl na een eerste duiding de NVGzP van mening is dat wellicht ook een gz-psycholoog deze rol kan invullen.

Ondersteuning bij invullen nieuw kwaliteitsstatuut
Alle zorgaanbieders moeten vóór 1 januari 2022 een nieuw format kwaliteitsstatuut invullen en uploaden. Het format hiervoor is sterk geënt op het bestaande format. De landelijke werkgroep heeft als taak de zorgaanbieders hier in te faciliteren en ondersteunen. Meer informatie hierover is te vinden op GGZkwaliteitsstatuut.nl . De NVGzP zal haar leden, zowel binnen de instellingen als in eigen praktijk, daarbij ondersteunen. Ook daarover zullen we in 2021 nadere informatie gaan verstrekken.

Meer weten?
De komende periode zal de NVGzP het kwaliteitsstatuut verder duiden en onze leden hierover informeren. Ook treedt de NVGzP in contact met stakeholders over de verdere implementatie van deze veldnorm.

Zelf kun je de aanbiedingsbrief van het nieuwe kwaliteitsstatuut hier vinden. Het nieuwe kwaliteitsstatuut is hier te vinden.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website van het zorginstituut.