Nieuw! Haal meer uit je cao-Ziekenhuizen

09-12-2020


De NVGzP en het NIP zijn aangesloten bij FBZ. FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals die namens NIP- en NVGzP-leden onderhandelt over cao’s. Als beroepsverenigingen houden wij jou op de hoogte van cao-ontwikkelingen en vragen regelmatig om jouw mening en inspraak. Vanaf heden komt daar een nieuw initiatief bij, namelijk: Haal meer uit je cao… Regelmatig halen wij een onderdeel van een of meerdere cao’s aan en/of zoomen wij in op een specifiek thema.
Naar aanleiding van gesprekken tussen de cao onderhandelaren, de NVGzP en het NIP deze zomer, zoomen we deze keer in op ‘cao Ziekenhuizen – (na)scholing’.

In de cao Ziekenhuizen is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op en de plicht heeft tot scholing. Uitgangspunt hierachter is dat scholing de deskundigheid en interne flexibiliteit van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot (H3, artikel 3.2.19, lid 3 e.v. cao Ziekenhuizen).

Ontwikkelingsplan
Hoe geef je hier als werknemer uitvoering aan? Beschrijf eerst concreet jouw opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie leg je in overleg met je werkgever vast in je persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP).

Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om employabilitygerichte scholing. Hier vind je de link naar de handreiking scholingsverzoek die je hierbij kan helpen.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. Vanuit de cao geldt dat functiegerichte scholing en de kosten van opleidingen die je in opdracht van je werkgever volgt, volledig worden vergoed (H3, artikel 3.2.19, lid 8). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien.
Bespreek dus duidelijk of er sprake is van functiegerichte en/of verplichte scholing in opdracht van je werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen.
De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht om ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (cao Ziekenhuizen en artikel 7:611a BW).
Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verlies je je vermelding in het BIG-register.
Vanwege deze verplichting van je werkgever heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (H3, art. 3.2.19). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kan je een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij je werkgever. Dit is verder niet geregeld in de cao Ziekenhuizen.

Afwijzing scholingsverzoek
Ben je het niet eens met een afwijzing? Je kunt dan een beroep doen op de werknemersklachtencommissie (H3, artikel 3.2.3). Volgens dit artikel heeft elk ziekenhuis een dergelijke commissie. Deze commissie kan over jouw scholingsplan en/of scholingsverzoek een zwaarwegend schriftelijk advies uitbrengen.

Poll
Graag horen we van onze leden hoe in de ziekenhuizen wordt omgegaan met scholingsverzoeken. Help ons door de poll in te vullen De uitkomst van de poll delen wij met FBZ. Zij neemt het vervolgens mee als input bij cao-onderhandelingen.

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen, laat het ons weten via: bureau@nvgzp.nl

Hartelijk dank voor je reactie!