Nieuw! Haal meer uit je cao-GGZ

09-12-2020

De NVGzP en het NIP zijn aangesloten bij FBZ. FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals die namens NIP- en NVGzP-leden onderhandelt over cao’s. Als beroepsverenigingen houden wij jou op de hoogte van cao-ontwikkelingen en vragen regelmatig om jouw mening en inspraak. Vanaf heden komt daar een nieuw initiatief bij, namelijk: Haal meer uit je cao… Regelmatig halen wij een onderdeel van een of meerdere cao’s aan en/of zoomen wij in op een specifiek thema.
Deze keer gaan we in op ‘cao GGZ – (na)scholing’.

In de cao GGZ is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op en de plicht heeft tot scholing. Uitgangspunt hierachter is dat scholing de deskundigheid en inzetbaarheid van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot (H7, artikel 6 e.v. Cao GGZ). De Nederlandse GGZ, de werkgeversorganisatie en partij bij de cao GGZ, heeft onlangs aangegeven opleiden te zien als onderdeel van het ontwikkeling van werknemers. In dit kader is het gebruikelijk dat een werknemer opleidingen volgt en vergoed krijgt ten behoeve van de BIG-registratie. In datzelfde kader adviseert de Nederlandse GGZ haar leden.

Ontwikkelingsplan
Hoe geef je hier als werknemer uitvoering aan? Beschrijf eerst concreet jouw opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie leg je in overleg met je werkgever vast in je persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP).

Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om scholing gericht op duurzame inzetbaarheid. Je kunt alle denkbare leervormen opnemen, dus ook online cursussen of trainingen, zoals in H7, artikel 7 staat verwoord.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. Vanuit de cao geldt dat de kosten van opleidingen die je in opdracht van je werkgever volgt, volledig worden vergoed (artikel 8, H7 cao GGZ). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien.
Bespreek dus duidelijk of er sprake is van verplichte scholing in opdracht van je werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen.
De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht om ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (cao GGZ en artikel 7:611a BW).
Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verlies je je vermelding in het BIG-register.
Vanwege deze verplichting van je werkgever heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (art. 8 H7). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kun je een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij je werkgever. Je werkgever is verplicht om binnen één maand schriftelijk gemotiveerd te laten weten of je verzoek is toe- of afgewezen.
Ben je het niet eens met een afwijzing? Je kunt dan een beroep doen op de interne klachtencommissie (art. 7 H7 cao GGZ).

Onder de volgende voorwaarden mag je verzoek sowieso niet worden afgewezen:

  • als de werkgever in het jaar waarin je je scholingsverzoek indient géén jaarlijks opleidingsplan op instellingsniveau heeft opgesteld;
  • én je verzoek functiegerichte scholing betreft of scholing gericht op duurzame inzetbaarheid;
  • én de opleidingskosten niet financieel disproportioneel zijn.

Poll
Graag horen we van onze leden hoe in de GGZ wordt omgegaan met scholingsverzoeken. Help ons door de poll in te vullen. De uitkomst van de poll delen wij met FBZ. Zij neemt het in de toekomst mee als input bij cao onderhandelingen.

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen, laat het ons weten via bureau@nvgzp.nl

Hartelijk dank voor je reactie!