Monitor contractering 2021 gepubliceerd

13-04-2021


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar monitor contractering GGZ over het jaar 2021 gepubliceerd. Belangrijkste conclusie is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de contracten nog steeds bijna geen concrete afspraken maken over inhoudelijke onderwerpen als passende zorg, het verkorten van wachttijden en het organiseren van de zorg over de schotten heen. Opmerkelijk omdat dit wel een belangrijke doelstelling is vanuit het bestuurlijk akkoord GGZ. Zorgverzekeraars en grotere instellingen geven aan dat ze deze afspraken wel maken, maar niet vastleggen in de contractering.

Vrijgevestigden en kleine instellingen
Uit de monitor komt verder naar voren dat vrijgevestigde zorgaanbieders en kleine instellingen door de beperkingen van digitale standaardcontracten geen gedetailleerde afspraken kunnen maken. Het zogenoemde ‘tekenen bij het kruisje’ is bij deze aanbieders nog steeds aan de orde. Vraag is of dit makkelijk verbeterd kan worden, maar goede communicatie en de beschikbaarheid van een helpdesk zouden deze onvrede al iets kunnen wegnemen.

Geen contract
Daarnaast geeft een aantal – vrijwel uitsluitend vrijgevestigde – zorgaanbieders ook dit jaar aan dat zij om principiële redenen niet contracteren. Een ander deel wil geen contract afsluiten omdat zij het niet eens zijn over de voorwaarden. Uit de interviews blijkt dat het daarbij bijna altijd gaat over omzetplafonds en tarieven.

De NVGzP is hierbij van mening dat de bal in deze bij de zorgverzekeraars ligt om contractering te enthousiasmeren en daadwerkelijk de knelpunten hierin met het veld op te pakken, zoals dit ook verwoord staat in het bestuurlijk akkoord GGZ.

Wachttijden
In verschillende contracten staat een aantal goede initiatieven om de toegankelijkheid in de GGZ te bevorderen. Zo verplichten zorgverzekeraars zorgaanbieders contractueel om te melden dat de wachttijden boven de Treeknorm uitkomen. Sommige zorgverzekeraars verplichten zorgaanbieders om digitale zorg aan te bieden tijdens de wachttijd.

Het resultaat van deze en andere maatregelen blijft echter nog achter. Zeker als het gaat om de behandelcapaciteit voor cliënten met een zeer complexe zorgvraag. Het is belangrijk om de bestaande behandelcapaciteit optimaal te benutten.

NVGzP
De NVGzP vindt dat zorgverzekeraars met relevante veldpartijen moeten bezien hoe ze het contracteerproces kunnen optimaliseren. Daarnaast is het wenselijk dat inkoopvoorwaarden stroken met kwalitatieve (veld)normen en richtlijnen. Het feit dat zorgverzekeraars soms voorwaarden opstellen vanuit nog niet geregistreerde kwaliteitsstandaarden, vindt de NVGzP ongewenst. Zo worden kwalitatieve voorwaarden gesteld die inhoudelijk nog ter discussie staan, dan wel nog niet financieel zijn geborgd.

Meer informatie
De monitor contractering GGZ 2021 is hier te vinden.