Model kwaliteitsstatuut vernieuwd

19-06-2020

Het model kwaliteitsstatuut is een levend document. In januari 2020 is een aangepast model kwaliteitsstatuut versie 2.0 ingeschreven in het register[1]. Daarbij zijn ook de formats aangepast die voor instellingen en vrijgevestigden worden gebruikt.

De vernieuwing van het model is verwerkt in de website voor registratie van je kwaliteitsstatuut. De aanpassingen zijn ingegaan op donderdag 18 juni 2020 09:00 uur.

De wijzigingen op hoofdlijnen

 1. De nieuwe formats voor vrijgevestigden (sectie II) en instellingen (sectie III) zijn verwerkt in de online omgeving op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
  1. Er zijn enkele vragen toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. Ook is bij een aantal vragen een opmerking met betrekking tot de AVG geplaatst.
  2. De toetsingscriteria zijn aangepast voor de nieuwe formats. De formats en de (nieuwe) toetsing worden toegepast bij het indienen van een aangepast en een nieuw kwaliteitsstatuut.
  3. De nieuwe formats zijn opgesteld als een verbetering met enkele nieuwe vragen. Het is de bedoeling dat je deze formats gaat gebruiken. Maak de aanpassing zodra je kunt. De oude formats zullen op termijn niet meer geldig zijn. Je ontvangt nog bericht over een exacte einddatum van kwaliteitsstatuten die volgens de oude formats die vóór 11 juni 2020 zijn aangemaakt en goedgekeurd.
  4. De te downloaden PDF-bestanden van statuten die vanaf 18 juni 2020 ingediend of aangepast en goedgekeurd zijn, zijn in overeenstemming met de nieuwe formats.
 2. Tekstuele aanpassingen en verbeteringen op de website.
 3. Aan de algemene gegevens is de mogelijkheid toegevoegd om een tweede emailadres toe te voegen. Dit om in de toekomst gemakkelijker contact te kunnen krijgen met aanbieders die een kwaliteitsstatuut geregistreerd hebben staan. De uitkomst van de toetsing ontvang je nog steeds op het e-mailadres waar je account op geregistreerd staat.

Inhoudelijke wijzigingen
Inhoudelijk zijn de volgende veranderingen doorgevoerd in versie 2.0 van het model kwaliteitsstatuut:

 • Recht om ingezet te worden als regiebehandelaar

Behandelaren die voldoen aan gestelde eisen om regiebehandelaar te zijn, hebben het recht om ook daartoe te worden ingezet. Dit is verduidelijkt in de tekst.

 • Medebehandelaar in vrijgevestigde praktijk

In sectie II is verduidelijkt dat de medebehandelaar ook in de vrijgevestigde praktijk kan worden ingezet. De regiebehandelaar voert de diagnostiek en behandeling hoofdzakelijk zelf uit, maar kan in specifieke situaties een medebehandelaar inzetten.

 • Aanspreekpunt en regiebehandelaar

In sectie III is verduidelijkt dat de patiënt recht heeft op de regiebehandelaar als eerste aanspreekpunt. In de praktijk kan op grond van diverse overwegingen de medebehandelaar ook aanspreekpunt voor de cliënt zijn. Hierover maken regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt nadere afspraken; in het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder wordt verduidelijkt op welke wijze dat plaatsvindt.

 • Multidisciplinair overleg

In sectie III is opgenomen dat er minimaal éénmaal per jaar en/of bij voorgenomen ontslag overleg plaats vindt in het multidisciplinair team. Instellingen leggen in het kwaliteitsstatuut vast in welke situaties bespreking in het multidisciplinair team plaatsvindt.

 • ROM

Verwijdering van een aantal passages over de aanlevering van ROM-gegevens.

Meer informatie over de wijzigingen is reeds gecommuniceerd in december 2019 en is na te lezen in de nieuwsbrieven/sites van de verschillende verenigingen[2].

Wat is het effect van de wijziging?

Impact Covid-19 Pandemie

Het nieuwe model kwaliteitsstatuut en de bijbehorende formats zijn in januari 2020 opgenomen in het register en de mogelijkheid om je kwaliteitsstatuut conform het register aan te passen, is beschikbaar vanaf 18 juni 2020. We zijn ons er van bewust dat daartussen de Covid-19 Pandemie ons heeft getroffen. Om administratieve overlast te voorkomen, wordt de geldigheid van een huidig goedgekeurd kwaliteitsstatuut verlengd. De wijzigingen en inspanning zijn beperkt en daarom verzoeken we iedereen om  het kwaliteitsstatuut op orde te brengen met de nieuwe formats, uiterlijk vóór 1 juli 2021.

Geldigheid kwaliteitsstatuut
Je huidige kwaliteitsstatuut is, indien het de status goedgekeurd heeft, geldig tot in ieder geval 1 juli 2021. Een kwaliteitsstatuut dat vóór 18 juni 2020 is ingediend en goedgekeurd, zal geldig zijn tot een nader bepaalde einddatum, pas je kwaliteitsstatuut daarom aan.

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan, is er voor gekozen om de einddatum van goedgekeurde kwaliteitsstatuten te verlengen tot 1 juli 2021. Begin tijdig met het vernieuwen, dat is een verbetering en het voorkomt problemen met de geldigheid van het kwaliteitsstatuut. Je kunt de status van je kwaliteitsstatuut controleren door in te loggen op deze website De status is rechts bovenin zichtbaar.

We hanteren de volgende richtlijn:

 • tot 1 juli 2021 kunnen zorgaanbieders het kwaliteitsstatuut invullen/aanpassen conform het nieuwe format.
 • tot 1 september 2021 vindt controle, eventueel correctie en goedkeuring plaats.
 • vanaf 1 september 2021 beschikt iedere zorgaanbieders over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut in het nieuwe format.
 • vanaf 1 januari 2022 vervalt de geldigheid van het oude kwaliteitsstatuut (model voor 18 juni 2020) en zullen declaraties worden afgewezen. Er is dan een nieuw goedgekeurd kwaliteitsstatuut nodig, format sinds 18 juni 2020 beschikbaar op de site en sinds januari 2020 opgenomen in het register.

Aanpassen kwaliteitsstatuut
Als je ervoor kiest om je kwaliteitsstatuut aan te passen, dan zul je merken dat we je werk besparen door zo veel mogelijk informatie van je huidige kwaliteitsstatuut over te nemen. Dat vermindert het opnieuw invullen van informatie die al bekend is. De veranderde en aanvullende vragen moet je dan invullen om je kwaliteitsstatuut opnieuw in te dienen. Op dit kwaliteitsstatuut gelden vanzelfsprekend ook de aangepaste toetsingscriteria van versie 2.0 van het model kwaliteitsstatuut. Je kunt je kwaliteitsstatuut aanpassen door in te loggen op deze website en vervolgens naar ‘algemene gegevens’ of ‘statuut invullen/wijzigen’ te navigeren.

Meer vragen?
Indien je naar aanleiding van deze toelichting nog vragen hebt over het kwaliteitsstatuut dan kun je ook rechtstreeks contact opnemen met je beroepsvereniging of belangenorganisatie. De betrokken organisaties zijn:

De algemene helpdesk voor ggzkwaliteitsstatuut.nl is te bereiken op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur. Je kunt je vragen altijd per mail sturen aan helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl

[1] Model Kwaliteitsstatuut en nieuwe formats zijn te vinden op: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-model-kwaliteitsstatuut-kwaliteitsstandaard

[2] Bijvoorbeeld GGZ Connect: https://www.ggz-connect.nl/bericht/13099/herzien-model-kwaliteitsstatuut-ggz-en-geldigheidsduur-kwaliteitsstatuut-zorgaanbieders