Model Kwaliteitsstatuut GGZ onder de loep

27-11-2017

Herziening en actualisatie gewenst vóór zorginkoop 2019

Het model Kwaliteitsstatuut is per 1-1-2017 ingevoerd dankzij intensieve samenwerking tussen de professionals, cliënten, toezichthouder en verzekeraars. Maar liefst 99,5% van de professionals heeft nu een goedgekeurd statuut. De uitgebreide en heldere voorlichtingscampagne van eind 2016 met een duidelijke procedure voor de goedkeuring en uiteraard de bestaande normen die in deze sector gelden, hebben allemaal bijgedragen aan dit succes. Maar het model en de procedure er omheen moet toch beter, zeker met het oog op de belangrijke ontwikkelingen in de komende jaren. Een oproep tot evaluatie.

Toekomstbestendiger
Een aantal zorgaanbieders heeft al feedback gegeven. Zo komt naar voren dat het indienen en up to date houden van het kwaliteitsstatuut wellicht eenvoudiger en slimmer kan. Andere feedback betreft formuleringen in het model en ook is duidelijk geworden dat de formats duidelijker en wellicht meer SMART kunnen. Maar ook de nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de sector vragen om inhoudelijke aanpassingen.

De werkgroep Kwaliteitsstatuut – waarin onder andere P3NL participeert – is al gestart met een evaluatie van het huidige Kwaliteitsstatuut. Nog voor 1 april 2018 moet dat een herziening en actualisatie opleveren van het model kwaliteitsstatuut (versie 1.1) zodat deze op tijd beschikbaar is voor de zorginkoop van 2019. Ook wordt er gekeken welke grotere aanpassingen noodzakelijk zijn voor ontwikkelingen op de langere termijn zoals de invoering van het zorgclustermodel in 2020. Dat zal leiden tot een versie 2.0.

Achterbanraadpleging
Voor deze evaluatie is meer feedback van de diverse achterbannen nodig. Van de verschillende helpdesks en vanuit de klankbordgroep van P3NL is al veel informatie ontvangen. Niettemin is er meer informatie nodig en daarom de volgende vragen:

  1. Wat heeft u in de praktijk als zorgprofessional (werkzaam in een instelling of als vrijgevestigde) aan het kwaliteitsstatuut: wat merken cliënten en collega’s van het kwaliteitsstatuut?
  2. Wat vindt u van de formuleringen in het Model kwaliteitsstatuut? Zijn deze voor u duidelijk en herkenbaar? Sluiten ze aan bij uw praktijk?
  3. Wat vindt u van het proces van indienen en goedkeuren van het kwaliteitsstatuut? Kon u uit de voeten met het geleverde format? Was alle informatie over het format duidelijk. Verliep het proces van indienen en goedkeuren van het format volgens wens?
  4. Heeft u het goedgekeurde format openbaar gemaakt en zo ja hoe heeft u dat gedaan? (bijvoorbeeld via uw website, verstrekken op aanvraag) Wat vinden uw cliënten er van?
  5. Heeft het kwaliteitsstatuut de contractering en contacten met de verzekeraar vergemakkelijkt? Leidt het kwaliteitsstatuut tot minder vragen van de verzekeraar?
  6. Heeft u bepaalde (onbedoelde) neveneffecten gemerkt van het kwaliteitsstatuut? Bijvoorbeeld ontslag, verloop van personeel, vacatures in de organisatie, nieuwe zzp constructies? E.d.
  7. Heeft u suggesties voor verbetering van het huidige kwaliteitsstatuut of de aanleverprocedure hiervan?
  8. Welke aandachtspunten wilt u verder de werkgroep meegeven die de evaluatie uitvoert?

Antwoord bij voorkeur vóór 7 december
De antwoorden op deze vragen ontvangen we graag vóór 7 december. Dan kunnen we nog dit jaar flink doorpakken. Mocht het u niet lukken vóór die datum, dan nodigen we u toch uit uw feedback op te sturen, in elk geval vóór 1 januari 2018. De antwoorden kunnen bij voorkeur ingevuld op het formulier en per mail worden gestuurd naar: info@p3nl.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!