Model Kwaliteitsstatuut ggz definitief vastgesteld

06-04-2016

Het model kwaliteitsstatuut ggz is opgenomen in het Register van het Zorginstituut. Hiermee is het model definitief vastgesteld. Alle aanbieders van ggz dienen vanaf 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut te hebben dat beantwoordt aan de eisen van dit model.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen. Het model kwaliteitsstatuut ggz geeft aan wat er in deze kwaliteitsstatuten geregeld moet zijn. Het is een dynamisch document, en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast. Ook is het zo opgesteld dat het ook toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd ggz, de langdurige zorg en de overige zorg.

Weloverwogen keuze patiënt

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Daarnaast is het statuut het kader voor werkafspraken binnen de instelling, praktijk of het professionele netwerk waarin de aanbieder opereert. Het kwaliteitsstatuut stelt financiers en toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die een aanbieder levert.

Regiebehandelaarschap

In het model Kwaliteitsstatuut is onder andere vastgelegd wie in de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen en tussen Basis ggz en gespecialiseerde ggz.

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen kunnen altijd regiebehandelaar zijn: zowel in de Basis ggz als de gespecialiseerde ggz, en zowel als vrijgevestigde als binnen instellingen.

Gz-psychologen kunnen regiebehandelaar zijn in de Basis ggz (vrijgevestigd en binnen instellingen). Vrijgevestigde gz-psychologen kunnen geen regiebehandelaar zijn in de gespecialiseerde ggz. Binnen instellingen kunnen gz-psychologen regiebehandelaar zijn als er sprake is van een behandeling waarbij de focus ligt op psychologische factoren, en de behandeling wordt aangeboden vanuit een multidisciplinair team.

Klik hier voor de tekst van het model Kwaliteitsstatuut.

Klik hier voor achtergrondinformatie over de totstandkoming van het statuut.

[cd_text]

2 thoughts on “Model Kwaliteitsstatuut ggz definitief vastgesteld

  1. bij het lezen van het stuk viel mij om dat er ineens een streep (blz 21) is getrokken tussen psychotherapeut en gz-psycholoog. MAW de tekst “bij vormen van psychotherapie binnen verschillende therapeutische referentiekaders”vallen weg voor de gz-psycholoog. Dat bevreemdt mij daar dit in het eerste stuk nog wel was opgenomen voor de gz-psycholoog. Dit heeft m.i. verregaande implicaties lijkt me voor de gz-psycholoog, zijn functie en wat hij nog kan en mag doen. Was dit meer mensen opgevallen?

    1. In het concept-Kwaliteitsstatuut waren de psychotherapeut en de gz-psycholoog samengenomen. In het definitieve Statuut wordt onderscheid gemaakt tussen beide beroepen. Hierbij wordt voor de gz-psycholoog vastgesteld dat deze regiebehandelaar kan zijn “Bij patiënten waar de primaire focus van de behandeling niet gericht is op biologische factoren of de gevolgen van de psychiatrische stoornis c.q. de beperkingen die deze stoornis geeft, maar meer op de psychologische factoren. Het gaat om patiënten met een stoornis die behandeld kunnen worden met grotendeels psychologische behandelmethoden waarbij geen sprake is van een spoedeisend karakter of de noodzaak tot opname.” Tot deze psychologische behandelmethoden kan volgens ons ook psychotherapie worden gerekend, mits de gz-psycholoog hierin geschoold is, bijv. door het lidmaatschap van de VGCt of een andere vereniging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.