Minister Schippers maakt plannen voor GGZ bekend

20-05-2013

Minister Schippers heeft 17 mei, een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin haar plannen voor de GGZ. Uitgangspunt voor de brief is het rapport ‘Basis Generalistische GGZ’, waarvan de hoofdlijnen eerder al uitlekten. De brief zal waarschijnlijk op 5 juni besproken worden in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanstaande donderdag debatteert de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer met de Minister over de GGZ. De Kamer heeft een maand de tijd om wijzigingen in het beleid te realiseren.

Reorganisatie GGZ

 Centraal in de plannen staat een andere organisatie van de curatieve GGZ. Deze moet ertoe leiden dat de kosten van de GGZ worden teruggedrongen, doordat mensen minder snel in de (gespecialiseerde) GGZ belanden. Kernelementen van de plannen zijn:

  • Meer zelfmanagement en preventie;
  • Versterking van de huisartsenzorg en de POH-GGZ functie
  • Invoering Generalistische Basis GGZ
  • Inperking van de gespecialiseerde GGZ.

Wat betekenen deze plannen voor patiënten en onze beroepsgroepen? Lees wat vakgenoten ervan vinden en discussieer mee op onze LinkedIn-discussiegroep,NVGzP

voorhangbrief-poh-ggz-en-generalistische-basis-ggz-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POH-GGZ

Om de vraag naar gespecialiseerde GGZ-zorg af te remmen moeten meer mensen behandeld worden in de eerste lijn. De Minister wil dit bereiken door het versterken van de praktijkondersteunener huisartsen GGZ (POH-GGZ).

Voor de versterking van de POH-GGZ komt de komende jaren € 60 miljoen extra beschikbaar. In het Bestuurlijk Akkoord GGZ en in het Huisartsenakkoord zijn afspraken gemaakt dat ook andere zorgaanbieders deze module POH-GGZ kunnen contracteren en organiseren.

De huisartsenzorg krijgt de mogelijkheid om een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en/ of (eerstelijns) GZ-psycholoog te consulteren, de screeningsfunctie binnen de huisartsenzorg te optimaliseren of de patiënt een e-mental health programma aan te bieden.

voorhangbrief-poh-ggz-en-generalistische-basis-ggz-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ komt in de plaats van de huidige eerstelijnspsychologie en een deel van de gespecialiseerde GGZ. Zij is bestemd voor patiënten met enkelvoudige of laagcomplexe problematiek en voor chronische patiënten.

Er zijn een viertal ‘zorgzwaarteproducten’ geformuleerd voor de Generalistische Basis GGZ: kort, middel, intensief of chronisch.

De producten kort, middel en intensief zijn bestemd voor patiënten met  enkelvoudige of laagcomplexe problematiek. De gemiddelde zorgzwaarte (behandelduur) is respectievelijk 300, 500 en 750 minuten. Het belangrijkste verschil betreft de ernst van de klacht: het aantal symptomen en de impact op het dagelijks functioneren. Zo is intensieve zorg alleen geïndiceerd als er sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.

Het product ‘chronisch’ is bestemd voor chronische patiënten die risicogevoelig of instabiel zijn, of bij wie sprake is van remissie. Net als het product ‘intensief’ bedraagt de gemiddelde zorgzwaarte 750 minuten.

Vooraf wordt bekeken welk product het beste past bij de zorgvraag van de patiënt. Het is mogelijk om tijdens een zorgtraject van zorgvraagzwaarte-producten te wisselen.

Alleen DSM-stoornis

Alleen als er sprake is van een DSM-stoornis mag de patiënt behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ.  Als tijdens de diagnostiek/ behandeling in de Generalistische Basis GGZ blijkt dat er toch geen sprake is van een DSM-stoornis, wordt de behandeling stopgezet. Eventueel wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts of een andere hulpverlener zoals de maatschappelijk werker. De zorg die wel is verleend voor de patiënt, valt gewoon onder de verzekerde zorg, als op de declaratie herkenbaar is dat dit traject bewandeld is. Hiervoor kan het product ‘kort’ worden gedeclareerd.

Verschillende behandelcomponenten (zorggerelateerde preventie, e-health behandeling, consultatie en / of behandeling door de gespecialiseerde GGZ) kunnen worden aangeboden binnen het product en verschillende deskundigheden kunnen worden ingezet in het behandeltraject.

Inkoop zorg

De NZa stelt een maximumtarief per zorgvraagzwaarteproduct vast. In de inkoopgesprekken zullen zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar moeten bezien welk percentage van hun patiëntenpopulatie valt onder de Generalistische Basis GGZ. De verzekeraar zou vervolgens met de aanbieder een afspraak kunnen maken op basis van de zwaarte van de zorgvraag van de patiëntenpopulatie, bijvoorbeeld dat voor 40% van de patiëntenpopulatie het product ‘kort’ wordt gedeclareerd, voor 30% het tarief ‘middel’ en voor respectievelijk 20% en 10% het product ‘intensief’ en ‘chronisch’. Daarbij worden ook kwaliteitsafspraken gemaakt

De eerstelijnspsychologie houdt op te bestaan als afzonderlijke zorgprestatie. Eerstelijnspsychologische zorg wordt onderdeel van de Generalistische Basis GGZ. De huidige vijf zittingen eerstelijnspsychologische zorg komen daarmee per 2014 te vervallen.

Geen eigen bijdrage

De huidige eigen bijdrage voor de GGZ zal per 2014 komen te vervallen. Dit geldt zowel voor de Generalistische Basis GGZ als voor de gespecialiseerde GGZ.

Zorgzwaartepakketten gespecialiseerde GGZ

Voor de gespecialiseerde GGZ zullen alleen nog patiënten in aanmerking komen bij wie sprake is van een complexe stoornis of een stoornis met een hoog risiso voor de patiënt zelf of diens omgeving. Net als voor de Generalistische Basis GGZ  zullen voor de gespecialiseerde GGZ zorgvraagzwaartecriteria worden ontwikkeld.  Volgens de Minister zullen deze aansluiten bij de criteria die zijn opgesteld voor de Generalistische Basis GGZ.

Kostenbeheersing

In het Bestuurlijk Akkoord GGZ is met de sector een afspraak gemaakt van maximaal 2,5% groei voor de jaren 2013 en 2014. Zowel de Generalistische Basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ vallen onder deze afspraak. Afgesproken is dat overschrijdingen van het voor 2013 en 2014 beschikbare budget worden teruggehaald. Daartoe is in het Bestuurlijk Akkoord GGZ met de sector hetmacrobeheersingsinstrument (MBI) opgenomen om eventuele overschrijdingen zoveel mogelijk terug te kunnen halen bij de bron.

Monitoring wijzigingen

Om de effecten van deze maatregelen de komende jaren goed te kunnen volgen en de continuïteit van de keten in kaart te brengen wil de minister een monitor opzetten die inzicht geeft in verwijsgedrag van huisartsen, het aantal ‘foute’ en ‘goede’ verwijzingen, hoe GGZ-patienten de keten doorlopen, welke informatie verzekeraars gebruiken om afspraken te maken en hoe het proces van zorginkoop en declaratie verloopt, de voorspelbaarheid van de producten in relatie tot de zorgzwaarte, welke tarieven worden afgesproken voor welke vier producten, met welke objectieve criteria.

Op macroniveau zal inzicht verkregen moeten worden in de verschuivingen die optreden tussen de verschillende echelons en de verdeling over de verschillende zorgvraagzwaarteproducten en DBCs.

De minister wil dat het een lerend systeem wordt, dat de komende jaren nog verder kan worden verfijnd en doorontwikkeld.

Voorlichting

De herinrichting van de GGZ moet per 1 januari 2014 zijn beslag krijgen. Gezien de krappe planning tot aan de implementatie van het traject zal de minister zo spoedig mogelijk starten met de communicatie en voorlichting aan het veld. In dit kader zal onder andere een aantal congressen worden georganiseerd.

Meer informatie:

Brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer

Rapport `Generalistische-basis-ggz-verwijsmodel-en-productbeschrijvingen`

Advies NZa  `Bekostiging POH-GGZ`

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.