Minister: ook klinisch neuropsycholoog en gz-psycholoog hoofdbehandelaar

02-07-2013

Naast klinisch psychologen en psychiaters zullen ook gz-psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten in 2014 en 2015 op kunnen blijven treden als hoofdbehandelaar in de GGZ. Dit stelt Minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer, die op dinsdag 2 juli jl. werd verstuurd. Als de herordening van de GGZ is uitgekristalliseerd, wil de Minister vanaf 2016 een definitieve regeling treffen.

Het besluit van de Minister is in lijn met het  standpunt van de NVGzP, die eerder stelde dat het voorbarig is om nu een definitieve beslissing te nemen over het hoofdbehandelaarschap, zo lang niet duidelijk is hoe de toekomstige specialistische GGZ eruit zal gaan zien.

Onzekerheid

 Met het besluit van de Minister is een eind gekomen aan een lange periode van onzekerheid voor gz-psychologen, klinisch neuropsychologen. Deze begon in 2012, toen zorgverzekeraars bepaalden dat gz-psychologen en klinisch neuropsychologen geen DBC’s meer konden openen.  Dit standpunt werd overgenomen en aangescherpt door de Inspectie, die in mei adviseerde dat in de toekomstige gespecialiseerde GGZ alleen psychiaters en klinisch psychologen op zouden kunnen treden als hoofdbehandelaar.

Overgangsfase

De Minister neemt met haar brief afstand van het voorstel van de Inspectie. Ze stelt dat het nog te vroeg is om nu al een definitief standpunt in te nemen.  Immers: de toekomstige specialistische GGZ bestaat alleen nog maar op papier, en het is nog helemaal niet duidelijk hoe ze er in de praktijk uit zal gaan zien.

Om deze reden last de Minister een overgangsfase in van twee jaar.  In deze overgangsfase zijn er zeven BIG-disciplines die op kunnen treden als hoofdbehandelaar: de psychiater, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog, de psychotherapeut, de gz-psycholoog, de specialist ouderengeneeskunde, de verslavingsarts-KNMG, de klinisch geriater en de verpleegkundig specialist GGZ. Hierbij wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt tussen de specialistische GGZ en de generalistische Basis GGZ.

De Minister laat de mogelijkheid open dat de hoofdbehandelaar die verantwoordelijk is voor de behandeling een andere is dan degene die de diagnose stelt. Ook op dit punt wijkt zij af van het advies van de Inspectie.

BIG-registratie als uitgangspunt

De Minister heeft haar besluit genomen op basis van een advies van een aantal veldpartijen, waaronder GGZ-Nederland, NIP, NVVP, LVE, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Zorgverzekeraars Nederland. Op één punt wijkt zij echter nadrukkelijk af van dit advies.  De veldpartijen hadden voorgesteld dat in de Basis GGZ ook twee niet-BIG-geregistreerde beroepsgroepen op zouden kunnen treden als hoofdbehandelaar, te weten de orthopedagoog-generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog (NIP). De Minister is op dit punt buitengewoon helder: BIG-registratie behoort de norm te zijn. Zoals zij het formuleert: “Voor in de wet BIG geregelde beroepen geldt dat het deskundigheidsgebied en de opleidingsvereisten wettelijk geborgd zijn. Daarnaast is voor patiënten controleerbaar of een zorgverlener rechtmatig zijn titel gebruikt en zijn deze zorgverleners tuchrechtelijk aanspreekbaar op hun handelen.” [zie over het NIP en BIG-registraties ook de Blog van deze week van Koen van der Avoort]

Meer inzicht

Ter wille van de controleerbaarheid  wil de Minister wel meer inzicht krijgen in de rol van de hoofdbehandelaar en mede-behandelaren. Om die reden zal vanaf 2014 op de declaratie een aantal aanvullende gegevens vermeld moeten worden, te weten: de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar, de betrokken medebehandelaren en hun beroep en de directe en indirecte tijd die elk van de behandelaren heeft besteed aan de patiënt.

Vanaf 2016 

In de komende jaren wil de Minister komen tot een definitieve regeling van het hoofdbehandelaarschap, die in 2016 in moet gaan. Dit geeft de gelegenheid om te zien hoe de specialistische GGZ zich zal ontwikkelen, en een nadere regeling van het hoofdbehandelaarschap hierop af te stemmen. Om zo’n regeling goed te onderbouwen wil de Minister in de komende jaren onderzoek laten doen naar de ontwikkeling van de GGZ en de aard van de zorg in de verschillende echelons. Ook de declaratiegegevens over hoofd- en medebehandelaren zullen hierbij gebruikt worden.

NVGzP: tevreden

Het besluit van de Minister sluit aan bij het standpunt dat de NVGzP vorige week publiceerde. Huib van Dis, voorzitter van de vereniging, is dan ook tevreden met het besluit: “Het is verstandig dat de Minister even adempauze inlast. Verder getuigt het van groeiend inzicht dat de Minister BIG-registratie als uitgangspunt neemt, en de klinisch neuropsycholoog en de gz-psycholoog met name noemt als disciplines die op kunnen treden als hoofdbehandelaar. Ik ga ervan uit dat ons advies hieraan een bijdrage heeft geleverd.”

Meer lezen

Brief Minister aan Tweede Kamer d.d. 2 juli

Standpunt NVGzP d.d. 27 juni

Gezamenlijk standpunt partijen bestuurlijk akkoord d.d. 28 juni

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.