Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen

21-04-2020

Als gevolg van de veranderingen in de GGZ vanaf 2015, zag de inspectie risico’s voor thuiswonende mensen met chronisch psychische aandoeningen. Zij heeft daarom samen met de zorgaanbieders in kaart gebracht welke gevolgen de ambulantisering had voor de zorg voor deze groep.

In juni 2018 bracht de inspectie een overkoepelend rapport met een nadere duiding. Zij signaleerde grote risico’s. De meest kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van GGZ, bleken een grote kans te hebben om tussen wal en schip te vallen. Er was betere zorg voor hen nodig. De inspectie constateerde dat de beoogde afbouw van bedden gelukt leek, maar dat de opbouw van ambulante (netwerk)zorg achter bleef. De druk op FACT-teams was (te) groot. De samenwerking tussen GGZ en huisartsenzorg kon beter.

In 2019 heeft de inspectie in zes gebieden toezichtonderzoeken uitgevoerd naar de situatie rondom de (ambulante) GGZ. Dit rapport schetst een samenvatting van de belangrijkste inspectiebevindingen uit het toezicht in deze gebieden.

Belangrijkste bevindingen uit het rapport
In het rapport worden de resultaten gevat in verschillende bevindingen. Deze bevindingen zijn:

  • Zorgvraag stijgt, maar aanbod wordt onvoldoende hierop afgestemd door gebrek aan informatie.
  • Samenwerking rondom individuele cliënten neemt toe, maar regionale ambitie en visie op samenhangende zorg nauwelijks aanwezig
  • Er is aandacht voor herstel en eigen regie binnen de GGZ. Betrokkenheid naasten kan beter.
  • Zorg voor doelgroep knelt, mede door hoge werkdruk bij huisartsenzorg en de (ambulante) GGZ
  • Risico’s door gebrekkige informatie-overdracht binnen het zorgnetwerk
  • Wachttijden door onvoldoende doorstroming en continuïteit: vaak geen juiste zorg op juiste plek
  • Hanteren van crisis bij cliënten in het netwerk kan beter.
  • Gebrekkige samenwerking met sociaal domein

Conclusie
De zorg voor kwetsbare mensen met chronisch psychische aandoeningen is binnen de ambulante zorg nog onvoldoende. De capaciteit van de ambulante zorg blijkt vaak niet toereikend en de samenhang in de zorg ontbreekt. De inspectie ziet dat een gedeelde regionale visie en ambitie ontbreekt op het zorgaanbod voor de meest kwetsbare doelgroep in de GGZ. Dit geldt zowel op landelijk als op regionaal en/of lokaal niveau.

Aanbevelingen
Wil de ambulante zorg voor deze groep verbeterd worden, dan dienen er een aantal veranderingen doorgevoerd te worden. In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan aan de diverse actoren betrokken bij deze ambulante zorg. Tendens is om meer (regionaal) samen te werken, het beter betrekken van naasten, organiseer en faciliteer regionaal eigenaarschap en zorg voor goede financieringsmogelijkheden.

Meer informatie
Het rapport van de IGJ kun je hier vinden.