Maandbericht P3NL

28-03-2017

In dit maandbericht belicht ik een aantal onderwerpen die in de maand maart speelden: 

  • ROM, een nieuw hoofdstuk;

  • Directeurenoverleg en tafel Jeugd;

  • Commissie Bekostiging;

  • Algemene Vergadering;

  • Commentaarronde Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ en Generieke module Organisatie van zorg voor kind en jongere.

ROM
Het kan niemand ontgaan zijn: de discussie rondom ROM vraagt veel aandacht. De minister heeft eind vorige week aan de Tweede Kamer laten weten dat de huidige ROM-gegevens weliswaar zodanig zijn bewerkt dat deze niet tot een persoon herleidbaar zijn, maar ook dat door een eerdere uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het dubbel pseudonimiseren niet meer voldoende is voor het verwerken van deze data. Door deze uitspraak kunnen de ROM-data als persoonsgegevens worden aangemerkt en deze mogen alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is. Op dit moment is het toestemmingsvereiste de enige wettelijke grondslag voor het aanleveren van ROM-data aan SBG. De minister heeft daarom besloten om in overleg met partijen en de AP te onderzoeken of nadere wetgeving nodig is, om zodoende de doorontwikkeling van kwaliteit te blijven ondersteunen. Op maandag 27 maart hebben alle betrokken partijen, waaronder P3NL en NIP, met elkaar afgesproken hoe hier in gezamenlijkheid mee moet worden omgegaan zonder te blijven steken in het redden van of stoppen met ROM. Nog deze week zal er een breed gedragen reactie en advies voor zorgverleners hoe hier mee om te gaan, naar buiten worden gebracht.

Activiteiten binnen P3NL
Eén van de belangrijkste dingen die P3NL kan brengen, is de onderlinge afstemming en ontmoeting. De afgelopen maand was er weer een aantal momenten:

  • Op 20 maart hebben de directeuren of een andere vertegenwoordiger van de betreffende vereniging, een heel scala aan lopende zaken besproken en onderling afgestemd. Hierbij kun je denken aan het geven van een update over de toekomstagenda Gepast Gebruik en Transparantie vanuit de vraag wat dit concreet voor de professional betekent, de aanbevelingen van de commissie Beroepengebouw en de status van de commissie Jeugd. Later die avond vergaderde ook de (nu nog) tafel Jeugd.
  • Op 22 maart kwam de commissie bekostiging bij elkaar. Er is afgesproken hoe we in gezamenlijkheid willen omgaan met onderwerpen als de evaluatie van het kwaliteitsstatuut, de circulaire therapieën GGZ van ZN die bepaalt wat verzekerde zorg is en wat niet, de bekostiging van psychologen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, de screening van zorgcontracten en het beoordelen van zorgverzekeraars en de uitnodiging van het NIP om commentaar te leveren op de enquête over de contractering voor vrijgevestigden later dit jaar.
  • Ook op 22 maart vond er een Algemene Vergadering plaats. Naast typische ‘verenigingszaken’ als het verslag van de kascontrolecommissie en het vervolgens vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag over 2016, was er een constructieve en inhoudelijke discussie over de ROM. Verder was er ruimte om met gezondheidseconoom Marc Pomp in gesprek te gaan over het onderzoek naar preventie en vroege interventie. De centrale vraag is: investeren in preventieve GGZ: wat levert het op voor individu en samenleving? P3NL is trekker van dit onderwerp binnen de toekomstagenda Gepast Gebruik en Transparantie waarbij samengewerkt wordt door beroeps- en brancheverenigingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Het rapport zal aan onze gesprekspartners aan deze bestuurlijke tafel worden aangeboden. Daarna zullen we het breder verspreiden.

Commentaarronde Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ en Generieke module Organisatie van zorg voor kind en jongere
Op dit moment wordt er een commentaarronde gemaakt over deze twee zorgstandaarden. De documenten zijn binnen P3NL verspreid onder alle negen aangesloten verenigingen om te komen tot een gezamenlijke reactie. De sectie Jeugd van het NIP heeft hierbij een voortrekkersrol.

Marnix de Romph, directeur P3NL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.