Maandbericht P3NL – december 2016

14-12-2016

Hierbij het derde maandbericht vanuit P3NL. Ook in de afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Een greep uit de concrete resultaten:

  • Leden van het NIP, NVGzP, NVRG, NVO, VEN en VPeP kunnen zich voor € 25,- per jaar aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Vanwege de Wkkgz is het verplicht voor elke zorgverlener om een klachtenregeling en –functionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een geschillenregeling. Tegen zeer beperkte kosten voldoet u dus aan deze verplichting. NB: de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris en de kosten die gemoeid zijn met de inzet van de geschillencommissie worden apart in rekening gebracht bij de aangesloten leden. Zie voor meer informatie: p3nl.nl
  • Er is door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de verenigingen die bij P3NL zijn aangesloten, en de NVP een advies opgesteld over het beroepengebouw. Bij de aanbevelingen is een onderscheid gemaakt tussen knelpunten binnen en buiten het BIG-beroepengebouw. Over de in totaal zes thema’s zijn gezamenlijke aanbevelingen geformuleerd. Over de plek die de Orthopedagoog-generalist en de K&J-psychologen in het BIG-beroepengebouw al dan niet zouden moeten krijgen, is geen gezamenlijke visie geformuleerd. Wel wordt een aantal suggesties gedaan om een zo helder mogelijk beroepengebouw te krijgen. Voor het overige geldt dat P3NL en de NVP van harte de aanbevelingen overnemen. We zijn de opstellers van het advies erkentelijk voor het vele (denk)werk en spreken waardering uit over het resultaat. Bij de inrichting van het beroepengebouw zal P3NL onverminderd blijven pleiten voor een zo helder mogelijk beroepengebouw. Lees hier het eindrapport van de werkgroep.
  • P3NL was ook de afgelopen maand weer intensief betrokken bij de Agenda GGZ. Hierbij gaat het over heel veel aspecten van de zorg. Het thema waar wij trekker van zijn, preventie en vroege interventie, krijgt een vervolg middels een (voor)onderzoek door Marc Pomp. Concreet willen we proberen vast te stellen wat het implementeren belemmert van de goede lessen die hierover al geleerd zijn en de goede interventiemogelijkheden die mogelijk zijn. Om die reden willen we bij de invulling van dit thema bij aanvang twee sporen volgen: 1) structurele aandacht voor preventie en vroeg interventie binnen de GGZ en 2) het onderzoeken van de kosteneffectiviteit van preventie en vroege interventie.
  • Er is een gezamenlijke reactie gegeven op de internetconsultatie in het kader van de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We blijven als beroepsverenigingen namelijk twijfels houden over de effectiviteit van de voorgestelde meldplicht en grote zorgen over de negatieve effecten die deze kan hebben op de vertrouwensrelatie en de bereidheid hulp te zoeken. Lees hier de reactie op de internetconsultatie.
  • Op 30 november is tijdens een bijeenkomst van Zorg Poort 3.0 het boek ‘De burger de baas’ gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst heeft P3NL een bijdrage geleverd aan het gesprek hierover via een pitch en de aandacht gevestigd op het belang van evidence based werken voor gepast gebruik van GGZ. Dat wil zeggen het hand in hand gaan van wetenschappelijke kennis, kennis en kunde van de zorgverlener en de (ervarings)deskundigheid van de patiënt.

Kwaliteitsstatuut
Zoals inmiddels bekend, is P3NL nauw betrokken bij de invoering van het Kwaliteitsstatuut voor de GGZ per 1 januari 2017. Inmiddels hebben 4.193 vrijgevestigden een account aangemaakt en zijn er 3.676 statuten ingediend. Voor de instellingen staat de teller op
361 aangemaakte accounts en 245 ingediende statuten. We roepen degene op die nog geen Kwaliteitsstatuut hebben ingediend, dat zo snel mogelijk te doen. Ondertussen heeft P3NL bij Zorgverzekeraars Nederland gepleit voor soepele invoering en hantering van het Kwaliteitsinstituut. Zie bijgevoegde brief.

Bestuurlijke inzet
Binnen P3NL hebben we voortdurend oog voor de interactie tussen zorgverlener en patiënt. Het zorgstelsel  moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt en ook de afgelopen maand is er veel overleg geweest met bijvoorbeeld de LPGGz, VWS, ZN en GGZ Nederland. DE bedoelingen lopen niet eens zover uiteen, maar je weet wat ze zeggen: the devil is always in the detail …

Marnix de Romph, directeur P3NL

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.