Ledenraad 6 juli: beleidsconsultatie, jaarrekening en kennismaking met P3NL

07-07-2016

Woensdagavond 6 juli heeft de ledenraad van de NVGzP voor de tweede keer dit jaar vergaderd. Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen: kennismaking met voorzitter en directeur P3NL; Jaarverslag en -rekening 2015 en de beleidsconsultatie nav het werkplan 2016.

 

Kennismaking P3NL

Jeroen Muller, voorzitter P3NL, informeerde de ledenraad over de redenen voor oprichting van P3NL. P3NL vertegenwoordigd met haar negen leden 20.000 psychologen, pedagogen en psychotherapeuten. Daar waar er gezamenlijk opgetreden kan worden is P3NL de spreekbuis bijvoorbeeld richting VWS. In november vorig jaar is de eerste mijlpaal bereikt: de medewerking aan de totstandkoming van de Agenda Transparantie en gepast gebruik. Momenteel is P3NL directeur Marnix de Romph met de verschillende besturen in gesprek. Hierin geven de besturen aan welke onderwerpen door P3NL opgepakt kunnen gaan worden namens alle verenigingen maar ook de onderwerpen die bij de verenigingen zelf moeten blijven. Zo heeft de NVGzP aangegeven dat de belangenbehartiging van de BIG geregistreerde psychologen een aangelegenheid van de NVGzP moet blijven. De input vanuit de negen besturen wordt verwerkt in het beleidsplan. Ook kwam tijdens deze kennismaking de aanvraag van de NVO aan VWS om de Orthopedagoog Generalist toe te laten als artikel 3 beroep in het BIG, aan de orde. Hier werd met de ledenraad over van gedachten gewisseld. Duidelijk mag zijn dat de aanvraag van de NVO al in 2013 bij VWS heeft neergelegd, dit is nog voor de oprichting van P3NL, in april 2015, geweest.

Jaarverslag en -rekening 2015

Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn tijdens de vergadering unaniem vastgesteld. Binnenkort zal het jaarverslag worden toegevoegd aan de website.

Beleidsconsultatie

Eind 2015 is het beleidsplan (ook werkplan genoemd) 2016 goedgekeurd door de ledenraad (klik hier voor het document). De ontwikkelingen in de externe wereld hebben het noodzakelijk gemaakt dat de NVGzP op hoofdlijnen oplossingsrichtingen moet kiezen ten aanzien van een aantal dossiers waaronder het EVC traject. De consultatie van de ledenraad over dit onderwerp lichten we hier nader toe.

Het EVC-traject (EVC staat voor Eerder Verworven Competenties) heeft betrekking op een grote groep ervaren master psychologen en -pedagogen die zonder BIG registratie grotendeels zelfstandig werken in de individuele gezondheidszorg. Dit is sowieso een onwenselijke situatie omdat cliënten door het ontbreken van de BIG-registratie niet kunnen beoordelen of ze te maken hebben met een psycholoog of pedagoog die voldoet aan de kwaliteitsnormen. Daarnaast doet het de positie van de gz-psycholoog geen goed, aangezien deze niet BIG-geregistreerde psychologen en – pedagogen veelal vergelijkbaar werk doen als de gz-psycholoog. Een EVC traject heeft als doel om deze groep de mogelijkheid te bieden een gz-kwalificatie te halen conform de eisen die daar voor staan. Op dit moment is het alleen mogelijk om de gehele gz-opleiding te doorlopen.

Ten aanzien van de ontwikkeling van een EVC-traject is er vanaf het begin sprake geweest van zeer uiteenlopende standpunten binnen de NVGzP. Inmiddels heeft de NVGzP zich ontwikkeld tot een stabiele vereniging met een door de externe wereld erkende positie ten aanzien van verschillende aspecten van de BIG registratie voor psychologen. Andere partijen zijn inmiddels bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van een EVC-traject. Daarom is een standpunt van de NVGzP nu opportuun en noodzakelijk.

In de discussie tijdens de vergadering werd duidelijk dat het streven van het bestuur dat er uiteindelijk alleen BIG-geregistreerde psychologen werkzaam zijn in de individuele gezondheidszorg, grotendeels gedeeld wordt door de ledenraad. Een nader onderzoek om ervaren masterpsychologen dan ook een traject te kunnen bieden om gz-psycholoog te worden, kan daar een logisch gevolg van zijn. Wel werd benadrukt dat zo’n traject in een breder plan getrokken moet worden waar ook steun en draagvlak is van VWS en werkgeversorganisaties. Een breed nader onderzoek naar de omvang van de doelgroep, de toeleiding en criteria is noodzakelijk om een advies te kunnen geven of een EVC-traject ingezet kan worden cq haalbaar is. Het bestuur van de NVGzP neemt deze input mee om haar standpunt verder te bepalen.

Na een in goede sfeer verlopen intensieve bespreking van inhoudelijke onderwerpen, werd de vergadering even na negenen afgesloten door voorzitter Marc Verbraak. Op 3 november staat de volgende ledenraadsvergadering gepland.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.