Landelijke Opleidingsraad van start

18-10-2018


Samen bouwen aan toekomstbestendige opleidingen voor de psychologische BIG-beroepen. Dat is het doel van de Opleidingsraad. Op 20 september jl. gaf het bestuur van de FGzPt zijn fiat aan de oprichting van deze raad.

De Opleidingsraad is een landelijk platform voor de psychologische BIG-beroepen. De raad vormt de brug tussen regelgeving en praktijk en sluit aan bij belangrijke maatschappelijke thema’s. En dat is nodig, zegt initiatiefnemer Maartje Schoorl, zelf klinisch psycholoog en hoofdopleider van twee BIG-opleidingen. Tijdens een invitational conference over Opleiden in de GGZ bij VWS in maart afgelopen jaar is het idee ontstaan vanuit een breed gedeelde behoefte aan meer samenhang en samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de opleidingen en tussen opleidingen onderling. ‘’Ook maatschappelijk hebben wij de plicht om over de belangen van onze eigen opleidingen, organisaties of beroepsverenigingen heen te kijken. In de Opleidingsraad gaan we gezamenlijk nadenken over de BIG-psychologen die nu en straks nodig zijn en hoe je deze professionals opleidt.”

Zetelverdeling
De zetelverdeling van de Opleidingsraad is inmiddels vastgesteld. De raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van het beroepenveld: hoofdopleiders van de psychologische BIG-opleidingen (GZ, PT, KP en KNP), vertegenwoordigers van de universitaire masteropleidingen, vertegenwoordigers van praktijkopleidingsinstellingen, een vertegenwoordiger van de opleidelingen en een patiëntvertegenwoordiger. De Opleidingsraad is een orgaan van de FGzPt en wordt ondersteund door het bureau van de FGzPt. Door de Opleidingsraad in te bedden in de bestaande governance, wordt een optimale afstemming bereikt van de taken en verantwoordelijkheden van de opleidingsraad in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden die het College en de Registratiecommissie in de governance hebben.

Aansluiting master en gz-opleiding
Het eerste prangende thema voor de Opleidingsraad ligt al op tafel: een goede aansluiting tussen masteronderwijs, dus tussen zowel de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, orthopedagogische masters en gezondheidswetenschappen, en de gz-opleiding. “Dat is één van de inhoudelijke dossiers die al heel lang spelen in Psy-BIG-land. Daar moeten we echt met elkaar keuzes in gaan maken en besluiten over nemen. De Opleidingsraad kan daarin een belangrijke, initiërende rol in nemen. Binnen een jaar proberen we in de werkgroep Aansluiting Master-GZ tot een plan te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden, vanuit gemeenschappelijke belangen. De uitvoering wordt dan natuurlijk nog een hele kwestie , maar stap 1 is om overeenstemming te krijgen over waar we met elkaar naartoe willen zodat op termijn bevoegde professionals de beste kwaliteit van zorg kunnen bieden, en studenten niet langer opgeleid worden voor een onzeker beroepsperspectief .” En zo ligt er een hele stapel opleidingsthema’s waarover de Opleidingsraad de discussie wil aangaan. Schoorl: “Denk aan een gezamenlijke visie op de BIG-psycholoog van de toekomst, aan vrijstellingenbeleid op basis van competenties, of aan de doorontwikkeling van vaardigheidsonderwijs in de opleidingen. Daarbij is landelijke afstemming natuurlijk cruciaal, ook om alle sectoren en doelgroepen mee te nemen.”

Landelijke coördinatie
Dé trigger tot verandering zat voor Schoorl in een brandbrief van hoogleraar Ad Kerkhof. In de brief hield Kerkhof een stevig pleidooi voor een meer structurele inbedding van het onderwijs in suïcidepreventie. “Ik zag die brief in verschillende overleggen voorbij komen. In al die overleggen werd Kerkhofs oproep voor kennisgeving aangenomen maar niet centraal opgepakt. Dat vond ik erg: het gaat over de ergste vorm van psychisch leed. Ik heb onderwijs over suïcidepreventie toen zelf opgepakt en ben gestart met de ontwikkeling van een e-learningmodule, die hopelijk voor alle opleidingen beschikbaar komt, dus inclusief de masteropleidingen. Maar zo gaat dat vaker in ons veld: iemand in het land pakt een handschoen op, maar er is geen landelijke visie of afstemming om ervoor te zorgen dat álle onderdelen van onze opleidingen, van universiteit tot de specialistenopleidingen, belangrijke maatschappelijke thema’s en nieuwe wetenschappelijke inzichten in hun onderwijsprogramma verankeren.”

Eén aanspreekpunt
Ook partijen als VWS en de FGzPt hebben behoefte aan die landelijke coördinatie. Schoorl: “Zo is er behoefte aan een aanspreekpunt voor de advisering over de inhoud van de opleidingen, maar waar klop je aan als je met vele partijen te maken hebt met hun eigen visie op opleiden? Vanaf nu is er één aanspreekpunt voor alle psychologische BIG-opleidingen: de Opleidingsraad.”

Zélf de lead nemen
Begin 2019 organiseert de Opleidingsraad een invitational conference voor alle betrokkenen bij de opleidingen. Om de oprichting van de Opleidingsraad te vieren, maar ook met inhoudelijke doelen: Ten eerste: input verzamelen om binnen nu en een jaar als Opleidingsraad een krachtige visie op de toekomst van de opleidingen te presenteren. Daarnaast zal het vraagstuk over de aansluiting master-GZ voorgelegd worden aan alle betrokkenen om gezamenlijk uitgangspunten te formuleren voor de meest optimale oplossing. “We moeten daarin zélf de lead nemen. Als wij onze stem niet luid laten horen wordt er over ons hoofd besloten. Wij moeten zelf de regie gaan nemen!