Korte terugblik Algemeen Overleg GGZ

29-04-2019


Eind april vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg GGZ plaats. Hierbij ging het met name over wachtlijsten, Wvggz (observatiemaatregel), arbeidsmarkt en inkoopvoorwaarden. Hierbij een korte terugblik.

Wachtlijsten
In het overleg ging het over de doorzettingsmacht van de Nza rond de activiteiten van zorgverzekeraars om de wachtlijsten weg te werken. In een rapport van de Nza werd duidelijk dat zorgverzekeraars onvoldoende hieraan bijdragen. Staatssecretaris Blokhuis heeft aangegeven de Nza nogmaals op hun taken hieromtrent te wijzen, maar dat zorgverzekeraars eerst de tijd krijgen om verbeteringen door te voeren. In de monitor contractering (medio 2019 beschikbaar) zal hier verder op worden ingegaan.
Diverse partijen spraken hun ongenoegen uit over het langzame verloop van het opheffen van de wachtlijsten. Staatssecretaris Blokhuis beaamt dit, maar geeft daarbij de complexiteit van deze problematiek aan. Hij ziet goede voorbeelden ontstaan en gaat ervan uit dat met huidige activiteiten wachtlijsten verder zullen afnemen.

Wvggz (observatiemaatregel)
Diverse partijen stelden de invoering van de observatiemaatregel nogmaals ter discussie. CDA, PvdA, VVD en SGP gaven aan meerwaarde te zien in het invoeren van deze maatregel om zo de veiligheid van de maatschappij te vergroten. Hierbij werd nadrukkelijk de link gelegd met de aanpak van verwarde personen. D66, SP en GroenLinks zijn tegen.
Staatssecretaris Blokhuis geeft aan dat er nu al veel mogelijk is en zodoende een observatiemaatregel nu niet opnieuw ter discussie te stellen. Hij zegt wel toe om actief te monitoren of observatiemaatregel in de toekomst toch noodzakelijk is.

Arbeidsmarkt
Diverse politieke partijen maken zich zorgen over de groei van het aantal zzp’ers binnen de zorg. Met name de hoge tarieven die deze professionals vragen, is hen een doorn in het oog.
Staatssecretaris Blokhuis geeft aan dat er een apart traject loopt met V&VN, NVvP en GGZ Nederland om de arbeidsomstandigheden van personeel te verbeteren. Hij denkt dat de verbetering van de arbeidsomstandigheden ook de groei van het aantal zzp’ers kan tegengaan, omdat ervaren werkdruk en administratieve lasten belangrijke redenen zijn om uit loondienst te gaan.

Inkoopvoorwaarden
De SP hekelt de werkwijze van zorgverzekeraars om e-health verplicht te stellen bij de zorginkoop. Vraag is of dit daadwerkelijk altijd zin heeft of dat het een strategische keuze is vanwege de wachtlijsten. Staatssecretaris beaamt dat verplicht stellen van e-health onwenselijk is, vooral voor kleine aanbieders. Een mogelijke oplossing gaat hij hierbij onderzoeken.