Jeugdigen met een psychische stoornis vooralsnog niet in de WLZ

20-10-2021

Paul Blokhuis, staatssecretaris ministerie van VWS, heeft besloten dat jeugdigen met een psychische stoornis nog niet kunnen toetreden tot de WLZ.

Te veel onzekerheden
Het afgelopen jaar heeft het ministerie van VWS met de betrokken veldpartijen intensief verkend hoe toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis binnen de in het amendement genoemde randvoorwaarden, verantwoord kan worden vormgegeven. Hierbij is gebleken dat er onzekerheden zijn die op voorhand niet voldoende kunnen worden verminderd en dat daarmee onvoldoende kan worden gegarandeerd dat aan de gestelde randvoorwaarden (duidelijkheid omvang, weinig uitvoeringsgevolgen en weinig financiële consequenties) kan worden voldaan.

Jeugdwet
Het betekent dat deze jongeren blijven aangewezen op de benodigde hulp op grond van de Jeugdwet. In veel gevallen zal dit specialistische jeugdhulp betreffen. Om de beschikbaarheid van die specialistische jeugdzorg te verbeteren, heeft het ministerie van VWS het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid zorg voor jongeren in voorbereiding. In dit wetsvoorstel wordt samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau op het gebied van specialistische jeugdhulp verplicht. Daarnaast worden extra middelen voor 2021 en 2022 beschikbaar gesteld. Tot slot werkt het ministerie van VWS samen met de VNG en veldpartijen aan een Hervormingsagenda voor de Jeugd die moet leiden tot een duurzame verbetering en houdbaarheid van het jeugdhulpstelsel.

Brief ministerie van VWS
De brief van Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer kun je hier vinden.

Achtergrondinformatie over bovenstaand besluit kun je hier inzien.