Invoering kwaliteitsstatuut GGZ

02-05-2016

Zoals bekend zijn ggz-aanbieders vanaf 1 januari verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben dat voldoet aan de eisen van het model kwaliteitsstatuut. Vorige week is bekend geworden hoe deze eis zal worden ingevuld.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers aangegeven hoe zij het toezicht op het hebben van een kwaliteitsstatuut wil invullen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staat dat goede zorg moet worden geleverd. Onderdeel daarvan is dat voldaan wordt aan de standaarden die in het Register van het Zorginstituut zijn opgenomen. De Inspectie houdt hier toezicht op.

Het kwaliteitsstatuut is een van de standaarden die is opgenomen in het Register van het Zorginstituut. Dat betekent dat de Inspectie het kwaliteitsstatuut zal betrekken bij haar toezicht.

Kwaliteitsstatuut en declaraties

Het hebben van een kwaliteitsstatuut is wettelijk gezien geen voorwaarde om te mogen declareren. Wel wordt op een aantal andere manieren gestimuleerd dat aanbieders beschikken over een kwaliteitsstatuut.

  • Met ingang van 1 januari 2017 zal aan de NZa-regels voor de GGZ een zogenaamde transparantieverplichting worden toegevoegd. Dit betekent dat een aanbieder van GGZ moet  aangeven of hij een kwaliteitsstatuut heeft, en wat de inhoud hiervan is.
  • In de NZa-regelgeving zal worden opgenomen dat zorg alleen gedeclareerd mag worden als voldaan wordt aan de eisen die in het model kwaliteitsstatuut gesteld worden aan de regiebehandelaar.
  • Verzekeraars zullen naar verwachting het hebben van een kwaliteitsstatuut opnemen in hun inkoop- en polisvoorwaarden. Onduidelijk is nog of dit ook zal gelden voor restitutiepolissen.

Klik hier  voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

[cd_text]

6 thoughts on “Invoering kwaliteitsstatuut GGZ

  1. Hoewel er in de vorige nieuwsbrief de nodige info over het kwaliteitsstatuut werd gegeven, is het mij niet helder wat het format hiervan is. Is er een format/voorbeeld beschikbaar? En moet deze ook op de website terecht komen?

    1. In het kwaliteitsstatuut van een instelling of vrijgevestigde praktijk moeten alle punten geregeld zijn die in het model kwaliteitsstatuut staan omschreven. Het kwaliteitsstatuut moet inderdaad beschikbaar zijn voor patiënten, verwijzers en verzekeraars, bijv. via publicatie op de website. Daarnaast moet het worden gedeponeerd bij het Zorginstituut.
      De beroepsverenigingen zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de ondersteuning van hun leden bij de formulering van een kwaliteitsstatuut. Zodra hierover meer bekend is zullen we hier op onze site en via onze Nieuwsbrief over berichten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.