Hoofdlijnenakkoord GGZ

20-02-2019

Medio 2018 hebben 12 partijen (waaronder P3NL) het hoofdlijnenakkoord GGZ getekend. Alhoewel er al (kleine) scheurtjes in het akkoord zijn gekomen, is dit een belangrijk document, wat aangeeft waar het GGZ-veld zich de komende jaren (2019-2022) op gaat richten.

Scheurtjes hoofdlijnenakkoord
Het akkoord benoemt dat gemeenten een belangrijke rol hebben in de realisatie van de doelen van het hoofdlijnenakkoord. Maar de belangenvertegenwoordiger van gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), wilde dit akkoord deze zomer niet ondertekenen. De VNG vindt namelijk dat gemeenten te weinig rijksbijdragen krijgen om de zorgtaak uit te voeren, die ze sinds 2015 hebben. In het akkoord werd daarom opgenomen dat de VNG later dit jaar zou beslissen. Tot op dit moment heeft de VNG het akkoord niet ondertekend.

Verder is er discussie over voortgang van het zorgclustermodel, de nieuwe bekostigingsstructuur van de curatieve GGZ. GGZ Nederland en ZN hebben aangegeven hun twijfels te hebben over daadwerkelijke realisatie van deze structuur. Achter de schermen wordt nu druk onderhandeld hoe nu verder.

Inhoud hoofdlijnenakkoord
De NVGzP hoort dikwijls dat leden geen idee hebben wat er in het hoofdlijnenakkoord van de GGZ staat. Zodoende hierbij een korte reminder: de belangrijkste afspraken uit het hoofdlijnenakkoord GGZ:

1. Oplossen arbeidsmarktproblematiek

 • Taak- en functiedifferentiatie, duidelijke kaders inzet personeel en grotere instroom opleidingsplaatsen
 • Betere arbeidsomstandigheden en -voorwaarden in de zorg
 • Inzet ervaringsdeskundigen
 • Invoering nieuwe prestatiestructuur (extra beroepen declarabel maken)
 • Crisisdiensten en ANW-diensten vrij van personeelstekort
 • Nieuwe samenhangende beroepenstructuur voor psychologische en pedagogische zorg
 • Extra opleidingsplekken voor gz-psychologen
 • Eenmalig 20 miljoen extra voor opleidingsmogelijkheden (waaronder 185 opleidingsplaatsen voor gz-psycholgen)
 • Nieuwe opleidingsplannen die toekomstgericht zijn (waaronder opname zorgstandaarden)
 • Minder administratieve lasten
 • Kostendekkende beschikbaarheidsbijdrage opleidingen GGZ
 • Betere, directe aansluiting master-opleiding psychologie en gz-opleiding
 • Structurele (door)ontwikkeling van opleidingen

2. Regeldruk

 • Schrappen onnodige regels en formulieren (aktieplan ‘(Ont)regel de zorg’)
 • Procesgerichte verantwoording gepast gebruik
 • Onderzoek reductie administratielast rechtmatigheidscontroles
 • Afspraken over zelfonderzoeken (zelfcontroles)

3. Kwaliteit van zorg

 • Doorontwikkelen kwaliteitsstatuut
 • Implementeren kwaliteitsstandaarden
 • Bevorderen samenwerking sociaal domein
 • Zinnige en zuinige zorg
 • Realiseren eenduidige set van kwaliteitsindicatoren
 • Wettelijke basis realiseren diverse kwaliteitsregistraties (o.a. ROM en Argus)

4. Stimuleren contractering zorg

  • Verhogen contracteergraad (groei niet-gecontracteerde zorg beteugelen)
  • Meerwaarde meerjarencontracten
  • Verbeteren contracteerklimaat
  • Jaarlijkse monitoring door Nza
  • Betere bereikbaarheid en communicatie zorgverzekeraars
  • Patiënten informeren over zorgverzekeringen (eigen kosten, zorgbemiddeling)
  • Betere samenwerking zorgverzekeraars en IGJ

5. Wetenschapsagenda

  • Doorgang wetenschapsagenda
  • Evaluatie wetenschapsagenda en mogelijke aanpassing

6. Bekostiging

 • Nieuwe bekostigingssystematiek curatieve GGZ
 • Verdere uitvoering pilot zorgclustermodel
 • Onderzoek werkzame prikkels belonen doelmatige zorg
 • Bekostiging consultatiefunctie

Inbreng NVGzP uitvoering hoofdlijnenakkoord
De NVGzP is actief betrokken bij de uitvoering van diverse punten van het hoofdlijnenakkoord. Zelfstandig, dan wel vanuit P3NL, zit NVGzP in diverse gremia en heeft met diverse partijen hierover overleg. Wanneer er hierover nieuws te melden is, zullen wij dit aan jou communiceren.