Herzieningstrajecten Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen en Multidisciplinaire richtlijn Depressie

17-07-2020

In juni 2020 zijn de herzieningstrajecten gestart voor de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van angststoornissen’ en voor de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van depressieve stoornissen’.

De beide trajecten, met een looptijd van 2 jaar, worden uitgevoerd in opdracht van de NVvP door NedKAD en het Trimbos-instituut in samenwerking met beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en andere stakeholders.

Voorzitter van de richtlijnwerkgroep voor angststoornissen is Prof.dr. Ton van Balkom. Voorzitters van de richtlijnwerkgroep voor depressieve stoornissen zijn Prof.dr. Jan Spijker en Dr. Eric Ruhé. De projectleiding en procesbegeleiding zijn in handen van Dr. Piet Post en Dr. Jolanda Meeuwissen van het Trimbos-instituut. De richtlijnwerkgroepen met vertegenwoordigers vanuit de beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen worden momenteel samengesteld.

Knelpuntenanalyse

De beide herzieningstrajecten starten met een knelpuntenanalyse. De knelpuntenanalyses richt zich zowel op inhoud als organisatie van zorg. Voor deze knelpuntenanalyses wil men nagaan wat de ervaren knelpunten in het zorgproces zijn door zowel zorggebruikers als zorgverleners om een goed beeld te krijgen van de meest relevante knelpunten in de praktijk. Op basis van een knelpunteninventarisatie zullen de richtlijnwerkgroepen een prioritering maken. Vervolgens worden uitgangsvragen bij de richtlijnontwikkeling opgesteld en wordt per uitgangsvraag nagegaan hoe deze het beste kan worden beantwoord.

De richtlijnwerkgroepen zullen een plan voor de modulaire opbouw van de richtlijn bespreken. Per module zal vervolgens worden vastgesteld op welke onderdelen actualisering nodig is, en of deze modules op basis van quick searches danwel uitgebreidere systematische literatuursearch en GRADE-systematiek kunnen worden herzien. Bij deze knelpuntenanalyse wordt voortgebouwd op de bij eerdere richtlijnherziening en bij het ontwikkelen van de betreffende zorgstandaarden geïnventariseerde kennishiaten.

Dit is de link naar de knelpuntenanalyse.

Er zijn 25 vragen in deze enquête die anoniem wordt afgenomen.

De vragenlijst kan worden ingezonden tot en met 31 augustus 2020.