Herregistratie

03-03-2017

Vóór 31 december 2016 moest een groot aantal professionals uit de beroepsgroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut, apotheker en tandarts zich herregistreren om de registratie in het BIG-register te mogen behouden. Dit betrof alle professionals uit de genoemde beroepsgroepen die vijf jaar of langer BIG-geregistreerd waren. Voor de beroepen fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen gold de herregistratieregeling al. Zij moesten zich vanaf januari 2014 voor het eerst herregistreren. Voor artsen geldt dat ze dat vanaf januari 2018 moeten gaan doen.

Op dit moment verwerkt het BIG-register de laatste aanvragen voor herregistratie van de zorgverleners. Iemand die is doorgehaald, kan nog altijd een aanvraag ‘registratie na doorhaling’ indienen. Op basis van aanvragen die nog in behandeling zijn, worden de totaalcijfers bijgewerkt. In de tabel hierna staan de cijfers vermeld,
zoals bekend per 31 januari 2017.

Beroepsgroep Aantallen per

31-01-2017

Aantallen per

31-12-2016

Procentuele afname
Apothekers 5.318 7.211 26%
Artsen 85.448 85.087 Geen afname, want herregistratie pas vanaf 2018
Fysiotherapeuten 36.082 35.940 Geen afname, herregistratie al sinds 2014
GZ-psychologen 14.109 17.558 20%
Psychotherapeuten 4.425 7.006 37%
Tandartsen 10.725 14.705 27%
Verloskundigen 4.216 4.190 Geen afname, herregistratie al sinds 2014
Verpleegkundigen 195.757 195.320 Geen afname, herregistratie al sinds 2014
Totaal 356.080 367.008

Per beroepsgroep is aangegeven hoeveel professionals er in het BIG-register zijn ingeschreven per 31 januari 2017, zoals nu bekend, ten opzichte van 31 december 2016. De GZ-psychologen laten met 20% relatief de minste afname zien in het aantal BIG-geregistreerden. De psychotherapeuten met 37% de grootste. Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:

  • Het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd
  • Wonen en/of werken in het buitenland
  • Andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is (bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie)

 

One thought on “Herregistratie

  1. Een niet genoemde reden om de BIG-registratie psychotherapeut niet meer te ambiëren is dat er een groep psychotherapeuten en psychiaters is die het niet meer te verantwoorden vindt te werken onder de huidige regelgeving. Zij achten de door de overheid en verzekeraars opgelegde regelgeving beroepsethisch niet verantwoord en beknottend. De privacybescherming van patiënten is zeker bij de instellingen binnen de GGZ in het geding. Persoonlijke en diagnostische data van patiënten worden sans rancune of uit onwetendheid zo maar verstrekt aan verzekeraar of andere databanken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.