Handreiking Wet zorg en dwang voor orthopedagogen en psychologen

15-07-2020


In opdracht van het ministerie van VWS heeft de NVO samen met het NIP, de NVGzP en de BPSW een handreiking opgesteld ‘Wet zorg en dwang voor orthopedagogen en psychologen’. Met dit document ligt er een op onze beroepsgroep toegespitste handreiking.

In deze handreiking wordt uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor orthopedagogen en psychologen. Het document richt zich specifiek op de verschillende rollen die orthopedagogen en psychologen kunnen vervullen onder de Wzd. De handreiking is in lijn met bestaande wet en regelgeving, bestaande handreikingen en de profielen Wzd-functionaris en zorgverantwoordelijke. De handreiking onderscheidt zich van en is aanvullend op de reeds bestaande handreikingen in het feit dat de gedragswetenschapper centraal staat wat terug komt in de gebruikte voorbeelden, de uitgebreide aandacht voor het thema wilsbekwaamheid en herkennen van verzet en de aparte paragraaf over jeugd.

Op het moment van gereedkomen van de handreiking, bestaat er over een aantal uitvoeringsvraagstukken nog geen volledige duidelijkheid, is de ervaring met de uitvoering van de wet nog beperkt en is de reparatiewet/evaluatiewet nog in ontwikkeling. Verwacht mag worden dat gedurende het implementatietraject steeds meer duidelijkheid komt. Daarom zal over enige tijd deze handreiking geactualiseerd gaan worden.

De handreiking lees je hier en wordt ook gepubliceerd op www.dwangindezorg.nl