Gezocht: vaste leden voor visitatiepoule opleidingsinstellingen P-opleidingen

28-02-2022

Wil je graag in de volle breedte bijdragen aan de kwaliteit van het werkveld, je netwerk uitbreiden en je kennis (over de opleidingen) actueel houden en inzetten voor je beroepsgroep? Dan is het volgende misschien iets voor jou. De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) is namelijk op zoek naar leden voor de visitatiecommissie voor de uitvoering van visitaties van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Verschillende opleidingsinstellingen worden hierbij gevisiteerd.

Achtergrondinformatie
De vereniging FGzPt fungeert als overkoepelend orgaan voor het toezicht op de BIG-opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. In dit kader verzocht de Minister van VWS in 2015 aan de FGzPt om een nieuwe toezichtstructuur in het leven te roepen voor deze vier opleidingen, waarbij een strikt onderscheid bestaat tussen regelgeving en toezicht en tussen toezicht en opleiden.

In de jaren 2016, 2017 en 2018 is de implementatie van de nieuwe toezichtstructuur uitgevoerd. Hierbij is het toetsingskader ontwikkeld, getest, uitgevoerd en verankerd in de regelgeving. In 2019 en 2020 is het toetsingskader geëvalueerd en nader uitgewerkt. Dit resulteerde in een verder uitgewerkt Toezichtkader in 2020 en is in 2021 een herziene Visitatiekader vastgesteld door de CRT.

Samenstelling visitatiecommissie
Een visitatiecommissie bestaat uit een voorzitter, twee inhoudsdeskundigen en een opleideling-lid. De visitatiecommissie wordt ondersteund door een secretaris die geen lid is van de commissie. De secretaris begeleidt het visitatieproces en stelt de schriftelijke rapportages op. Allen worden benoemd door de CRT.

Elke visitatiecommissie moet op een zodanige manier zijn samengesteld dat:

  •       de onafhankelijkheid van de commissie buiten kijf staat;
  •       de deskundigheid van de commissie is gegarandeerd;
  •       minimaal één van de leden een BIG-registratie heeft voor de desbetreffende opleiding.

Hierdoor kan een zinvolle en constructieve discussie tussen ‘peers’ ontstaan.

De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de leden te laten verklaren dat zij tenminste drie jaar niet op de een of andere wijze bij de te visiteren opleiding betrokken zijn geweest.

Wat wij zoeken en bieden
De CRT is specifiek op zoek naar inhoudsdeskundigen en opleideling-leden die onderdeel willen uitmaken van de visitatiepoule. Voorafgaand aan de visitatie ontvangen de leden een online training. Een lid besteedt in totaal ongeveer 2 à 2,5 dag aan één visitatietraject (per opleiding, de training van ca. 2 uur wordt eenmalig gegeven). De eerstvolgende beoogde visitaties zullen in de eerste helft van 2023 plaatsvinden. Het visitatiebezoek zal fysiek uitgevoerd worden.

Naast het leveren van een zinvolle bijdrage aan het werkveld en de mogelijkheid om je kennis optimaal te kunnen inzetten, betaalt de FGzPt uiteraard een vergoeding voor deelname. Ook worden eventuele reiskosten en overnachtingen vergoed. Daarnaast kun je de met de visitatie samenhangende voorbereidende/afrondende vergaderingen opvoeren als overige deskundigheidsbevordering in het kader van je herregistratie als gezondheidszorgpsycholoog-specialist.

Profiel van de leden
Inhoudsdeskundig lid

Een inhoudsdeskundig lid dient een onafhankelijk oordeel te kunnen geven over de gevisiteerde opleidingsinstelling en geen belang te hebben bij de uitkomst. Hij/zij is actief of actief geweest als hoofdopleider, hoofddocent of praktijkopleider bij een van de opleidingen. Ook beschikt de inhoudsdeskundige over kennis van het psychologisch werkveld in Nederland. Hieronder wordt verstaan het beschikken over een goed en actueel overzicht van de eisen die het veld stelt aan de gezondheidszorgpsycholoog, de psychotherapeut en hun specialismen. Tot slot heeft hij/zij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk of het vakgebied. Hij/zij beschikt over gezag en actuele kennis van de inhoud van de opleiding(en).

Opleideling-lid                                                                                                                                                                               
Een opleideling-lid dient eveneens een onafhankelijk oordeel te kunnen geven over de gevisiteerde opleidingsinstelling en geen belang te hebben bij de uitkomst. Hij/zij moet specifiek in opleiding zijn tot klinisch psycholoog (of klinisch neuropsycholoog) of ten hoogste een jaar geleden zijn afgestudeerd hierin voordat de visitatie plaatsvindt. Een opleideling-lid brengt het perspectief van een opleidingsdeelnemer mee in het visiteren van (de kwaliteit van) de opleiding.

Heb je interesse?                                                                                                                                                                               
Voldoe je aan één van de profielen en ben je geïnteresseerd in de rol van inhoudsdeskundig lid of opleideling-lid voor tenminste een van de vier BIG-opleidingen, of heb je anderszins vragen? Dan kun je tot 31 maart 2022 je CV versturen naar en/of contact opnemen met de secretaris van de CRT, mevrouw drs. S.A. Henninger. Zij is te bereiken via e-mail: registratiecommissie@fgzpt.nl. De selectiegesprekken met de commissie vinden fysiek plaats op 14 en 15 april 2022 tussen 13.00 uur en 16.00 uur in het kantoor van de FGzPt te Utrecht.