Gezocht: kandidaten voor bestuur NVGzP

29-09-2015

Op 2 september is de Ledenraad van de NVGzP benoemd. Een van de eerste taken van de Ledenraad is de benoeming van een nieuw bestuur. Alle leden van de NVGzP kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.

Samenstelling 

Het bestuur van de NVGzP bestaat uit vijf personen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een balans wat betreft geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond.

Binnen het bestuur worden de volgende functies onderscheiden:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester

Het bestuur wordt benoemd voor een periode van drie jaar. De voorzitter en de penningmeester worden in functie benoemd. De portefeuilles “Vakinhoud en kwaliteit” en “PR & Communicatie” worden in onderling overleg verdeeld. Eén van de bestuursleden zal naast zijn reguliere bestuursfunctie ook worden benoemd tot waarnemend voorzitter.

Leden van het bestuur zijn één maal herbenoembaar. 

Werkwijze

Het bestuur vergadert een maal in de zes weken, afwisselend live en telefonisch. Daarnaast wordt van bestuursleden verwacht dat zij aanwezig zijn bij de Ledenraad (die ten minste drie maal per jaar vergadert). Live vergaderingen vinden plaats in Utrecht.

Vereisten

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij

 • affiniteit hebben met de missie en de activiteiten van de NVGzP als beroepsvereniging van en voor gz-psychologen en specialisten;
 • een visie hebben op de plaats en taken van de NVGzP;
 • beschikken over ruime bestuurlijke ervaring op voor de NVGzP relevante terreinen.
 • bereid zijn zich gedurende drie jaar in te zetten voor de NVGzP (geschatte tijdsinvestering: gemiddeld 2 uur per week)

Klik hier  voor het volledig profiel van bestuursleden, zoals op 17 september jl. vastgesteld door de Ledenraad, met daarin alle functie-eisen.

Vergoeding

Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.  Desgewenst kunnen bestuursleden aanspraak maken op een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer en eventuele parkeerkosten.

Procedure

De benoeming van bestuurders geschiedt door de Ledenraad, op voordracht van een benoemingscommissie. Deze commissie bestaat uit vijf leden, van wie twee aangewezen door het huidige bestuur en drie door de Ledenraad. Klik hier voor de samenstelling van de benoemingscommissie.

De benoemingscommissie toetst de geschiktheid van de kandidaten aan de hand van het bestuursprofiel. Eventueel kan in dit kader een gesprek plaatsvinden met kandidaten. Op basis van deze toetsing doet de benoemingscommissie een bindende voordracht aan de Ledenraad.

Tijdpad

 • Interesse? Dan ontvangen wij graag vóór 17 oktober CV en motivatie met daarin eventuele belangstelling voor de functie van voorzitter of penningmeester. Deze kunnen worden gericht aan Mirjam van Dootingh, directeur, via mvdootingh@nvgzp.nl .
 • Eventuele gesprekken met kandidaten staan gepland op 10, 11 en 12 november vanaf 18.00 uur te Utrecht.
 • Gestreefd wordt naar benoeming van de nieuwe bestuursleden in de Ledenraad van 25 november aanstaande.
 • Het nieuwe bestuur treedt aan per 1 januari 2016.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van de NVGzP, Mirjam van Dootingh, mvdootingh@nvgzp.nl of 06-53156731.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.