Gevolgen DSM-5 voor verzekerd pakket – voorstel Zorginstituut Nederland

01-11-2014

De DSM-5 geeft een beter handvat voor de afbakening van verzekerde zorg dan de DSM IV. Dat stelt het Zorginstituut Nederland in een concept-notitie, die eind oktober werd gepubliceerd. In de notitie wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van de DSM-5 voor de vergoeding van diverse stoornissen. ZiN stelt voor om slechts bij een beperkt aantal nieuwe stoornissen  GGZ-hulp te vergoeden. 

Zorginstituut Nederland is de opvolger van CVZ als het gaat om advisering van de minister over zorg die uit het basispakket vergoed wordt. In deze notitie wordt voortgebouwd op het CVZ-rapport uit 2013,  waarin zorg bij een groot aantal psychische stoornissen werd uitgesloten van vergoeding, of alleen zorg door de huisarts of medisch-specialistische zorg vergoed werd.  Daarbij werd de DSM-IV als uitgangspunt gehanteerd.

Handhaving lijn eerder advies: veel GGZ-zorg niet vergoed 

Ondanks alle kritiek op het CVZ-rapport wordt de beleidslijn uit 2013 in de huidige notitie onverkort gehandhaafd:

  • (DSM) stoornissen als uitgangspunt voor de pakketafbakening
  • zorg bij psychosociale klachten en werk-, relatie en aanpassingsproblemen is uitgesloten van vergoeding;
  • de behandeling van onder andere enkelvoudige fobieën, seksuele stoornissen en slaapstoornissen wordt alleen vergoed binnen de huisartsenzorg of medisch-specialistische zorg.

Wel onderkent ZiN de beperkingen van de DSM als basis voor de afbakening van verzekerde zorg. Men ziet vooralsnog echter geen andere mogelijkheid: “er is tot nu toe gaan ander handvat. Het blijft een uitdaging om te zoeken naar betere manieren om de aanspraak op geneeskundige GGZ te omschrijven.”, zo schrijft men in de notitie.

Wijzigingen door DSM-5

Het grootste deel van het rapport is gewijd aan de verschillen tussen de  de DSM-IV en de DSM-5, en de gevolgen hiervan voor het verzekerd pakket.

  • van de zestien ‘nieuwe’ stoornissen die onderscheiden worden zijn er slechts drie waarbij GGZ-zorg voor vergoeding in aanmerking komt, en dan nog alleen als er sprake is van een ‘ernstige’ vorm: de verzamelstoornis, de excoriatiestoornis (huidpulken) en de eetbuistoornis; klik hier voor het complete overzicht
  • van alle andere ‘nieuwe’ of  anders gedefinieerde stoornissen vindt ZiN dat zij behandeld moeten worden door de huisarts, en/of binnen een medisch-specialistische context. Dit geldt onder andere voor slaapstoornissen en neurocognitieve stoornissen. Bij deze laatste zijn de GGZ alleen in beeld als onderdeel van ketenzorg.
  • de NAO-classificaties uit de DSM IV zijn in de DSM 5 vervangen door ‘anders gespecificeerde stoornissen’ en ongespecificeerde stoornissen’. Voor ‘anders gespecificeerde stoornissen’ vindt men dat deze classificatie alleen in uitzonderingsgevallen gebruikt zou mogen worden.  Daarom wordt voorgesteld vergoeding alleen plaats te laten vinden als  in het dossier uitleg wordt gegeven, zodat de zorgverzekeraar op een efficiënte wijze controle uit kan oefenen. Bij ‘ongespecificeerde stoornis’ is volgens ZiN sprake van een uitgestelde diagnose. Zorg kan vergoed worden, mits op korte termijn een definitieve classificatie wordt gesteld.

Klik hier voor de gezamenlijke reactie van NVGzP en zeven andere psychologenverenigingen.

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Gevolgen DSM-5 voor verzekerd pakket – voorstel Zorginstituut Nederland

  1. Zorgelijke ontwikkeling. Het omgaan met relaties, een levensinvulling die voldoening geeft middels werk en ons aanpassingsvermogen zijn wel erg essentieel in het menselijk bestaan. Er lijkt een ontwikkeling gaande dat er een soort losstaande stoornis moet zijn , die onafhankelijk van de context en het dagelijks bestaan kan worden opgelost. Bijna elke depressie, angst etc heeft echter verbinding met dat wat iemand in het leven ervaart of heeft meegemaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat we de mens in relatie tot zijn omgeving behandelen en de mensen die deze verbinding zijn kwijtgeraakt juist weer helpen relationeel en maatschappelijk te functioneren, in welke haalbare vorm dan ook. Als de psycholoog niet meer mag helpen bij het weer herstellen van verbinding, dan is een essentieel onderdeel van het vak verdwenen.

Comments zijn gesloten